życie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 541 tek­stów.

Pióra

z piór Anioła
zos­tał mi tyl­ko szelest
spo­pielały jak
po­sinia­czo­ne od upa­dania ciało

ale przy­naj­mniej w tej
półciszy
od ty­god­nia nie padało 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 23 maja 2014, 22:05

Bo po szczęście idzie się na bosaka...

(in­sp. Otulona) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 maja 2014, 10:57

Nieważne jest to, w którą stronę pójdę,
ale to, czy tą drogą nauczę się kochać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 maja 2014, 01:11

Idąc przez życie spo­tyka­my różnych ludzi...
Zbiera­my różne­go rodza­ju doświad­cze­nia...
Cza­sami py­tamy siebie czy rzeczy­wiście mu­si nas coś spo­tykać...
Ma­my głębo­kie przeświad­cze­nie, że nic w życiu każde­go człowieka
nie dzieje się przy­pad­ko­wo i wszys­tko ma swój cel...
Każde doświad­cze­nie niosące ra­dość czy smu­tek,
cier­pienie czy uko­jenie jest dla nas lek­cją te­go,
że żyjemy...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 maja 2014, 11:22

Życie miłością, która prze­bacza, da­je moc prze­miany, która nas doskonali. 

myśl dnia z 10 września 2016 roku
zebrała 137 fiszek • 19 maja 2014, 12:26

Nieje­den raz ciśniesz z zaz­drości słowa­mi lekkomyślnie,
aby udo­wod­nić ja­ki jes­teś pełny lęku przed ko­lejną utratą... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 19 maja 2014, 17:36

Kościół nie jest mu­zeum Świętych ale szpi­talem grzeszników… 

myśl dnia z 18 maja 2014 roku
zebrała 126 fiszek • 19 stycznia 2012, 00:06

Zim­na ko­bieta jest jak wo­da, mu­si się za­goto­wać, żeby puścić parę :-P 

myśl
zebrała 174 fiszki • 15 maja 2014, 21:43

„Zdziwienie”

rzeczywiście
dziwny
niesłychanie
ten ogrom
tej wielkiej
tak niezwykłej
wczo­raj obcej
a dziś tak …
niez­mier­nie bliskiej 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 maja 2014, 16:22

Odgrodzenie

Ulew­ny deszcz łez ponownie,
potęgą swą srogą roz­ry­wa,
za­pom­nianą i cichą gra­nicę,
która to ciosów losu
już dłużej nie wytrzyma.

Bu­dowaną serc ludzkich chłodem,
nadziei żarem, stygnącym podpartą,
nad­kruszoną blis­kości ciepła głodem,
ciężką jak śmierć
roz­paczą rozdartą.

Ścianę kruchą, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 18 maja 2014, 17:08
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vergil

Użytkownicy
C D E
Aktywność