Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

jabłko ty

całe jabłko
żeby się zry­wać i ścierać
północami 

fraszka • dzisiaj, 01:23

Ludzki Wrzask.

Byłem
jestem
nie będzie mnie
przepadnę
jak wrzask w mglis­tym le­sie przepadam
po­woli- z wolna
jak­bym chciał i nie chciał
jak­bym umierać chciał
w tym krzy­ku nieskończoności

Umieram w człowieku
człowiekiem jestem
nie krzykiem
choć krzyk jak człowiekPi­sane na kolanie... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:03

Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, w którym człowiek przes­ta­je istnieć. 

myśl • wczoraj, 22:58

I już nie wierzę, bo nadzieja mi umarła. 

myśl • wczoraj, 22:30

Ze wspomnień i z dna szuflady

Od dziec­ka lęk
i ćwicze­nia w szkole
kład­liśmy się pod oknami
prze­rażeni nak­ry­waliśmy tor­nis­tra­mi głowy
tak wyglądała próba
wy­buchu bom­by atomowej

Pro­siłem Boga
żeby nas to nie spotkało
Hi­roszi­my nie ura­tował Budda
a Ame­ryka­nie też w nas wycelowali

Nau­czy­ciel­ka obiecywała
że Mos­kwa nie da krzyw­dy zrobić
małej Polsce
a jak tyl­ko RFN ruszy
to od­po­wiedzą ogniem

A na­si przy­jaciele zza Buga
chcieli zmieść ato­mem Polskę
między Odrą a Wisłą
miały pow­stać ra­dioak­tywne zapory... 

wiersz • wczoraj, 22:27

polubownie

lu­bię marzenia
które spełniają się
od niechcenia 

fraszka • wczoraj, 22:26

widmo przeszłości

od­daję  Ci os­tatnie tchnienie
na moich bar­kach spocznij
uni­ces­twienia nad­szedł czas -
przeszłości która  budzi jeszcze strach
w dzi­kich snach - ulek­lam się kłam­stw
tańcząca w czer­wo­nej suk­ni
po­wier­niczka  diabła
roz­wi­ja skrzydła
czas zatoczył [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:16

Zzz

Za­bić się
wy­mie­rzyć so­bie cios
Oku­ty w strach i klęskę
Czy pod­nieść resztki człowieczeństwa
W tak słabym ciele. Prosić
O od­ku­pienie gdy nie ma już słów
które opiszą to cierpienie


Nie ma nic heroicznego
W codzien­nej walce
o wschód słońca bez zażaleń
bez mo­noton­nej ciszy
bez bólu które­go nikt nie dojrzy
nikt nie usłyszy

Jes­tem sa­ma
Nie wiesz że gdy dzień się rodzi
Wo­lałabym by płonął
Ja sama
Jes­tem swoim przekleństwem
I swoją ułudą

Wybrałam
Sen 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:59

Ci którzy naj­mniej po­magają, naj­więcej się mądrzą, kiedy im pomagasz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:17

* * *

nik­czem­ny to dar
przy­bierać różną postać
w za­leżności od dnia

prze­mie­rzasz ulicami
do­paso­wując się do faktury

ka­meleon ludzkości

to nie schizofrenia

to strach przed sa­mym sobą

spójrz choć raz
bez pa­niki w lustro

niech nie pochłania
cię bezradność

dos­to­suj się
do włas­ne­go ja

a może

ty go wca­le
nie posiadasz? 

wiersz • wczoraj, 20:14
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń