Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] nie wys­tar­czy, że po­wie­dzieliśmy, iż pies jest naj­lep­szym przy­jacielem człowieka, jeśli świat da­lej będzie szedł w tym kierun­ku, może się oka­zać ostatnim. 

cytat dnia z dzisiaj

Gdy nie ma już na ko­go szcze­kać, psy zaczy­nają go­nić włas­ny ogon. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 14:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Przywódca przy wódce,
Przypiepszy,
Przetwórcę. 

myśl • wczoraj, 21:40

Coś dobrego

dam ci te­raz coś dobrego
bo te­go chcesz, potrzebujesz
a ja mogę to dla ciebie zrobić
lu­bię cię, trochę cię lu­bię, więc
będziesz miała coś ode mnie
nie za­wie­dziesz się tym
tym się nie zawiedziesz
nie roz­cza­rujesz sie tym
tym [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 20:16

Nie wołaj

od­chodzę po raz kolejny
po co mnie wołasz
cze­go ode mnie chcesz?
nie jest mi miło
gdy wciąż... gardzisz
tak, jes­teś wzgardzony
i nie pozwalasz
nie poz­wa­lasz sobie
tak, to jest twoje
więc idę stąd
a ty... wołasz mnie
nie chcę rozmów
na­wet tego [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 19:48

... każdy przy­miot­nik, do­dany do "de­mok­racji", tworzy z niej dyktaturę... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:41

uderzysz w stół a nożyce się odezwą a i MA­RYŚKA choć pochodzi z Łodzi
to i tak ma fo­ry u Antka 

myśl • wczoraj, 19:19

Chłop żywe­mu nie prze­puści
Kiedy chodziłam z kij­ka­mi wszys­tkim na około przeszkadzało na­wet głuchej wiedźmie , kiedy pra­cuję na działce także przeszkadza że za często i aż naz­byt sumiennie 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:13

głod­ny zaw­sze o chle­bie niczym ma­ryśka o ciepłej mar­chew­ce
a sta­ra wiedźma tyl­ko po­zor­nie pop­rawnie in­ter­pre­tująca człowie­czeństwo
o ogórkach małosolnych 

myśl • wczoraj, 19:08

Odtwórz

Marzyła mi się ka­riera muzyka
ale dziew­czy­nom im­po­nuje bryka
gdy w ra­diu le­ciały riffy
one w śmichy i chichy

Tek­sty nig­dy się nie kleiły
naj­ważniej­sze by ba­sy waliły
nie ważna gi­tara, ale syntezator
grać umie każdy amator

Wrzu­ciłem na jutuba
jak roz­biera się ma luba
klip bi­je wszys­tkie rekordy
choć słabe ma akor­dy

Na red­tu­bie i pornhabie
no­wych fanów wabie
pal licho już ta muzyka
by­le po­kazać jak się bzyka 

anegdota
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 17:43

Ki­simy ogórki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 16:51

Ocalona

Ali­ce weszła na wzgórze skąd roz­pościerał się wi­dok na całą oko­licę, tar­gała za sobą syn­ka, który mo­zol­nie wdra­pywał się za nią. Stała tak wpat­rzo­na w dal bo nic nie dos­trze­gała a jedynie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dostojewski

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 02:24skorek sko­men­to­wał tek­st Ludzkie brze­gi.  

dzisiaj, 02:13skorek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 01:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st ZARAZA WE­GAŃSTWA

dzisiaj, 00:41fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

wczoraj, 23:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st 25.07.2017r.  

wczoraj, 22:52LenaK sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje żad­ne, ogólne [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2