Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

A więc, wciąż będę uda­wać,
Że to nie ja
I nie mo­je serce... 

myśl • wczoraj, 22:18

Czy to nie pe­wien rodzaj "pros­ty­tuc­ji", gdy my, ludzie, za­nie­czyszcza­my swo­je ciała łat­wo dostępnym, szyb­kim, ta­nim, mało war­tościowym po­kar­mem, niewy­magającym od nas za wiele wy­siłku, żeby go zdo­być? A sko­ro w tej [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 22:06

Za żad­ne marze­nia nie ku­pisz wspom­nień ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:10

mikroopowiadanie sto dziewięćdziediąte ósme

Zachęcając młodzieży męską do kapłaństwa, ksiądz diakon mówił de fac­to - ma­cie być jan­cza­rami kościoła , ma­cie poświęcić swo­je życie, jeśli trze­ba mu­sicie iść drogą przez mękę, być lisściem miota­nym na wiet­rze w ko­lej­nym "zakładzie Bo­ga z Czar­tem, o ko­lejną dziejów kartę, choć myślę, że Bóg tu nie ma nic do po­wie­dze­nia, że chodzi o ko­lej­ny roz­dział his­to­rii Watykanu. 

opowiadanie • wczoraj, 19:23

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte siódme

Wiesz, myślę, że mówiąc wier­ność w swoim ka­zaniu, ksiądz diakon, to nap­rawdę chciał prze­kazać młodym mężczyz­nom i wier­nym, że wy­bierając kapłaństwo i małżeństwo sak­ra­men­talne, mają być bez­względnie posłuszni wy­rokom przełożonych i każde­go lo­su, na­wet, gdy to w prak­ty­ce oz­nacza długot­rwałe cier­pienie psychiczne i fi­zyczne, znosze­nie ok­ru­cieństwa i do­celo­wo męczeńską śmierć. 

opowiadanie • wczoraj, 18:35

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte szóste

Kiedy mężczyz­na ko­biecie ser­ce połamie lub cho­ciaż złamie, to ko­bieta tak po­raniona lub tyl­ko zra­niona, ma pra­wo doń krzyczeć - ty cha­mie, bo kimż mężczyz­na, któren ko­bietę przes­ta­je na rękach no­sić, wiel­bić, roz­koszą i kiesą tar­mo­sić, on sam i słusznie o no­men­kla­turę cham się prosi. 

opowiadanie • wczoraj, 15:59

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte piąte

Nie mar­tw się bra­towa, zaw­sze to jed­na gęba mniej do wyżywienia. 

opowiadanie • wczoraj, 15:49

Realna Kanalia

Ta­kie to cza­sem by­wają realia,
że kiedy wśród ludzi fałszy­wa kanalia
to źle jest tak ja­koś i nikt nie wie czemu
a po­tem wnet wszys­cy, lecz gdy jej już nie ma. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:48

Za zakrętem z Osieckiej

Wiesz, na zakręcie to tutaj
Jest się przez całe życie.
Wszys­cy jes­teśmy na zakrętach
I wszys­cy jes­teśmy wza­jem so­bie zakrętami.
W każdej chwi­li ktoś bar­dziej lub mniej,
Raczej bar­dziej wy­pada niż je pokonuje,
Niż wychodzi na mniej­szą krzywiznę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:37

mokroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte czwarte

- Gdy­bym miał większy me­nisk pośladków, to pew­nie by mi te spod­nie tak nie opadały...
- Sier­joża, zaw­sze mogą wi­sieć na haku. 

opowiadanie • wczoraj, 11:09
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]