Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

luty

I nad­chodzi noc zim­na przej­rzys­ta, za­miast chmur widzi­my gwiaz­dy i tak dzień skończył się dziś jak każdy.

Po­ranek ka­wa, śniada­nie w drodze do pra­cy biały pa­pieros, ni­by nic no­wego a tru­je zdro­wie co [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 00:41

* * *

idę twoim śladem
idę swoim śladem
czekam
krok
aż spad­nie deszcz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:31

Martwa cisza nastanie

Dopóki Pol­ska nie będzie ści­gać zbrod­nia­rzy włas­ne­go na­rodu
Dopóty wol­na nie będzie .
A ma okazję stać w jed­nym sze­regu z wol­ny­mi
I pal­cem wy­tykać podłości sąsiadów ich zbrod­nie upa­dek i zdradę
To [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 23:28

Dwie rzeczy poj­muję, a trze­ciej jeszcze nie znam:
ja­ki byłem,
kim jes­tem
i ja­kim się stanę. 

myśl • wczoraj, 23:02

to co widzisz rzad­ko by­wa tym co widać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:56

Czemu

Czemu?
żyjesz ...
Czemu?
bo­li ...
Czemu?
pus­tka ...
Cze­mu ?
ja ...
Czemu?
myślisz ...
Czemu?
tak ...
Czemu?
inaczej ... 

wiersz • wczoraj, 22:56

Zabij mnie

Potwór zak­ra­da się krok po kro­ku zbliża się ,,kto ”?
Za­bij mnie
Ka­wałek po ka­wałku za­biera mnie, nie tyl­ko mnie
Za­bij mnie
Cier­pię ,Dusza chciała ona?onie czyż już Zab­ra­na
czyżby w ręku potwora [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 22:46

Sądy są tak złożone, że mogą mieć wiele orzeczeń. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:32

Próbo­wałeś wy­ciszyć burzę i obudziłeś tornado 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:30

Nie chce żebyś wy­ciągał mnie z mo­jego chaosu 

myśl • wczoraj, 22:27
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kafka

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 01:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 00:41Pan K. do­dał no­wy tek­st luty

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

dzisiaj, 00:10yestem sko­men­to­wał tek­st należę tyl­ko do siebie

wczoraj, 23:34szpulka sko­men­to­wał tek­st * * * 

wczoraj, 23:31silvershadow do­dał no­wy tek­st * * * 

wczoraj, 23:28RozaR do­dał no­wy tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

wczoraj, 23:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 23:11dark smurf wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 23:02danioł sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]