Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jes­teśmy zajęci układa­niem planów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Cza­sem mi­jając ko­goś, żałuję, że nie idę obok. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 17 fiszek • przedwczoraj, 23:59

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

To nie jest śmie­szne, wol­ność mi się zaklinowała. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

o ile fi­gura u paździe­rza, by­wa pas­mem wyrzeczeń
to jed­nak za­nied­ba­ny ro­zum, twar­do mu śpi

kod* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:00

Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj i cho­rujesz na jut­ro, to znaczy, że cię nie ma... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:24

Kowalskich powszednia pasztetowa

W no­cy spadł deszcz
zmył z okien
nasze kłótnie
brudy

Wolę jak pa­da śnieg
biały zak­ry­wa wszystko
i jes­teśmy jak dwa
niewin­ne łabędzie
na taf­li ciem­ne­go stawu

O świ­cie tańczą ptaki
na parapecie
później pi­jemy kawę
wy­noszę śmieci
ja­kiś człowiek
niewidzial­ny dla świata
wy­ciąga ze śmiet­ni­ka puszki
i bu­tem zgniata

Wra­cając po schodach
mi­jam spod piątki
sąsiada. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:20

Nies­te­ty, wszys­tkie kom­pro­misy kończą się tak sa­mo - bylejakością. 

myśl • wczoraj, 23:14

Tak długo już prze­cież tocze tą tu walkę,
że nie ma znacze­nia ile co mi zajmie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:11

Wie­czność jest jak ocean: gdy wpadną doń wo­dy rze­ki nasze­go jed­nos­tko­wego is­tnienia rozpłyną się weń bez śladu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:47

Żeby o To­bie za­pom­nieć, muszę wyr­wać so­bie serce.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:43

Mandala

za­mykając świat w spojrzeniach
słowa zda­wały się zbytkiem
niczym cała złud­na otoczka
cze­goś w is­to­cie unikatowego

wciąż marząc o ki­nes­tezji
gu­biąc cen­ne perły życia
za­pomi­namy o tym co ważne
roz­prasza­jac się w pryz­ma­cie

a us­ta wielok­rotnie pytały
o pękające nad na­mi sklepienie
gdzie szcze­lina­mi ucieka niebo
które dot­knie w końcu ziemi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 22:27

Zwyczajność

Gasnące­mu życiu nie trze­ba fa­jer­werków rozpaczy
ani jałmużny li­tości, która nic nie znaczy
wy­razy współczu­cia dla siebie zostawcie
i tłumaczy wie­czności, co prędzej odprawcie.
Łzy wasze tru­pio zim­ne - ciepła tu potrzeba
nie gaście ki­rem żalu słonecznego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 01:37Grafit sko­men­to­wał tek­st Pani Wios­na niedługo przybędzie, będą [...]

dzisiaj, 01:29nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

dzisiaj, 01:02nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:44nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st o ile fi­gura u [...]

dzisiaj, 00:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia [...]

wczoraj, 23:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

wczoraj, 23:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś