Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

Pew­ne­go bar­dzo ciepłego i słoneczne­go jak na paździer­nik po­połud­nia, zo­baczyłem jak spa­da po­marańczo­wo - łoso­siowo - bor­do­wy liść klo­nu, a spa­dał bar­dzo po­woli kołysa­ny i wi­rowa­ny de­likat­nym i też ciepłym zachod­nim wiatrem, [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 11:18

Pra­ca człowieka wiąże się z je­go przy­wiąza­niem - przygnębieniem - i niechętnym pow­ro­tem na jut­rzej­szy dzień do zakładu, gdyż pra­ca jest pod­miotem człowieka. 

myśl • dzisiaj, 09:58

Terramizm

Wa­kac­je aro­mat sta­rych wód niesionych przez ro­pe nad za­tokę meksykańską
pcha­ne prądem płyną czarną falą wprost na wyb­rzeża no­wego orleanu
gdzie hu­ragan wznieca­ny og­nień wichru wy­miata cząstki bru­du wi­rujące w powietrzu
niesie je wy­soko ponad [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:54

Oczy­wiście... żyj, żyj so­bie da­lej ...
a zo­baczysz jak to się skończy ! 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:30

Marzenia jak motyle trwają chwilę

Marze­nia są piękne
Jak piękne są malunki
Mroźnej zimy
Na szy­bie okna
Kryjącej gorące wnętrze
Do­mu pełne­go miłości
Człowie­czej więc
Ko­biety i mężczyzny

Marze­nia prysną
Jak naj­piękniej­sze nawet
Wzo­ry na szybie
Gdy tylko
Pier­wszym przedpołudniem
Pier­wsze pro­mienie słońca
Zawładną dniem
Jak człowiekiem
Owłada praw­dzi­wy życia sens

i zaczy­na kochać
Mężczyzna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:12

* * *

Gwiaz­dy świecą
A ja siedzę na pa­rape­cie i pat­rzę w niebo
W nadziei że ro­bisz to samo
I gdzieś w tym momencie
Połącze­ni jes­teśmy myślami
Chciałbym te­go, byś nie zapomniała
Jed­nak wiem, że to da­je ci cierpienie
Dla­tego zapomnij [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:04

19.03.2018r.

Nie ma już Józka za płotem
Co wszys­tkie cno­ty kładł pokotem
Czy to na les­sie czy na rędzinie
Nie prze­puścił przyszłej gaździnie

Prze­niósł swo­je Józek zaloty
Za gościn­ne cmen­tarza płoty
I tam te­raz wios­na hula
Pod nag­robka­mi pękła chuci [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 08:01

mikroopowiadanie pięćdziesiąte siódme

Zap­rawdę zap­rawdę po­wiadam wam sios­try i bra­cia, że wieść gmin­na, czy­li jak słusznie po­wiadał wie­szcz - ar­ka przy­mie­rza między daw­ny­mi i no­wemi la­ty mówi: - wszys­tkie Józki to pi­joki i prze­ważnie sto­larze, co lu­bią ko­biety, o których mówią pie­szczot­li­wie - ty mój ja­niołku z ciepłą d..pką. 

opowiadanie • dzisiaj, 06:54

TV World

Wzięli mapę świata,
na piłkę nakleili
i po­kaza­li ludziom
a ludzie uwierzyli.

I w szkołach te­go uczą
i w ti wi pokazują
i tak to ludzie myślą,
że na piłce wirują. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:44

zimą opadam
wy­rosnę przebiśniegiem
już wkrótce wiosna 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Camus

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]

dzisiaj, 09:54Loisentaz do­dał no­wy tek­st Terramizm

dzisiaj, 09:48dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 09:46dark smurf sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 09:30zofija do­dał no­wy tek­st Oczywiście... żyj, żyj so­bie [...]

dzisiaj, 09:12fyrfle do­dał no­wy tek­st Marzenia jak mo­tyle trwają [...]

dzisiaj, 09:04YoAśka. do­dał no­wy tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]