Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy wys­tar­czy tyl­ko głowa, by zat­rzy­mać w so­bie myśli? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek

Głowa niszczy ciało.
Jeśli ona się pod­dała,
nic już nie zostało. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 11:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sta­ra kro­wa, to jeszcze nie bar­dzo sta­ra, wygląda całkiem młodo ...

z cyk­lu ... By­ki na wypasie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:52

Błękit tarniny
Róż trzmielin czer­wień głogów
Grób nieznanego

***

Rdza­wo - żółty liść
W bru­nat­no - ru­dy nurt
Czas odchodzenia

***

Światłem pamięci
Go­rejącym zadumą
Kwiat chryzantemy 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:44

Jak wiatr uno­si liść na wiet­rze tak i ja lecę ra­zem z nim. Jest tak lek­ko i pros­to. Już nie za­mie­rzam nicze­go zmieniać. Jest tak błogo. Uwiel­biam ten stan.

Aleksandra.

Dzień dobry. 

myśl • dzisiaj, 09:41

28 października 2016 roku

Dzi­siaj w pół do siódmej ob­serwo­wałem na wschodzie nieba niewiel­ki ro­gal księżyca, który zda­wał się kołyską dla upadłych aniołów, a jeszcze niżej niego świeciła jak­by uwiąza­na do sa­teli­ty ziemi ja­kaś biało świecąca [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 09:05

Wszys­tko prze­minie.
Prze­mija.
Przeminęło.
Ko­lory zostają.

/z se­rii: nie do­kończo­ne zdania/ 

myśl • dzisiaj, 08:49

W teście na chy­bił tra­fił do pudła przez przy­padek możesz trafić 

myśl • dzisiaj, 08:00

latarnia

znasz mnie
nie wychodzę na brzeg
w na­miętności przypływie

byłam tu przed twoim dzień dobry
i będę po do widzenia

cza­sem tyl­ko jak białą flagę
na brze­gu za­wie­szam wzrok

nau­czyłam się żyć bez powietrza
trzy­mając cię jak naj­da­lej od ust
i od­ma­wiać so­bie twoich dłoni
które kruszą mnie
choć nie jes­tem z kamienia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 07:32

*

Kocha­ny
Czas przes­tał istnieć.
Ciem­ne chmu­ry przysłoniły mi dostęp do światła.
Kocha­ny, nie widzę słońca, uk­ry­te za zwątpieniem stra­ciło swój blask.
Nie mam siły już cze­kać.
Zbyt długo drwi ze mnie życie.
A los mu po­maga w tej woj­nie prze­ciw­ko mnie.
Kocha­ny gdzie jes­teś...
Prze­cież miałeś być moim obrońcom. 

list • dzisiaj, 06:57

Trwałe dzieło, to arcydzieło. 

aforyzm • dzisiaj, 05:58

Takie to smutne

Spot­ka­li się, po­dob­ni ku so­bie
Spoj­rze­nia mieli
On rus­kie, ona pol­skie
Ra­zem się ro­zumieli

Dla niej dob­ry czas marzeń, dla niego był
koshmarem
Nie umieniaw­szy za­pom­nieć swo­jej kłody
Polkę krzyw­dził do ut­ra­ty zmory 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:25
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 10:12Indygoo sko­men­to­wał tek­st Stara kro­wa, to jeszcze [...]

dzisiaj, 10:10Indygoo sko­men­to­wał tek­st Głowa niszczy ciało. Jeśli [...]

dzisiaj, 09:47Raspberry sko­men­to­wał tek­st Moja oso­bowość.  

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kto śpi w dzień [...]

dzisiaj, 08:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kanibal

dzisiaj, 08:35nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st Z per­spek­ty­wy ko­lan...  

dzisiaj, 07:22giulietka sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

dzisiaj, 06:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st 27.10.2016r.