Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kto ma dobrą pa­mięć, te­mu łat­wiej o wielu rzeczach zapomnieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 50 fiszek

Ludzie przychodzą jak przypływ księżycową nocą i od­chodzą jak po­ran­ny odpływ, zos­ta­wiając nad brze­giem pamiątki. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 102 fiszki • 29 lipca 2011, 18:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Proces Nila

Z rac­ji na no­toryczne usu­wanie moich wier­szy(in­ny por­tal ) do­tyczących zbrod­ni żydow­skich na na­rodzie pol­skim za­mie­szczam ten krótki wier­szyk ja­ko akt sprze­ciwu i dowód na zbrod­niczą działal­ność Żydów.
Tak jak pisze­my że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:22

Bu­raki ho­dują się w le­sie, a naj­gor­sze to, że jest ta­ki stwór człowiekiem i po­tem sta­je na drodze in­nych - nor­malnych ludzi. 

myśl • wczoraj, 23:03

Zaduma

ub­ra­ny w półmrok cmentarz
nos­talgią za ser­ce chwyta
jak zabłąka­ny duch prze­mie­rzam alejki
zagłębiam się w myślach

mi­mo że dzień już przym­rużył oczy
to strach da­leko ode mnie krąży
tu gdzie schodzą się wszys­tkich drogi
spokój prze­mawia jak zmarli [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 22:19

Jeżeli nie pot­ra­fisz za­pomi­nać o włas­nych prob­le­mach, większości z nich nig­dy nie rozwiążesz. 

myśl • wczoraj, 22:01

Pi­sanie jest nałogiem ludzi sa­mot­nych, bo dzięki niemu mogą oni roz­ma­wiać z in­ny­mi ludźmi bez ko­nie­czności słucha­nia te­go, jak niewiele mają im oni do powiedzenia. 

myśl • wczoraj, 21:57

Jeżeli w grze miłos­nej mogą być ja­cyś przegrani
To są ni­mi raczej niekochający niż ci niekochani. 

myśl • wczoraj, 21:54

Na­wet wol­ność pot­ra­fi zniewolić. 

myśl • wczoraj, 21:49

Słowa będące tyl­ko ucie­czką przed mil­cze­niem są je­dynie niepot­rzebną pro­fanacją ciszy. 

myśl • wczoraj, 21:45

undefined

Emoc­je są skałą, w której każde­go dnia rzeźbię swój los. 

dziennik • wczoraj, 20:59

'Do Ciebie.

Jes­tem sa­ma . Bra­kowało mi te­go os­tatnio. Całko­wite­go od­poczyn­ku. Od wszys­tkiego. Dosłow­nie. Życie stoi ot­wo­rem, tyl­ko ja muszę naj­pierw zeb­rać siły by je dokład­nie wy­korzys­tać. Nikt mnie już nig­dy nie będzie rozliczał [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 20:22
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Hesse

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 01:43skorek sko­men­to­wał tek­st Dialog Władzy z na­rodem [...]

dzisiaj, 01:33skorek sko­men­to­wał tek­st Proces Ni­la

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Dialog Władzy z na­rodem [...]

dzisiaj, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Proces Ni­la

dzisiaj, 00:38skorek sko­men­to­wał tek­st Pogrzeb In­ki

dzisiaj, 00:34Orchid sko­men­to­wał tek­st Dokonaj niemożli­wego... A zas­koczysz [...]

dzisiaj, 00:27wdech sko­men­to­wał tek­st *#*#*

dzisiaj, 00:21wdech sko­men­to­wał tek­st Dialog Władzy z na­rodem [...]

dzisiaj, 00:19Orchid sko­men­to­wał tek­st Cynamon,Migdał...i Wa­nilia

wczoraj, 23:48yestem sko­men­to­wał tek­st Sztuką jest tak w [...]