Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Lej

Na kar­tce mam zaw­sze two­je przy­kaza­nia, które mi wkładasz do głowy, gdy na dworze jest wiel­kie za­mie­sza­nie - kto po­jedzie dziś sa­mocho­dem? I ja Ci pod­po­wiem, wszys­cy jeżdżą, bo wiesz że benzy­na nie kosztu­je, a wlać do ba­ku to podróż na Ma­jami, gdzie możesz się wys­pać na leżaku i wrócić z pow­ro­tem 500 km do do­mu samochodem. 

dziennik • dzisiaj, 15:27

Na pieniądze zasłgu­je por­tfel, w którym jest two­ja wi­zytówka, a niej zdjęcie sza­leńca pod­pi­sane twoim imieniem. 

myśl • dzisiaj, 15:25

Antygona

Na drodze gdzie włada sta­ry wo­jaż ko­rek­tor bu­duje mos­ty na zewnątrz w pojemnikach
na śmieci które tchną za­pachem śmier­ci, bo cuchnie z nich jak starą le­moniadą po­zos­ta­wioną na sto­le po to by ją [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:53

Co zrobili?

Co zro­bili ?
Czy z mos­tu skoczy­li ?
Czy na sznurze się po­wieśili ?
Czy pod po­ciąg skoczy­li ?
Czy żyletką żyły swe pod­cięli ?
Czy sambóstwo popełnili? 

wiersz • dzisiaj, 14:14

Plo­nem spaceru
Kęp niezapominajek
La­zur na zdjęciach 

haiku • dzisiaj, 13:59

Z Okazji Urodzin, Piotrusiowi ...

Wszys­tkiego Naj­lep­sze­go !!! Mój dro­gi przy­jacielu ...
Trzydzieści dwa la­ta skończyłeś już dziś
i dzi­siaj w tym dniu ta­kim w ro­ku jedynym
z całego ser­ca ja życzę Ci byś ...

Był zaw­sze ra­dos­ny i pełen nadziei,
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:25

PEWNA STAROŚĆ

Cza­sem do­padają mnie ta­kie te­maty życia, którym nie sposób się op­rzeć i trze­ba je prze­nieść do ludzkiej świado­mości opo­wiada­niem, naj­le­piej na­tychmiast, po zaz­na­jomieniu się z ludzką his­to­rią, a więc mod­li­my się "od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 10:25

25.04.2018r.

Słońce już od szóstej in­tensyw­nie świeci i roz­jaśnia mro­ki kon­wersac­ji na por­ta­lu ateis­tycznym, ob­ro­na Kościoła i te­go co nor­malne jest trud­ne, ale wyob­rażam so­bie ja­kie cu­deńka dzieją się w nur­cie Soły, jakież [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:49

Masz pew­ne bra­ki. Bra­ki czasu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:31

Na ringu

na skro­ni błyszczy kwaśny pot
dłonie się za­cis­kają w pięści
choć boję się cze­kam na gong
to wszys­tko w głowie się nie mieści

i zab­rzmiał dzwon do­koła wrzask
za­cis­kam zęby wiem że muszę
że jut­ro gdy na­dej­dzie brzask
ja da­lej swoją drogą ruszę

wyg­ram tą walkę - zobaczycie
zwykły człowiek ver­sus życie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 02:09
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 15:39funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Kamień - ot - [...]

dzisiaj, 15:29zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:27Loisentaz do­dał no­wy tek­st Lej

dzisiaj, 15:25Loisentaz do­dał no­wy tek­st Na pieniądze zasłgu­je por­tfel, [...]

dzisiaj, 14:53Loisentaz do­dał no­wy tek­st Antygona

dzisiaj, 14:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

dzisiaj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Może [...]

dzisiaj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o egzys­ten­cji

dzisiaj, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kamień - ot - [...]

dzisiaj, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu