Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dob­rze, że na cy­tatach nic się nie dzieje. Człowiek zao­szczędza ty­le czasu...
na in­ne głupoty.
:) 

myśl • dzisiaj, 11:24

Pieśń radości życia

Cza­sem we mnie jest pies
Cza­sem nie ro­zumie mnie teść
Cza­sem nag­le drżę to jazz
I wre i burzę się ki­pię nieeeee
Może to jed­nak Knop­fler roz­dziarał przestrzeń
Więc to był nie Ray a Te­leg­raph Ro o [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:18

Dziś są mo­je urodzi­ny, rodzę się po­raz 26, w tym ro­ku obieca­lam że się od Ciebie uwol­nie, rok te­mu też to mówiłam. Dziś zno­wu jes­teśmy w tej sa­mej stre­fie cza­sowej, w tym sa­mym kra­ju, lecz to nie zmienia nicze­go wciąż pragnę byś zniknął.

sto lat sto lat. 

myśl • dzisiaj, 09:07

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte drugie

- To jak to w końcu jest - ty za­sypiasz, bo jes­teś twar­dy, czy nie za­sypiasz, bo jes­teś twardy?
- Kocha­nie mo­je, le­piej mi nie zasnąć, bo jes­tem twar­dy, niż zasnąć, bo jes­tem twardy. 

opowiadanie • dzisiaj, 08:28

Pensjonat pod Jesionami 2

Dzi­siaj nig­dzie nie wychodzi­li, do­myślał się, że będą wy­powiada­li się na zajęciach na te­mat fil­mu "Ogród Luizy" z Mar­ci­nem Do­rocińskim. Poszedł do lodówki po masło i sal­ce­son, a bułki miał w reklamówce [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 07:57

Ten ktoś z tłumu

Dlacze­go ludzie wciąż piszą
O rzeczach których nie czują
Słowa których nie słyszą
W cza­sop­rzes­trze­ni wi­rują

W przed dzień i w chwi­li dramatu
Iluzją włas­nych wy­borów
Zbliżają nas do in­nych światów
Budzi w nich no­wych pot­worów

Py­tania bez od­po­wie­dzi
Kocha­nie bez wza­jem­ności
Ktoś nas próbu­je wyp­rzedzić
Zbyt ma­li by to zrozumieć 

wiersz • wczoraj, 22:23

Mężczyźni po to zdradzają,
używając in­nych ko­biet
by im się włas­ne nie zużyły. 

myśl • wczoraj, 21:48

Stałem się więźniem po­litycznym włas­ne­go umysłu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:44

Rzeczypospolita

Rzeczy­pos­po­lita to nie Po­lin
Ni gu­ber­nia
Kraj Wisły lub War­ty
Rzeczy­pos­po­lita to idea
Wol­ności kul­tu­ry i su­mienia
I ducha wiel­kiego
Po­nad wszys­tkie us­tro­je
Mo­nar­chie i by­ty wsze­lakie
Które prze­minęły i prze­padną
Ona przet­rwała
I Ona pozostanie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:32

Słońca tak szybko spadają, pada liść, listopad, tylko...

Wciąż tam są,
niedaw­no przez chwilę wspominani,
ok­ry­ci pięknym płaszczem, przed wiat­rem ich kwiaty blis­cy schowali.

Te­raz sa­mi cze­kają wśród chylącej się jesieni,
gdzie tyl­ko wrzos kwit­nie.

Myśli żywych twar­de wy­kute ni­by z kamieni,
z dążenia, ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:10
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 11:27zofija sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]

dzisiaj, 11:24zofija do­dał no­wy tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:32kati75 sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni po to zdradzają, [...]

dzisiaj, 09:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni po to zdradzają, [...]

dzisiaj, 09:28kati75 sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni po to zdradzają, [...]

dzisiaj, 09:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni po to zdradzają, [...]

dzisiaj, 09:18fyrfle do­dał no­wy tek­st Pieśń ra­dości życia

dzisiaj, 09:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni po to zdradzają, [...]

dzisiaj, 09:08kati75 sko­men­to­wał tek­st MIŁOŚĆ PO­MOC KU­RES…..  

dzisiaj, 09:07Cambel do­dał no­wy tek­st Dziś są mo­je urodzi­ny, [...]