Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Myślę o śmier­ci jak o szczy­towym mo­men­cie życia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 104 fiszki

Myśl o so­bie, in­nym tyl­ko pomagaj. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 234 fiszki • 20 lipca 2011, 15:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Łat­wo jest po­wie­dzieć, oce­nić, wyt­knąć ko­muś błąd mi­mo, że każdy je popełnia.
Każdy a może większość lu­bi je uwy­dat­niać in­nym, tak bezinteresownie.

- Czy to nie akt miłosier­dzia, że ludzie aż kochają to [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 12:00

Jak to przyk­ro jest so­bie uświado­mić ze człowiek skończył tyl­ko goow­nianą pod­stawę prog­ra­mową w ba­rakach edu­kac­ji , pod szyl­dem pieniędzy skradzionych ze wspólne­go wor­ka od [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 11:52

auf der bühne

lu­bisz się bawić?
ja tak, uwielbiam
uwiel­biam to z Tobą
kim bym nie był na scenie
wiem, że Cię kocham
wiem, że ro­bię to dla Ciebie
nic nie jest w stanie
za­bić, za­bić mo­jej miłości
mo­jej miłości do Ciebie
Ty to [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:38

Sens życia

Sam nie wiem cze­mu, zgu­biłem się. Wiele lat temu,
Widziałem tyl­ko siebie, ból, mękę i cierpienie.
Kroczyłem po bez­drożach pochłonięty w pustce,
Byłem pra­wie wszędzie. Ber­lin, Pra­ga, na­wet w małej Ustce.
Nie widziałem nic, prócz własnego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:32

sie sind cool

wstrętne bachory
już ich nie lubię
tak, nie lubię
są głupie
rozwydrzone
rozwrzeszczane
mają gówno w głowie
wyślij, wyślij tę hołotę
tam, gdzie trzeba
nie… do nieba nie
do piekła…
może… może też
tak, daj im popalić
niech zapamiętają
za­pamiętają mo­je słowa
mo­je słowa do Ciebie
do nich [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:00

***

Skrzy się w oczach namiętność
kiedy łap­czy­wie całujesz
me oboj­czy­ki
obej­mując co­raz mocniej
wtu­lając w swo­je Ser­ce

Kocha­nemu ... N ღ

28.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:26

Cel

Łzy cza­su...za­gubione w iluzji
żródło życia paruje
jak proch w swoich dłoniach
powód ja­ko cel
wys­trzał...wołanie wiatru
znika
drzwi potępienia są otwarte
dusze przeklęte
wołają o pomoc
ręce cza­su przy­wiodły was tu
by zburzyć mu­ry Jerycha
wznieście pięści ku niebu
nie ma nic...bez ryzyka.


Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 10:15

***

Roz­bierasz mnie z myśli
odsłaniasz na­gość zmysłów
zdo­bywasz każdej Nocy
od no­wa
czuję dreszcze
za każdym ra­zem
jak za pier­wszym ra­zem

Kocha­nemu ... N ღ

21.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:03

róże bez kolców

chciałeś iść łatwą drogą
omi­jać os­tre ka­mienie
a po­kaleczyłeś znów palce
o ko­lejną ścianę rozpaczy

od­wra­casz od Gol­go­ty głowę
pytasz
po co te ciernie

kiedyś sta­niesz pod krzyżem
wte­dy wszys­tko zrozumiesz
gdy go tyl­ko obejmiesz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:58

NAUCZYCIELKA 2

Życie spra­wia, że po­woli staję się mo­note­matyczny w swoich fe­lieto­nach. Nies­te­ty nau­czy­cielom nie od­puszczę wszel­kim na­wet na włos, bo ta­cy będą Po­lacy ja­kie ich w szko­le wycho­wanie i nau­cza­nie. Ten te­mat dojrzewał [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 09:47
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:57wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:55Cris sko­men­to­wał tek­st Sens życia

dzisiaj, 11:32czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:19wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Najlepiejwychodzichoćbytylkoimprowizowanascena be­zudziału up­rzedzeńw men­talności­suf­le­ra

dzisiaj, 11:17Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 11:15wdech sko­men­to­wał tek­st Ulicami twe­go mias­ta

dzisiaj, 11:14Cris sko­men­to­wał tek­st Tworzysz swój świat lub [...]

dzisiaj, 11:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wdówka jest czuła na [...]

dzisiaj, 11:11wdech sko­men­to­wał tek­st Czasami by­watez­także uza­leżnienie sta­je [...]