Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 52 fiszki

Wspo­minam tych, co by­li, nie tych, co mieli. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 68 fiszek • 23 października 2011, 20:40

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cóż to za cza­sy, gdy frek­wen­cja jest dużo ważniej­sza od zdrowia...? 

myśl • dzisiaj, 07:12

Człowiek bez kul­tu­ry, nie przes­trze­ga praw natury. 

aforyzm • dzisiaj, 07:07

Stars shi­ne but your light is the brightest
Lo­ve flies but your lo­ve is the highest 

myśl • dzisiaj, 04:28

Sex – bez ciebie nie jest ta­ki sam. 

myśl • dzisiaj, 02:42

"Smi­le if you masturbate." 

myśl • dzisiaj, 02:40

Smu­tek jest dnem, od które­go można od­bić się ku radości.

by emdżej 

myśl • dzisiaj, 00:56

Z niewy­powie­dzianych słów pow­stają praw­dzi­we poematy...

in­spi­rowa­ne myślą dark smur­fa : ) 

myśl • dzisiaj, 00:21

Ple­mien­ne więzy krwi, nie spra­wią, że będziesz wie­dział co to braterstwo. 

aforyzm • dzisiaj, 00:17

więc uczę się tra­cić...

in­spi­rowa­ne myślą z wier­sza E. Bishop: "w sztu­ce tra­cenia nie jest trud­no dojść do wpra­wy " 

myśl • dzisiaj, 00:15

Przed sądem trze­ba bro­nić się przez jak najdłuższy czas, by przejść do ata­ku. Tyl­ko tak się wte­dy da radę zarobić. 

aforyzm • dzisiaj, 00:14
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Fourier

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 07:07M44G sko­men­to­wał tek­st Stara Miłość

dzisiaj, 01:10skorek sko­men­to­wał tek­st Pytania o Ow­siakaczy­li stop [...]

dzisiaj, 00:47skorek sko­men­to­wał tek­st przestrzeń

dzisiaj, 00:31skorek sko­men­to­wał tek­st Na Wołyniu dzieci spią

dzisiaj, 00:16Badylek sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz PO­zos­ta­je paździe­rzem je­go [...]

wczoraj, 23:35Cris sko­men­to­wał tek­st Stara Miłość

wczoraj, 23:20Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:39Żółty sko­men­to­wał tek­st dawniej w moich snach [...]

wczoraj, 22:33JaiTy sko­men­to­wał tek­st dawniej w moich snach [...]

wczoraj, 22:19M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2