Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Masz tyl­ko jedną parę stóp [...] trze­ba o nie dbać. Jeżeli bu­ty cię uwierają, zmieniasz je. Stóp nie będziesz mógł zmienić! 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 1 fiszkę

Dochodzi­my do siebie, mierząc in­ne buty. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 12:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

jak długo można tkwić w za­wie­sze­niu bez możli­wości rozłożenia skrzy­deł bądź dot­knięcia ziemi? 

myśl • dzisiaj, 00:50

Wy­pełniając przes­trzeń sta­jesz się jej niewolnikiem.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm • dzisiaj, 00:49

'Ja

Uwiel­biam ten czas. Czas tyl­ko dla siebie. W końcu to ja się te­raz naj­bar­dziej liczę w tym życiu. Nikt nie będzie za mnie de­cydo­wał. Ni­komu się nie będę tłumaczyć z włas­nych wyborów [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:43

* * *

do­dajesz sił
po­godą ducha dzielisz
ges­ty wy­raźniej­sze od słów

ja też
aż po grób


K.A.Sz. 18.09.2016r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:07

W uza­leżnienie od roz­maitych używek po­padają ci ludzie, którzy chcą dzięki nim cie­szyć się życiem będąc zbyt in­te­ligen­tni na to, aby ro­bić to tak jak op­ty­miści bez żad­ne­go powodu. 

myśl • wczoraj, 22:07

Mężczyz­na os­ta­tecznie tra­ci wiarę w ko­biety nie wte­dy, gdy uważa, że nie war­to się z ni­mi żenić, lecz wte­dy, gdy jest prze­kona­ny, że wszys­tkie one są ty­le sa­mo war­te co je­go żona. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:54

Z cza­sem się prze­konasz, że jak człowiek mu­si, to po­radzi so­bie ze wszystkim 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:46

* * *

Pew­nie Ci dob­rze jest, na tej leśnej polanie,
gdzie resztki ba­biego la­ta wplątują się we włosy.
Pew­nie nie sie­dzisz tam sa­ma, wpat­rując się w biały puch chmur,
czer­piąc os­tatnie pro­myki let­niego słońca.
Pew­nie już nie pa­miętasz tej wios­ny,
co ziele­nią roz­budziła w nas naj­skryt­sze pragnienia.
Pew­nie już zapomniałaś… 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:32

Czas na upławy 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:20

Życie to strata...

Wpierw tra­cimy złudze­nia, po­tem to cze­go nie mieliśmy wcześniej, czy­li pieniądze, na końcu sa­mo życie...

Życie, które i tak mu­simy stracić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:46
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Akutagawa

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 02:18scorpion sko­men­to­wał tek­st Z upływem lat, czas [...]

dzisiaj, 01:09Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Życie to stra­ta... Wpierw tra­cimy [...]

dzisiaj, 00:52Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Sowicie nag­radza­ny cielesną roz­pustą [...]

dzisiaj, 00:04misiek45 sko­men­to­wał tek­st bezemocji

dzisiaj, 00:01misiek45 sko­men­to­wał tek­st dodajesz sił po­godą ducha dzielisz ges­ty [...]

wczoraj, 23:58misiek45 sko­men­to­wał tek­st ...prawdą jest że człowiek [...]

wczoraj, 23:12skorek sko­men­to­wał tek­st W uza­leżnienie od roz­maitych [...]

wczoraj, 22:56Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Czas na upławy

wczoraj, 22:20Cykam sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

wczoraj, 22:17wdech sko­men­to­wał tek­st Czas na upławy