Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Za­pom­nieliśmy jak żyć... 

myśl • dzisiaj, 10:33

Na ten czas, dob­ra ta chwi­la. Wy­korzys­taj ją właści­wie, bo właśnie przemija.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:05

Sennik

Śniło mi się, że mnie całowałeś i gryzłeś ziemię jed­nocześnie. Czy to bo­lało? Trochę nie. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:56

Co odróżnia wiarę od religii?
Np. tresura
https://youtu.be/4fpJ7ZRumTE 

myśl • dzisiaj, 07:20

Tak

Jeszcze kiedyś usiądę na skra­ju two­jego serca.
Obej­me wichu­ry i ka­ruze­le uczuć.
Przy­siądę i za zgodą, może zos­tanę dłużej?
Wte­dy nie będziesz już ta­ki smut­ny...
Przez chwilę poczu­jesz co znaczy życie.
I choć to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:31

Cza­sem war­to spoj­rzeć na swoją twarz w lus­trze i spróbo­wać dos­trzec w od­bi­ciu człowieka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:21

* * *

W niedom­kniętej fra­mudze okna
Sta­roświat si­wieje
Śiwieją war­kocze komet
I si­we światło gwiezdne
Gwiazd mi­gota­nie
Nim wzruszo­ny - ja

La­tar­nie mor­skie za­wie­szo­ne u su­fitu rzeczywistości
Słoneczne kręgi zbóż i nasion
Małej struk­tu­ry miast
Ob­rzeża przeżar­te nadzieją

Czas nie prze­pada za człowiekiem
Pa­mięta mu winy
Szep­cze do ucha o śmier­telnej pułapce
Ciele i korze­niach nas samych
W ko­rytach żył i za­kolach myśli 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:03

Poez­ja to umieć po­ruszyć struną we włas­nej pustyni 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:56

Jes­teś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li wiel­kiego chu*a, w które­go ro­bią mnie ludzie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:35

Szu­kając bo­ga idziesz po ścieżkach, który­mi je­dynie możesz odejść. 

aforyzm • wczoraj, 20:23
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]