Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

lepszanoc

po­dob­no dzi­siej­szej no­cy, Księżyc cu­da wyczynia
więc po­myśl cud 

wiersz • wczoraj, 23:20

Por­wa­na wiat­rem, ut­ra­ciła grunt pod jej sto­pami. Może w końcu przyszedł czas na te wiel­kie zmiany?. Nie którzy na­dal wierzą, że wróci tam w te dni. Lecz ona wie, że to wiel­ka prze­paść, którą omi­ja jak potrafi. 

anegdota • wczoraj, 21:31

Szu­kaj plusów, czyń postępy, zdro­wiej nie pozwól ciągnąć się w dół przez ludzi, którzy nie dadzą so­bie pomóc. 

myśl • wczoraj, 21:21

Chwi­lowo jes­tem bied­ny i odi­zolo­wany. Śmieje­cie się. Sub­telnie zwra­cając moją uwagę na wasze przyz­wycza­jenia, na­wyki czy świato­pogląd. Czy to ze strachu? a może po­gar­dy? Chwilowo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:25

Je­den wy­kończo­ny człowiek. Ni­by niewiele. A cały świat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:37

Widzę smu­tek w Twoich oczach
I nie wiem jak Ci pomóc... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 11:31

Taka tam terapia (sesja nr 2)

Pa­miętaj, ludzie lu­bią przysięgać.
Nieko­nie­cznie tak myślą i czują.
Myśl także za in­nych, zaw­sze czując siebie. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 08:41

14-18.02.2019r. cz.3

Pol­ska. Oczy­wiście, że po­win­na na­leżeć tyl­ko do Po­laków. Prob­lem w tym czy tych, którzy są wyz­na­nia li­beral­ne­go i le­wac­kiego można uz­na­wać za Po­laków? Czy Po­lakiem jest ktoś kto uważa, że wszys­tkie gospodarcze [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:10

14-18.02.2019r. cz.2

PIĘTNASTY

Z biegiem lat do­ras­ta­my do swo­jego miej­sca na ziemi. Zawłada na­mi mądrość i pot­rze­ba opo­ki w ukocha­nej oso­bie, w ciep­le do­mowe­go og­niska, które miłością. Pot­rze­buje­my ka­wałka ra­ju, którym jest przy­domo­wy ogród. Dookoła [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:31

Scena 467

Tak gorące, mnie mylące
Za­wodzące
Głupie słowa

Już cię łapię
Znów wygarnę
Mil­czeń deszczem zaś ugaszę

Dob­re słowa

W dzień ponury
Gdzieś nad chmury
Powiruje

Mo­ja głowa

W strzępach waty
Z myślą za tym
Który dawał

Pros­te słowa

Znów zamilknę
Z sieci zniknę
By usłyszeć

Już nie kocham 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]