Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ule­gając modzie, tra­cimy włas­ny fason. 

myśl • dzisiaj, 18:11

Potok słów do A.M

Rok te­mu roz­ba­wiałeś mnie do łez
Wie­działam, że to miłość
Dzi­siaj wy­bieram dla nas nagrobek
To znaczy... dla tej miłości
Bo nas już nie ma

Wiem, że mnie kochałeś
Każdy to wie i każdy rozkłada bez­radnie ręce
Kiedy py­tam go "Dlacze­go odszedł?"
Bo te­go już nikt nie wie...

A Ty? Wiesz, że kochałeś?
Uczu­cie nazwałeś?
Po no­cach płakałeś
Nie spałeś?

Zos­ta­wiłeś mnie bez słowa
Bez naj­mniej­szej nadziei
Czas mi­ja, ja mijam
A miłość muszę pog­rze­bać żywcem 

wiersz • dzisiaj, 17:19

Tańcz

tańcz
te­raz tańcz
po pros­tu ze mną tańcz
pragnę cie mieć
w ra­mionach właśnie dziś
zo­bacz jak gwiaz­dy lśnią
tyl­ko dla nas
po­całuj mnie
kocha­na
pragnę cię

jes­tem tuż
przy­tul się
moją bądź
kochaj mnie

śpij słod­ko śpij
przy bo­ku moim śnij
co­raz mniej
cza­su jest
na marzenia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:07

Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość do Ciebie. Nie będzie mniej, ani więcej. Dziś ręce trzęsły mi się trzy ra­zy moc­niej, dziś wy­paliłam też os­tatniego pa­piero­sa. Naj­bar­dziej szko­da mi tej miłości, która się kończy. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:45

Będąc sy­tym, zdro­wym i szczęśli­wym łat­wiej nam przyjąć naukę o wie­cznym zba­wieniu, a także umierając spo­koj­nie w łożu, w obec­ności kocha­nej oso­by dob­rze się pew­nie wej­dzie do wie­czności w zbawieniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:46

Idąc przez las.

Ja­ki piękny jest ten świat,
pełen biało-czar­nych barw.
Pus­tka w ser­cu i sa­mot­ność .
Ciem­na rzeczywistość,
to już jest codzien­ność.
Idąc w deszczu bez słów,
bez myśli w głowie.
Bez ciepła w ser­cu ,
Idąc przez las przed [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:32

Marze­nia puszczo­ne z dy­mem wra­cają ja­ko naleciałości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:08

skórza­ne buty
leżą na moich nogach
dro­ga przez życie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:35

Z Z Z (zemsta za zdradę)

Zem­sta jest słodka
jak pyszczek kotka,
jak pyszna dla dziatków
ba­buni szarlotka.

A zdra­da to ścier­wo
i kiedy mnie spotka
to mszczę się na zdrajcy
aż gna do wychodka. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 02:50

Zaufa­nia kre­dyt wyczer­pać bar­dzo szyb­ko można 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:29
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 18:50zofija sko­men­to­wał tek­st Ulegając modzie, tra­cimy włas­ny [...]

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...]