Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 3 fiszki

Mieć nadzieję, to mieć wszys­tko i nic. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 188 fiszek • 26 kwietnia 2011, 18:55

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jes­teśmy tyl­ko ko­lej­nym przed­miotem, gdy mając ludzi obok pat­rzmy w telefon... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:23

Ok­nem na świat może być człowiek. Może być też kratą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:08

Trzy zmien­ne rządzą się światem. Zmien­na lo­sowa, cza­sowa i kobieta. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:43

O czym

chciałabyś móc tęsknić
a jeszcze bar­dziej mówić, że tęsknisz

nie jes­teś umową, którą ktoś chce zawierać
ani prawdą, z którą ktoś chce się zgodzić
może dietą snów i marzeń kar­mić chcesz siebie

przez każdy od­dech miłością związana
dla wszys­tkich jes­teś niczym
bo dla mnie wszystkim 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:38

Tam gdzie nie ma Ciebie wszys­tko się zaczyna... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:37

Chełpił się mędrzec , że ma komórek pół tuzina
cóż począć, kiedy wszys­tkie dur­ne, ani jed­nej sza­rej ni ma. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:09

Wy­siadam jeśli życie to po­ciąg do nikąd... 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:05

Za­bierz na głębo­kie wo­dy. Pozwól zarzu­cić kot­wicę. Przet­rwa­my naj­gor­sze hu­raga­ny. Po­kocha­my gwiez­dne no­ce. Tyl­ko za­bierz na swo­je głębo­kie wody. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:16

Naz­wij mnie złodziejem, bo ok­radłem cię ze złudzeń. 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 23:14

Uciekam od siebie z prędkością podróżującej wiązki światła. Jak łat­wo jest za­kopać się w so­bie, uk­ryć pod stertą wspom­nień, za­kurzo­nych emoc­ji i roz­pru­wających się ran. Łat­wo jest zga­sić światło, by w lustrze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:58
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Nałkowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 02:29skorek sko­men­to­wał tek­st Nie wiń mnie za [...]

dzisiaj, 01:46PrestonX wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:43PrestonX sko­men­to­wał tek­st Gdybyś tyl­ko chciał, stałabym [...]

dzisiaj, 01:41PrestonX sko­men­to­wał tek­st Oknem na świat może [...]

dzisiaj, 00:50MyArczi sko­men­to­wał tek­st Chełpił sięmędrzec , że [...]

dzisiaj, 00:49Magness sko­men­to­wał tek­st jeśli odej­dziesz dużo wcześniej niż [...]

dzisiaj, 00:48Magness sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa dro­ga życia, [...]

dzisiaj, 00:47MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiersz o tym, że [...]

dzisiaj, 00:47MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żyję by­le do weeken­du, [...]

dzisiaj, 00:46Magness sko­men­to­wał tek­st Krótki wier­sz o za­bija­niu