Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Tak więc można os­ta­tecznie wyob­ra­zić so­bie człowieka za­kocha­nego, będące­go w dep­resji, ale człowiek dot­knięty dep­resją, który jest jed­nocześnie pat­riotą, to już dop­rawdy nie do wyobrażenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Praw­dzi­we szczęście, to ta­kie, które­go nie można so­bie wyobrazić. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 79 fiszek • 6 kwietnia 2010, 17:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Naj­pierw przy­jem­ności, później przyjemności! 

aforyzm • dzisiaj, 12:22

słow­ne spoufa­lanie się z paździe­rzem, może u paździe­rza zaowocować
orien­talną ciążą uro­joną, która bo­li bar­dziej niż ta praw­dzi­wa a nie musi

/z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzysku/ 

anegdota • dzisiaj, 11:51

2016.12.09r.

A czwar­tko­we po­połud­nie, to było ta­kie po­połud­nie, że na­wet kap­cie leżały je­den na drugim.
Tym­cza­sem jest piątek i jeszcze raz od­niosę się do myśli Pa­pieża Fran­ciszka za­mie­szczo­nej przez Fi­lutkę i [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 11:44

Nie wiem dlacze­go większość ludzi uważa, że to co po­wiedzą,
jest ważniej­sze od te­go, co zrobią. 

myśl • dzisiaj, 11:01

Pi­sać na pot­rze­by włas­ne, możesz so­bie zab­ra­niać, na­tomiast pi­sać pod pub­likę, to już trze­ba wie­dzieć jak pi­sać ...

z de­dykacją dla złośli­wych ma­tac­tw z kręgów wza­jem­nej adoracji 

myśl • dzisiaj, 10:57

"Każda ko­bieta, aby wyglądać jak mi­lion do­larów, bez wa­hania wy­dałaby na­wet dwa !!! "
Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 10:42

* * *

jes­tem
nie będąc

bywam
nie bywając

a potem
już na­wet łez nie starcza
nad cza­sem tchórzli­wym zapłakać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:41

Wyz­naczo­ne gra­nice, dla jed­nej stro­ny są za­sieka­mi, dla dru­giej po­lem minowym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:39

rzecz w tym, by sa­memu ro­bić dob­rze, a nie za echo

/z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzysku/ 

anegdota • dzisiaj, 10:11

METAMORFOZA SZANSĄ KAŻDEGO

W piątek sza­now­ny pan Piątek
Porzu­cił żale i wszel­kie smutki
Roz­począł życia właści­wy wątek
Żyje pie­szcząc pier­si i ssąc sutki
I ty ko­bieto bądź metamorfozą
Też możesz żyć i ssać to i owo 

fraszka • dzisiaj, 09:45
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 12:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wiem dlacze­go większość [...]

dzisiaj, 12:04Cykam sko­men­to­wał tek­st słowne spoufa­lanie się z [...]

dzisiaj, 11:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kreatywny mo­nolog

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przebudzenie w ciągu

dzisiaj, 11:12onejka sko­men­to­wał tek­st Tak więc można os­ta­tecznie [...]

dzisiaj, 10:58onejka sko­men­to­wał tek­st jes­tem nie będąc by­wam nie by­wając a [...]

dzisiaj, 10:55onejka sko­men­to­wał tek­st W in­terne­cie nie ma [...]

dzisiaj, 10:55onejka sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu. Dwóch mężczyzn czy­ta [...]

dzisiaj, 10:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wyznaczone gra­nice, dla jed­nej [...]

dzisiaj, 10:54onejka sko­men­to­wał tek­st Co łączy gra­foma­na i [...]