Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Je­dynym moim obo­wiązkiem jest przeżyć życie ... 

myśl • dzisiaj, 00:04

Pustka

Jes­tem ni­kim
Siedzę w kącie
Pa­da światło ale
Ono tyl­ko zaśle­pia prawdę
Siedzę i cze­kam aż ktoś na­pisze
Za­pyta z ko­pyta jak u ciebie
Jak to zro­bi to go niena­widzę
Ucie­czka nie po­maga ale cho­ciaż
Na chwi­le to tak nic nie ro­bienie
Myśle­nie to czy­ność ale niewystarczy
Ta czyn­ność choć jest naj­ważniej­sza
To nie wys­tar­czy a dzi­siaj już na­wet
Się nie liczy i nic nie znaczy 

wiersz • wczoraj, 23:56

Poranek

Choć po­ranków to ja szczerze niena­widzę
Choć po­ran­kiem po­wiet­rze rześkie
Choć pta­ki po cichu śpiewają
Choć jeszcze ludzi mało
Choć cisza jest piękna
To i tak da­lej wstać niemogę 

wiersz • wczoraj, 23:49

Miłość

Miłość niema
Miłości pieniądzach ludzi za­ginęła
Miłości niema
Miłość w niena­wiści nie raz zginęła
Miłości niema
Miłość zaz­drości za­ginęła
Miłości niema
Bo daw­no zginęła 

wiersz • wczoraj, 23:42

Jeżeli ktoś ci zaufał,
zrób wszys­tko by nie cier­piał z te­go powodu.

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:36

Łódź uczuć

Choć przes­trzeń og­romna
Pus­tka ma­lut­ka A ja czuję
Się wiel­ka jak łódka widzę
Pus­tkę tam gdzie spoj­rzę
A od przes­trze­ni dużej
Led­wo odycham pra­wie
Się duszę choć czu­je się
Wiel­ka jak łódka to wciąż
Jes­tem za malutka 

wiersz • wczoraj, 23:35

Niektórych ludzi ciężko stra­wić, a wyp­luć nie wy­pada.

kwin­te­sen­cja smaku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:01

szklana pula

czuję się jak palec
bez ręki
gdy wśród noc­nej ciszy
głos mnie zawodzi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:28

Polszczyzna - Dziwaczyzna

Sko­ro każdy kraj ma stolicę
to cze­mu nie ma stolca?

Czy sto­lica nie jest może stol­ca rodza­jem żeńskim?

Czy można taką kobitę,
co stoły ro­bić mogła
naz­wać sto­licą a chłopa stolcem,
sko­ro jest w rodza­ju męskim? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:22

* * *

Śli­na - tak sma­kuje niebo
Lep­ko i od­krztuśnie prowokuje
mnie je­dym tyl­ko słowem 

wiersz • wczoraj, 17:07
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć

wczoraj, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]