Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Abecadło z nieba spadło

Snuję się spać
mam w brzuchu pająki
czar­na wdowa

dzieci z sieci
żad­ne ka­puściane głowy
za Bo­ga oj­ca zabobony

gdzie wier­sz rośnie
do Diabła po drodze
sen się skra­da (naj­cenniej­sze z bogactw). 

wiersz • wczoraj, 22:50

Łat­wo mnie znać,
Trud­no mnie poznać,
Ale z jaką łat­wością oceniać?
Co mnie naj­bar­dziej zdu­miewa...
Ty­powa kobieta?... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:37

z nałogiem
się nie negocjuje 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 15:49

Przeciwko nienawiści

Niena­wiść będziemy zwal­czać by zwalczyć
I nie cof­niemy się przed użyciem niena­wiści
Prze­ciw­ko nienawiści
By ludzie zniena­widze­ni nie by­li niena­wis­tni
Żeby zam­knęli gęby al­bo całko­wicie zniknęli
I nie mog­li więcej
Jątrzyć i pluć na ow­siankę
Wy­pomi­nać i doszu­kiwać boków
Gońcie ich to źli ludzi gońcie ich
Pełni niena­wiści i podłości
Ta­cy sa­mi jak is­la­miści i faszyści
Który­mi są już od daw­na
Kto nie skacze tan za nienawiścią 

wiersz • wczoraj, 13:10

Polska obumiera...

Pol­ska obumiera...
orzeł oskubany
fla­ga opuszczona
hymn nieszanowany...

Pol­ska obumiera...
państwo rozerwane
rodzi­ny skłócone
jed­nos­tki zdziczałe...

Pol­ska obumiera...
zburzo­ne filary
władza niedojrzała
pieniądz opętany...

Pol­ska obumiera...
pro­pagan­dy góra
zmieniana historia
zdep­ta­na kultura...

Pol­ska obumiera...
mar­twa konstytucja
sza­ra rzeczywistość
spra­wied­li­wość pusta...

Pol­ska obumiera...
Bóg opłacany
wiara wyceniona
wier­ny okradany...

Pol­ska obumiera...
mroczny obywatel
pat­riotyzm hejtu
skreślo­ny bohater...

Pol­ska obumiera...
krwa­wy barbarzyńca
sa­mo-sądna bestia
niena­wiść bezmyślna...

Pol­ska obumiera...
żołnie­rze internetu
niewidzial­ni tchórze
cy­ber­przes­trzeń grzechu...

Pol­ska powstanie!
Gen Narodowości
Pok­rze­pione Serca
Duch Solidarności 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 11:12

mikroopowiadanie dwieście dwunaste

Cza­sem ludzie pot­rze­bują się od­da­lić, aby zro­zumieć piękno i dob­ro te­go co mają, co ich otaczało, a w je­go przy­pad­ku było trochę inaczej, więc do­piero z per­spek­ty­wy kil­ku­set ki­lometrów, no­wego cza­su, dopiero [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 10:55

Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo dru­ga stro­na te­go żąda? 

myśl • wczoraj, 10:39

18.01.2018r.

Dzień po­woli sta­je się jas­nością. Myśmy za­nurzy­li się w niego kiedy był jeszcze przedświ­tem i używając mo­wy niena­wiści, to trze­ba so­bie jas­no po­wie­dzieć, że był zap­rzańcem zi­my w styczniu, bo nie oczekujemy [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 09:44

Sposoby

SposobyPosłuchaj ko­lego jak

Próbo­wali na różne sposoby

Zbiera­li wołali

No­gami w ba­rier­ki tupali

Biele kwiaty znicze

Co miesiąc zagłuszali

Po­tem na­jazd na gmach

A tu trach (Zno­wu mi nie wyszło)

Nic nie wychodzi

Na­wet bruk­selka z po­mocą nie przychodzi

No to [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 08:26

Podbeskidzie

Lis­to­nosz przy­niósł inżynierowi
Spełnienie marzeń
Owoc ciężkiej pracy
Real­nych modlitw

Wdo­wa niesie wielką torbę
Cze­goś tam po coś tam
Do do­mu tam
Drogą z lodu

Je­den pies szczeka
Dru­gi błyszczy po­marańczo­wym okiem
Kot­ka mruczy siedząc na pro­gu domu
W cieniu K+M+B

Będzie pog­rzeb we wsi
Ludzie piszą od ko­go intencja
Wkładają do koperty
I jeszcze Ka­zimie­rza Wielkiego

Na obiad skwier­czą w smal­cu pierogi
Bul­gocą kwaśnice
To tym co mają dom
Am­bitnym star­czy Vi­fon w socjalnym 

wiersz • wczoraj, 06:15
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 22:48cyt.adela do­dał no­wy tek­st Abecadło z nieba spadło

wczoraj, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st z nałogiem się nie [...]

wczoraj, 21:32yestem sko­men­to­wał tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

wczoraj, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37Niusza do­dał no­wy tek­st Łatwo mnie znać, Trud­no mnie [...]

wczoraj, 16:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:38oszi3 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]

wczoraj, 16:07oszi3 sko­men­to­wał tek­st Pies sztyw­ny to pies [...]