Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 29 fiszek

Kłam­stwo to od­wle­kanie bólu, który może za­dać prawda. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 15:06

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

what's next

1. Dot­knąć w so­bie cze­goś głębo­ko osadzo­nego. Meritum
2. Jeśli coś ta­kiego nie is­tnieje, wy­myślić coś, co będzie wyglądać jak głębo­kie i podziała na mnie w sposób emocjonalny.
3. Coś, co do­bie­rze się do mo­jej tożsamości.
4. Wy­myślić so­bie archetyp.
5. Osadzić go w głowie.
6. Kształto­wać świado­mość oraz ot­warty umysł.
7. Pra­cować nad traf­nością oraz wy­razis­tym spo­sobem przekazywania.
8. Cierpliwość.
9. Wytrwałość.
10. Sumienność.
11. Siła charakteru. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:18

Jeśli nie pot­ra­fimy os­woić się z ludźmi, będziemy mu­sieli os­woić się z ich obojętnością. 

myśl • dzisiaj, 16:59

Oszust mat­ry­monial­ny tym różni się od małżon­ka, że ten pier­wszy chce cię wy­korzys­tać przed ślu­bem, ten dru­gi do­piero po. 

myśl • dzisiaj, 16:56

Wybór sa­mot­ności to prze­nosi­ny z tłumu ludzi, którzy nie widzą ciebie, do tłumu ludzi, którzy widzą tyl­ko siebie. 

myśl • dzisiaj, 16:52

Właściwą miarą dys­tansu do ludzi jest blis­kość a nie oddalenie. 

myśl • dzisiaj, 16:42

Naj­więcej nadziei żywią ci, co są głodni. 

myśl • dzisiaj, 16:38

Na las­so chciałem
Dziew­czynę złapać
Trzy­mać na linie
W ciężkiej niewoli
Lecz z tych zakusów
Pożytek marny
Dziew­czę choć w pętli
I tak uciekło 

anegdota • dzisiaj, 16:36

Miłość by­wa p l a t y n i c z n a. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:43

Kreatywny monolog

Któż to tak do zep­su­tej win­dy kuśtyka
i do te­go na ja­dal­ni
roz­ba­wia nabzdyczo­nych wipów
przy sto­liku
w gri­lowa­ne biesiady nie wpada
z zy­del­kiem w plecaku [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 15:33

Wróg na krótko sta­je się twoim przy­jacielem tyl­ko po to, by stać się wro­giem doskonałym.

de­dykuję iksińskiej 

aforyzm • dzisiaj, 15:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

van Gogh

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 17:29Logos sko­men­to­wał tek­st what's next

dzisiaj, 17:29Indygoo sko­men­to­wał tek­st Bez Radziema sa­ma ściema. :)

dzisiaj, 17:28JaiTy sko­men­to­wał tek­st Problem z sa­mot­nością po­lega [...]

dzisiaj, 17:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Problem z sa­mot­nością po­lega [...]

dzisiaj, 17:25MyArczi sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wap l a [...]

dzisiaj, 17:24JaiTy sko­men­to­wał tek­st Problem z sa­mot­nością po­lega [...]

dzisiaj, 17:24piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wybór sa­mot­ności to prze­nosi­ny [...]

dzisiaj, 17:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Problem z sa­mot­nością po­lega [...]

dzisiaj, 17:09W.S.Art sko­men­to­wał tek­st Problem z sa­mot­nością po­lega [...]

dzisiaj, 16:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Skrajnym eta­pem sa­mot­ności jest [...]