Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wyrzu­ty su­mienia mają zaw­sze nie Ci, co trzeba. 

myśl • wczoraj, 20:29

na­wet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają Ciebie, przy­tulam je jak dob­re wspomnienia 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:21

Za­gad­ko­wość oz­nacza brak chęci. 

myśl • wczoraj, 19:37

Humoreska niedzielna

Jest ta­ki kant
wys­tający piętą z nieba
to otyły święty
zbyt dużo jadł
i za­padł się na błękit­nych chodnikach

Star­sza kobieta
ze znacznym zezem
przes­tała się modlić
po mszy w kościele
i zde­gus­to­wana po­ranną mową
po­wiesiła się na różańcu
za nogę
w dół głową

Jest w cieniu lipy
mała kapliczka
tam stoi wiecznie
zmar­twiona Maryja
jeżeli jes­teś porządny gość
na tacę rzuć stówę
a ulży cie los... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:28

Po­myśl dob­rze za­nim źle zrobisz.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:22

Każde­mu kiedyś zgaśnie światło, mnie zgaśnie pochod­nia - bieda. 

myśl • wczoraj, 18:03

Sta­ra ru­ra nie przes­ta­je być starą na­wet wte­dy, gdy będą róże na rurze... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 16:55

Życie jest fe­nome­nal­ne.
Kiedy Wy pra­cuje­cie na lep­sze jut­ro, ja zas­ta­nawiam się jak spra­wić by jut­ro pra­cowało na mnie, lepiej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:37

Je­dyne, co jes­tem win­na każde­mu człowieko­wi, to miłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:33

Niego­towość dyskwalifikuje. 

myśl • wczoraj, 09:10
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

wczoraj, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st Zagadkowość oz­nacza brak chęci.  

wczoraj, 22:36yestem sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]