Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bez przeszłości, gdzie jest wi­na? Bez przyszłości, gdzie jest strach? A bez wi­ny i strachu, kim jes­tem ja? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Każda wi­na ma swo­je grono. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 10:41

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Homo sum

Człowiek żyjący by is­tnieć - myśli
Człowiek żyjący by is­tnieć - działa
Człowiek żyjący
I również wierzący

Człowiek wierzący by czcić - ufa
Człowiek wierzący by czcić - słucha
Człowiek wierzący
I również stworzony

Człowiek stworzo­ny by kochać - tęskni
Człowiek stworzo­ny by kochać - czuje
Człowiek stworzony
A jed­nak zrodzony

Człowiek zrodzo­ny by być - rozumie
Człowiek zrodzo­ny by być - pragnie
Człowiek zrodzo­ny
A jed­nak martwy 

wiersz • wczoraj, 23:35

Pragnienie

Chcę utonąć, utonąć we śnie.
Pragnę być, być myślą bez serca.
Chcę um­rzeć, um­rzeć na no­ce i dnie,
Bo śmierć jest tak ponętna.

Nie chcę bym był dłużej niż ty.
Nie pragnę bym był dłużej niż inni.
Chcę bym skończył na dole,
Bo w tym og­niu nie spłonę.

A cze­go ty chcesz... do szczęścia?
A cze­go ty prag­niesz... od życia?
A cze­mu ty chcesz in­nym coś dać?
Prze­cież... nie każdy zasłużył, by brać. 

wiersz • wczoraj, 23:18

Tischnerowska myśl

Uwol­nij mnie.
Tak Ty, uwol­nij mnie.
Uwol­nij mnie, bom w niewoli.

Uwol­nij mnie.
Tak Ty - in­ny, uwol­nij mnie.
Uwol­nij mnie, Ty je­den możesz.

Uwol­nij mnie.
Tak Ty, daj ulgę mi.
Uwol­nij mnie Twą wolnością.

Uwol­nij mnie.
Tak Ty - dru­gi człowieku, uwol­nij mnie.
Uwol­nij mnie, nie tyl­ko dziś.
Uwol­nij mnie na zawsze... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:09

Da­lej go nie wyr­wałaś? - Za­pytała Wave
Nie mogę być psycho­patą i się narzu­cać - prawda?
Żad­ne mięso nie jest war­te bym za nim ga­niała, na­wet jeśli mam na nie piekielną ochotę. To on ma polować.

dam­sko-męskie ocza­mi (mózgiem) IZZZZ 

anegdota • wczoraj, 23:03

Wspomnienie rzeczywistości

Ah te spoj­rze­nia
Pa­miętne, ponętne...
Gdzież dni tamte
Przeżyte i ciepłe?

Ah te uśmie­chy
Wa­biące, przepiękne...
Gdzież chwi­le te
Ulot­ne i miłe?

Ah te myśli
Kuszące, gorące...
Gdzież cza­sy tamte
Łas­ka­we i wdzięczne?

A te­raz spoj­rze­nia nienawiści
A te­raz uśmie­chy szydercze
A te­raz myśli zazdrosne
I wszys­tko szep­czące: "nie". 

wiersz • wczoraj, 23:01

- Wiesz czym pachną książki? – spy­tała Życie. – Za­pom­nieniem, które wkra­da się w nas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:48

* * *

Pat­rzę jak po­woli spa­dają na ziemię
Białe płat­ki jaśminu
W ilu­minac­jach ze świateł ro­baczków świętojańskich
Jest tak spokojnie
Jest tak cicho
A to jeszcze nie sen
Choć już na pew­no nie dzień
Wiem ze w kom­poście powoli
Zaczy­na się budzić jeż
I nim przyj­dzie burza w og­rodzie gdzieś
Spot­ka­my się
Ja mu po­wiem że "bab­cia śpi na pieniądzach"
On mi że nocą wi­dać więcej 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:15

Lek­ko­duchy mają ciężkie sumienia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 20:54

BEZE

...Be­ze cuk­ru i glutenu
A po­wiet­rze be­ze tlenu

Nie ubi­jesz dob­rze głodu
Jak po­solum be­ze sodu
Z pa­pirosów tyż nic ni ma
gdy po­ciun­gniesz be­ze dyma
Ale nic sie nie urodzi
Ty­mu co we gu­mie (w)chodzi
Nie odeg­ro num kurantów
Zespół [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 20:40

Or­ga­nizm człowieka mądry wy­nala­zek. Nie to­leru­je tok­syn. Dla­tego nie uda­waj zas­koczo­nego, gdy kar­misz ko­goś kłam­stwa­mi a ten w końcu zwymiotuje. 

myśl • wczoraj, 19:26
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat