Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­dzi­wa in­spi­rac­ja nie po­lega na szczęściu - to ge­niusz. I tyl­ko ge­niu­sze ją osiągają. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek

Szor­stkość dłoni nie uj­mu­je im ciepła.


in­spi­rac­ja Raskolnikow 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 178 fiszek • 23 grudnia 2011, 09:56

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ak­ty­wis­tka: da­wała ciała, gdy się udzielała. 

aforyzm • dzisiaj, 07:47

10.09.2017r. cz.2

Króla­mi og­ro­du są te­raz słoneczni­ki, zwłaszcza te og­romne głowy od­mian ja­dal­nych. Pra­wie wszys­tkie zwróco­ne są na wschód i moc­no zwróco­ne ku swo­jej rodzi­ciel­ce ziemi. Ich grzy­wy - żółte jeszcze tydzień te­mu,te­raz stanowią [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:20

psijaciel

pe­wien pies miał przyjaciela
człowieka
dob­rze go kar­mił
dbał o niego
głaskał
a w za­mian człowiek go bronił
słuchał wszys­tkich bolączek
i od­ga­niał samotność

pew­ne­go dnia wdepnął mu na odcisk
pies go bru­tal­nie zgwałcił
od­dał wszys­tkie pieniądze
i
zas­trze­lił córkę
 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:13

Miarą praw­dzi­wego lęku jest to, czy nocą czu­jesz się bez­pie­cznie ze swoim odbiciem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:41

Widząc cię fan­tazjuję nie o to­bie, lecz o tym, co mogę ci zrobić. 

myśl • wczoraj, 22:33

Is­tnieję, lecz brak życia we mnie. 

myśl • wczoraj, 21:43

Człowieka może ura­tować tyl­ko dru­gi człowiek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:34

Nic tak bar­dzo nie niszczy człowieka jak codzien­ne uda­wanie, że wszys­tko jest dobrze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 21:17

Pa­ra wy­bucho­wa - w głowach i ser­cach dwa in­ne chaosy.
Jakże wiel­kie było zas­kocze­nie gdy z ra­zem stworzy­li harmonie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:38

Chwila słabości

Chodz chciałem byc sam
te­raz te­go już nie chce.
coś zmieniło mnie,
coś złamało serce
i te­raz gdy jes­tem tu gdzie chciałem być
tak bar­dzo spostrzegam
tak nie da się żyć! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:03
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 07:52giulietka sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]