Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Posłaniec*

W po­nurej chacie
blis­ko okien
ob­le­pionych szronem
sie­dział smut­ny staruszek
zgra­białe palce
kreśliły kolejne
krzy­we litery
łzy ka­pały na 
mały skra­wek
sza­rego papieru.
Pi­sał list do nikogo
wspo­minał chwi­le
które za­tarł czas
bar­dzo chciał zat­rzy­mać
mo­men­ty szczęścia
lecz ok­rutna
śmierć już
trzy­mała go 
w swoich zim­nych ramionach
nag­le izba
stanęła w łunie
światła
to anioł skrzydlaty
otu­lił sta­ruszka swoim skrzydłem
po­pat­rzył tylko
i wyszeptał
to nie ko­niec twój
ale początek no­wej podróży. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:10

***

Jestem
Wciąż tu­taj jestem

Od­dycham ciszą,
Która wyrzeźbiłeś
Pal­ca­mi słów,
Których wciąż mi za mało.

Spaceruję
po świecie
ut­ka­nym
z pajęczy­nyT­wo­jej obecności
której pająk czasu
nie chce zapleść

Jestem,
Wciąż tu­taj jestem,
Ale popęka­ne serce
Bi­je już co­raz słabiej ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:35

Cze­kać i mieć nadzieje boli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:18

* * *

Byłem wte­dy sta­rym człowiekiem, z pudłem na którym spoczy­wał miękki kurz.
Zam­knąłem nieroz­wiąza­ne spra­wy z nadzieją, że nic z tych rzeczy już nie powróci.

Świat sta­wał się czys­ty. Bar­wy bar­dziej in­tensyw­ne. Ro­zumiałem język, w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:09

adresat nieznany

tam­ta zi­ma wciąż mi się śni
nos na szybie
za­pach świeżej drożdżówki
i uśmiech
ciepły jak lam­pa za­wie­szo­na nad stołem

blask og­nia
grający na kaflach
przez niedom­knięte drzwi

gasną światła
roz­my­wa się obraz
ale we mnie wciąż będzie żył
ten stół
tam­ta zima
te okna
i dom pod naj­tros­kliw­szym aniołem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 09:54

1. Nau­czyć się wy­rażać rzeczy bez­pośred­nio, bez zbędnej otoczki wyob­rażeń, również od­dzielając oso­bis­te od­czu­cia od uczuć. To znaczy, wyjść po­za sche­maty myślo­we oraz oso­bowe, za­korze­nione w umyśle. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:46

Nie ocze­kuj sza­cun­ku ,jeśli sam ni­kogo i nicze­go nie umiesz uszanować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:55

* * *

Lwy za­siadły w kręgu
Opłakując ry­kiem zmarłego,
Sępy la­tają wokół
Nad głowa­mi, w oczekiwaniu,
Nad mar­twym ciałem
Leżącym bezwładnie,
Królo­wie ry­kiem dają sygnał,
Ce­remo­nię czas rozpocząć.

Miałem w głowie pe­wien koszmar,
Leżałem na­gi wśród kobiet,
Kły ich i pazury
Od­ry­wały frag­menty ciała mego,
W krwi kałużę wbi­ty wzrok,
Żywym pożarty,
W końcu martwy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:24

BYŁO MI(NĘ)ŁO

* prze­cież to tyl­ko jed­na do­ba (Twój od­dech, uśmiech, za­pach, do­tyk. Two­je słowa, poczu­cie hu­moru, cierpliwość)
*prze­cież to tyl­ko jed­na do­ba. (Mo­je sza­lenie bijące ser­ce, spokój i ta nieopar­ta chęć aby ten [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 23:45

* * *

Na pew­no już śpisz otu­lona światłem księżyca
Może jed­nak pat­rzysz w at­ra­men­tową czerń nocy
Ty­le masz jeszcze do po­kaza­nia światu i mnie
Tak dużo niewy­powie­dzianych wspom­nień w Nas
His­to­rie, które łączą w bólu i śmiechu...
Sen mąci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:32
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Mello

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]

dzisiaj, 10:52giulietka sko­men­to­wał tek­st adresat niez­na­ny

dzisiaj, 10:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Retorycznie