Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ulecz

Czując się ni­kim,
bijąc z demonami
przeszłość jest wrogiem.
Udało się wam mnie zniszczyć.
Za­bierając oddech.
Duszę się powietrzem
wy­dychając każdą z chwil.
Ro­biąc,to od lat.
Czy te­go chcę czy nie.
Upadam
Nie chcę słyszeć ,,wy­bacz mi''
Cie­szcie się swym życiem.
Nie zapomnę,
Nie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:44

WINNI(recenzja filmu)

To film nakręco­ny bar­dzo małym nakładem kosztów, ale to bar­dzo ważny film po­kazujący pracę po­lic­jantów. Ta ka­meral­na pro­duk­cja po­kazu­je jakżesz is­totna i szczególna to służba dla fun­kcjo­nowa­nia państw i społeczeństw. Spo­koj­nie można [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 10:25

GRUDZIEŃ

Był wiel­ki las i czas sro­gich zim
Pa­radoksów kraina
Ludzie la­su pra­cowa­li ciężko
Zwa­lając sta­re drze­wa i sadząc młody las
Ze sios­trą mieliśmy za złe strajkującym
Naszą ge­hennę gdy pilnie
Mu­sieliśmy do Poznania
A po­tem szwa­gier pi­larz powiedział
Że lenie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:26

Większość ludzi to mu­zykan­ci, upar­cie grają i mają pre­ten­sje, że in­ni już nie tańczą. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:15

Ja­ka szko­da, że nie wy­myślo­no jeszcze żad­nej maszy­ny do za­pisy­wania myśli...ty­le ich w mo­jej głowie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:43

Ważymy ty­le sa­mo, możemy się sta­wiać na szali. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:08

Fa­tum kołem się toczy ... 

myśl • wczoraj, 22:27

Życie to tyl­ko miej­sce ser­ca i szpady. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:03

Sa­mot­ni Idealiści szu­kają złota w świecie pełnym mie­dzi, lecz często za­pomi­nają, że za ciężar tej mie­dzi mogą ku­pić w swym życiu bryłkę wy­marzo­nego złota. 

myśl • wczoraj, 16:51

Bieg myśli..

Pew­ne­go dnia jak zaw­sze ra­no biegając (po le­sie) te­go dnia usłyszałam coś dziw­ne­go zat­rzy­małam się i po­deszłam bliżej,słysząc znów sze­lest przes­traszyłam się,zaczęłam uciekać,to coś wyłoniło się z krzaków ze strachu krzyknęłam .
Gdy [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 16:27
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

dzisiaj, 11:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi to mu­zykan­ci, [...]