Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sobą upycham dziury po gwiazdach

we mnie na­wet chłod­ne wieczory
wiedzą co to blask skle­pienia
i dla­tego ob­rastam w milczenie
aż do mro­wienia kończyn

a jeśli już nas­ta­wiasz ucho
to mu­sisz umieć czy­tać z ruchu warg
bo w parę za­mieniam każde z moich słów 

wiersz • dzisiaj, 23:23

nigdy drugi

będę leciutki
po­zos­ta­ne wiatrem
który nicze­go nie uniósł

nie prze­suwał chmur po niebie
nie po­rywał żagli
za­legając pos­po­licie
niczym ko­nar wierzby

chro­ni w dłoniach
gasnące świece
tak naiwnie

Prometeusz
z duszą poety

is­tny idiota
mitycznie

syn iskry
sługa duszy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:33

SAMOTNOŚĆ
" człowiek w swej is­to­cie jest wszędzie sa­mot­ny..czy jest Ktoś kto nau­czy mnie żyć ?.. tak pop­rostu od­na­leźć się ?" 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:12

Pod oknem grzechu

Wypełniasz
spływając(ym)
po udach
usta
milczenie(m)
już nie swoim. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:02

" Nie pozwól by sza­ra rzeczy­wis­tość miała wpływ
na ko­lory naszych marzeń." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:54

Piątek weeken­du początek..
Ok­le­pane, ale prawdziwe. 

myśl • dzisiaj, 06:55

luty

I nad­chodzi noc zim­na przej­rzys­ta, za­miast chmur widzi­my gwiaz­dy i tak dzień skończył się dziś jak każdy.

Po­ranek ka­wa, śniada­nie w drodze do pra­cy biały pa­pieros, ni­by nic no­wego a tru­je zdro­wie co [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 00:41

* * *

idę twoim śladem
idę swoim śladem
czekam
krok
aż spad­nie deszcz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:31

Martwa cisza nastanie

Dopóki Pol­ska nie będzie ści­gać zbrod­nia­rzy włas­ne­go na­rodu
Dopóty wol­na nie będzie .
A ma okazję stać w jed­nym sze­regu z wol­ny­mi
I pal­cem wy­tykać podłości sąsiadów ich zbrod­nie upa­dek i zdradę
To [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:28

Dwie rzeczy poj­muję, a trze­ciej jeszcze nie znam:
ja­ki byłem,
kim jes­tem
i ja­kim się stanę. 

myśl • wczoraj, 23:02
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2