Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku. 

cytat dnia z dzisiaj

Ty­le słów pa­da z przemówienia... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • 27 grudnia 2018, 07:24

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W podzięce

Wciąż wy­myśla­mymy no­we spo­soby za­bija­nia czasu
Za to on od­wdzięcza się
Krótko wiecznoscią 

wiersz • dzisiaj, 07:05

Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka śpiewać niż głupiego człowieka mądrości. 

myśl • dzisiaj, 02:28

Sa­mot­ność mu­si być bar­dzo sa­mot­na, sko­ro przychodzi do ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:25

Ludzie często mówią to, co chce­my usłyszeć, a czy­nią to, co nie chce­my zobaczyć. 

myśl • dzisiaj, 02:23

Piszę aby pamietać. 

myśl • dzisiaj, 02:18

Pi­sarz to człowiek kto bacznie się przygląda ludziom szu­kając in­spi­rac­ji dla swo­jej powieści. 

myśl • dzisiaj, 02:12

In­tymność pi­sarza bar­dzo czes­to kończy się po­między długo­pisem a kartka. 

myśl • dzisiaj, 02:12

Człowiek, który za bar­dzo go­ni za pieniędzmi predzej czy później zgu­bi sam siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:16

Bo­gaty człowiek to nie ten co ma pieniądze, lecz ten co ma dob­re ser­ce i bys­try umysł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:10

Za­lej ro­ba­ka, niech też ma coś z życia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:51

W podzięce

Wciąż wy­myśla­mymy no­we spo­soby za­bija­nia czasu
Za to on od­wdzięcza się
Krótko wiecznoscią 

wiersz • dzisiaj, 07:05

Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka śpiewać niż głupiego człowieka mądrości. 

myśl • dzisiaj, 02:28

Sa­mot­ność mu­si być bar­dzo sa­mot­na, sko­ro przychodzi do ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:25

Ludzie często mówią to, co chce­my usłyszeć, a czy­nią to, co nie chce­my zobaczyć. 

myśl • dzisiaj, 02:23

Piszę aby pamietać. 

myśl • dzisiaj, 02:18

Pi­sarz to człowiek kto bacznie się przygląda ludziom szu­kając in­spi­rac­ji dla swo­jej powieści. 

myśl • dzisiaj, 02:12

In­tymność pi­sarza bar­dzo czes­to kończy się po­między długo­pisem a kartka. 

myśl • dzisiaj, 02:12

Człowiek, który za bar­dzo go­ni za pieniędzmi predzej czy później zgu­bi sam siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:16

Bo­gaty człowiek to nie ten co ma pieniądze, lecz ten co ma dob­re ser­ce i bys­try umysł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:10

Za­lej ro­ba­ka, niech też ma coś z życia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:51
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Hosseini

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]