Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Głód jest oj­cem scep­ty­cyz­mu i niedowierzania. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Głód pot­ra­fi zmienić wszys­tko, co wiesz na swój temat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pot­rze­bujesz for­my, aż wyj­miesz chleb. 

myśl • dzisiaj, 16:43

Pikselowy donos na kwadryciku w telebinie

Ra­tuje ją tyl­ko jed­no wieleb­ny Święto­wicie . Bar­dzo dobrą hur­townię wyb­rała do te­go han­dlu ta Two­ja Zośka , za prze­pisa­nie z ba­zy da­nych gru­py krwi in­ka­suje ona czte­ry bańki [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 16:06

Na oko.

Nie ty­le że złe,
ale często mu się wydaje. 

fraszka • dzisiaj, 16:04

Na lu­bienie trze­ba so­bie zasłużyć, na nielu­bienie zapracować. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:17

Wypominki zazdrosnej wiedźmy odczarowywane pianiem pierwszym

Nie wie­działam wieleb­ny Święto­wicie że ta Two­ja Zośka już umie ro­bić cu­da na han­del pod nieleczo­ne narządy , byłam pew­na aż do dzi­siaj ż [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 15:10

Miłość

chciałabyś być moją dziewczyną?
przychodziłbym do Ciebie
chodzi­libyśmy na spacer
roz­ma­wiali o wszystkim
o wszystkim…
całowałbym Cię
Ty też byś mnie całowała
przy­tulałbym Cię
Ty byś się przytulała
dałbym Ci swoją kurtkę
żebyś nie marzła
nie chciałabyś mo­jej kurtki
żebym nie zmarzł
a gdy zro­biłoby się
późno, zbyt późno
zos­tałabyś na noc
al­bo ja spałbym u Ciebie
po­tem wy­myśli­libyśmy
miłość, miłość mie­dzy nami 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:35

Może Ci się zdać trud­na to mowa,
Naj­bar­dziej ra­nią nieroz­ważne słod­kie słowa,
gdyż za­miast ra­dości potęgują troski,
prze­pełniają zabójczym ja­dem, ta­kie to zgłoski... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:21

* * *

wie­dza je­go ta­jem­na, ok­raszo­na zgubą,
a ser­ce dum­ne na równi z odwagą,

kto miłość poz­nał w mrokach,
i w mro­kach zaz­nał czułości,
kto is­tnieć mu­siał aż do zatracenia,
w bezdźwięcznej no­cy stru­mieniach
spi­jał z ust je­go łaskę i mądrość,

jak­by w łonie poczęty raz jeszcze,
duszę odzys­ka, lecz po­wie również,
że duszą jest przekleństwo 

wiersz • dzisiaj, 14:12

Tytułowe przekręty na wygórowanej ambicji pod udawanie z definicji

Wol­ność po­lega na tym
o iro­nio aby szło się wol­no
nie każdy bo­wiem jest 
na­wie­dzoną pszczółką Mają
za­moj­ską
i nie każdy pot­ra­fi na wyści­gi
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:07

al­che­mia, którą obec­nie próbu­je się sto­sować w kul­turze euro­pej­skiej, to nic in­ne­go, jak próba prze­miana umysłu w czys­ty zmysł, błędem jest jed­nak, że za po­mocą właści­wości sa­mego umysłu, można ta­kiej prze­miany do­konać, cho­ciaż za je­go po­mocą, można dojść do wnios­ku, czy przeczu­cia, iż jest ono możli­we, w tym miej­scu ot­wierają się właśnie wro­ta do in­nych wy­miarów naszej percepcji 

myśl • dzisiaj, 14:01
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 16:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:43szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:38szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:34natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:23LiaMort sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

dzisiaj, 16:02dark smurf sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]

dzisiaj, 15:50szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]

dzisiaj, 15:39dark smurf sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]