Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Lek­cja, która nie zos­ta­je za­liczo­na - pow­tarza się. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 10 fiszek • 9 lipca 2011, 10:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sratek.

Jak za­topiony statek,
Leżę na dnie oceanu,
Żeb­rząc niemal o wyłowienie.

Zdo­bią mnie jeszcze piękne balustrady,
Sil­ne des­ki trzymają,
Maszt, daw­no nie używany,
Wciąż żywo sterczy.

Lecz płynie woda,
Jak ry­by wokół, jak sro­mot­ny czas,
Płacząc w głębi, że już nie ma...

Czego?

Banalnie.

Mnie. 

wiersz • dzisiaj, 19:53

To wczo­raj poczułam , że mie­dzy na­mi jest che­mia , ze wszyt­ko się ułoży że będziemy ra­zem na zaw­sze.A gdy mi po­wie­dział ze mu­si wy­jechać zas­mu­ciłam się , i dla­tego będę cze­kać na niego chodzby nie wiem co się stało . 16.11.2017 :* 

myśl • dzisiaj, 19:26

Gdy­by mu za­leżało nig­dy by nie od­puścił, nie chciałby stra­cić kon­taktu z Tobą i nie poz­wo­liłby Ci odejść. Gdy­by... ale dob­rze wiesz, że przes­tało mu za­leżeć, gdy stał się dla Ciebie całym [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 19:23

Mu­sisz wie­dzieć, że ow­szem będzie mi bar­dzo smut­no, jeśli przes­ta­niesz się odzy­wać, ale nig­dy nie będę się pro­sić o zain­te­reso­wanie, przy­pomi­nać o so­bie i cze­kać aż stwier­dzisz, że jes­tem war­ta te­go wszystkiego. 

myśl • dzisiaj, 19:17

Władza rządzi, lud sądzi. 

aforyzm • dzisiaj, 18:30

Podstawowe elementy sensusu IX

1. Zbiory; (Gru­py, rodza­je, stra­tegie, zwierzęta, ko­lek­cje, mo­dele, rodziny)
2. Prze­ciwieństwa; (Plus-mi­nus, czar­ne-białe, fiolet-czer­wień, dob­ro-zło, początek-ko­niec, mik­ro-mak­ro, dwie strony)
3. Przy­ciąga­nie; (Piękno, urok, mag­ne­tyzm, wchłanianie, uza­leżnienie, gra­witac­ja, zmysłowość, czar, uległość, koncentracja)
4. Możli­wości; (Wybór, funkcje, [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:34

Przesilenie...

Krzyk w przes­tworzach no­cy zbudzo­nego człowieka... głowę cho­wa w dłonie.
Do­tyka i zos­ta­wia ślad,ok­ruchy lis­to­pada śla­mazar­nie wychodzą spod łózka...patrzą!
Zwiet­rzyły świeżą krew i miej­sce gdzie mogą przyłożyć swo­je roz­darte usta...uśpieniem!
Śpiew cichy je­dynie słyszę...słowa żywe jak ogień tra­wiący...mo­ja dusza płonie.
Uga­sić ten płomień,przy­sypać po­piołem żar i za­pom­nieć,zasnąć,śnić już niemą przyszłość.
Być tam gdzie noc się żeg­na z dniem a wie­czo­ry długie wyg­rze­wają się przy blas­ku jutra. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:25

Tajemnice metafor

La­tały Anioły wśród metafor

By ta­jem­nic  swych nie zdradzać

Naz­byt pochopnie

Ani ścieżek tajemnych

Błęki­tem znaczonych.

Szyfr nieliczni znają

Do szka­tułek złotawych

 Pośród bieli pór ukrytych

Co skarbów nie mierzalnych

Ni złotem ni prze­pychem świata

Noszą  pełne po brzegi.

Nie łat­wo dos­trzec drżenie powietrza

Wachlarzem skrzy­deł wzniecone

Co dni cier­pli­wie przemienia.

Wyb­rańcy słońca

Światłości posłańcy

W zat­ru­ciu świata w Nich antidotum

Naj­czul­szy do­tyk ulecze­niem duszy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:04

Znów od­na­lazłam we­ne na pi­sanie wier­szy, lecz po­raz ko­lej­ny skończyła się, przy po­myśle­niu o Twoim imieniu. 

anegdota • dzisiaj, 10:07

Wyznanie*

Kochać ciebie
w błęki­tach najpiękniejszych
skąpa­nych w słońcu
la­zurze twoich oczu.
Przy­tulać każdym
skraw­kiem ciała
każdą se­kundą
prag­nień zat­ra­cać się
w tobie.
Kochać każde­go
dnia
w chwi­lach zwątpienia
czuć od­dech twój
na moim ra­mieniu
być twoim dziś i 
sen­sem is­tnienia jutro. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:29
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX