Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

możesz być kim­kolwiek zechcesz lecz je­dynie wte­dy gdy po­zos­ta­niesz tyl­ko sobą 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:02

GDY ŻYCIE PIĘKNEM - Powrót w ciepło rodzinnego ogniska

Każdy krok życia
Na­poty­ka no­wy kształt spraw
Mniej lub bar­dziej przejrzysty
Jeszcze bar­dziej frapujący
Jeszcze moc­niej jątrzący
Ni­by to sa­mo co wczoraj
Co dwadzieścia kroków temu
Ale to in­ne radości
Te­go sa­mego ukocha­nia codzienności

Nie wie­rzyłeś nie rozumiałeś
No więc Nau­czy­ciel jest [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:38

Czy można przyjąć że coś is­tnieje jeżeli nikt te­go nie widział ani nie widzi i nie zo­baczy. Cho­ciaż to w swo­jej is­to­cie, ten obiekt/rzecz jest, ale nig­dy nie będzie nie jest i [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 02:38

Utknęłam
Między jawą
A snem

Wspom­nienia i myśli nie poz­wa­lają zasnąć
A w rzeczy­wis­tości nie umiem na­razie żyć... 

myśl • dzisiaj, 01:15

Ku pamięci Stanisława z Warszawy

zmarł człowiek bez domu

nie mówcie nikomu

od­dał samochód
a na­wet dwa

cza­sem i bez­domny
roz­mach ma

a ty człowieku
cóż Oj­cu oddałeś?

Oj­cu które­go da­ry są tak obfite

że jest w sta­nie
wsiąść w każde dwuśla­dy

w te naj­wyższej kla­sy i w te
pospolite


In­spi­rowa­ne fil­mem ze stro­ny: facebook.com/190Wojciech/videos/10208339050993597/ 

wiersz • wczoraj, 23:27

Boję się siebie, gdy nie boję się o Ciebie. 

myśl • wczoraj, 21:15

Chłopie nie śpij !

Pe­wien młynarz wno­sił wor­ki na górę
a był tak przy tym już zmęczo­ny że przy os­tatnim przy­siadł
i zasnął na brze­gu schod­ka krawędzi,
tak spał,
a białe złoto się sy­pało z wor­ka a sy­pało
i tak oto młynarz dzieci więcej nie miał a i chle­ba oko­liczni chłopi także. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:51

Sar­kazm to os­tatnia des­ka ra­tun­ku po­tem jest jeszcze płacz cza­sami śmiech. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:30

Nie trud­no jest po czer­wo­nych węglach biec, sztuką jest wziąć w ręce swo­je życie i po nich, jak prob­le­mach iść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:29

Ja­ko dziec­ko marzyłem żeby umrzeć,
Odejść w zapomnieniu,
To mój pies dał mi dom,
Nie ja jemu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:22
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Póki każdy z nas [...]

dzisiaj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 08:02danioł do­dał no­wy tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 07:38fyrfle do­dał no­wy tek­st GDY ŻYCIEPIĘKNEM - Powrót [...]

dzisiaj, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 01:15NewPerson do­dał no­wy tek­st Utknęłam Między jawą A snem Wspom­nienia i [...]

wczoraj, 23:33Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

wczoraj, 23:27Trzykropek do­dał no­wy tek­st Ku pa­mięci Sta­nisława z [...]