Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nic pożądańsze­go a nic trud­niej­sze­go na ziemi, jak praw­dzi­wa rozmowa. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Wys­tar­czy, że słowo pad­nie na po­dat­ny grunt,
a wy­rośnie z niego kwiecis­ta rozmowa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 10:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Paskudny O Poranku

'' Nie pat­rz na mnie, jestem
pas­ku­dy o po­ran­ku''. - Mi­ke Patton
Odtwórz
świeżo po cho­rym śnie
do życia budzę się.
Cza­sem wo­lałbym nie żyć
niż czuć się tak nieświeżym.

Zaczy­nam od moc­nej kawy
i znów co pierwsze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:27

Sta­ram się starać... 

myśl • dzisiaj, 08:17

Nie zaw­sze bi­cie bra­wa, po­zycję poprawia. 

aforyzm • dzisiaj, 07:44

Na haju

skwan­to­wana przes­trzeń dokoła
światło zak­rzy­wia swe tory
czas wyp­lu­wa zastygłe
niep­rawdo­podo­bieństwa potwory
jaźń pełznie przez cza­su wykroty
pod­ska­kując przy każdym kroku
roz­my­wają się wszys­tkie przedmioty
nad­chodzi czas wie­czor­ne­go mroku
nachal­nie sięgają po mnie
zas­ko­rupiałe wspomnienia
ściany tej izolatki
pok­ry­wa brud­na ziemia
w drzwiach rdza [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 04:14

W do­mu wy­pełnionym miłością to i suchy chleb sma­kuje wykwintnie. 

myśl • dzisiaj, 04:00

Bóg stworzył ko­bietę, a diabeł to wy­korzys­tał na swoją korzyść. 

myśl • dzisiaj, 03:56

Cza­sami słowo „przep­raszam” jest naj­trud­niej­szym słowem, które nie pot­ra­fimy wypowiedzieć. 

myśl • dzisiaj, 03:53

Mo­ja miłość jest jak zgniłe jabłko - każdy ją odrzuca... 

myśl • dzisiaj, 03:25

Gdy mnie za­pom­nisz, nic się To­bie nie sta­nie. A ja? nig­dy nie byłem ważny. 

myśl • dzisiaj, 02:36

Gdy ko­goś kochasz nic in­ne­go nie ma dla ciebie znaczenia. 

myśl • dzisiaj, 02:35
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Arystofanes

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:30Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 00:14Clyde sko­men­to­wał tek­st Strzec te­go co pod [...]

dzisiaj, 00:12Clyde sko­men­to­wał tek­st Nawet be­zin­te­resow­na miłość wie­dziona [...]

dzisiaj, 00:09Clyde sko­men­to­wał tek­st Zapytal ja, wiesz ja­ka [...]

wczoraj, 23:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st *#*#*

wczoraj, 23:47danioł sko­men­to­wał tek­st prawdziwa od­po­wiedź nie ma [...]

wczoraj, 23:46wdech sko­men­to­wał tek­st *#*#*

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st niebo

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st sierpniowe wie­czo­ry mają za­pach [...]

wczoraj, 23:43JaiTy sko­men­to­wał tek­st *#*#*