Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Każde is­tnienie, kiedy przychodzi je­go ko­lej, pęka jak strąk i od­da­je swo­je ziarno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Człowiek jak ziar­no, kiełku­je tym, czym nasiąkł. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 49 fiszek • 7 października 2014, 20:31

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

razy minus jeden

prze­pisuję cię na odwrót
w sy­met­ryczną całość
zgod­nie z za­sada­mi paradoksu
twarz zacho­wując w wyobraźni

mod­li­tew­nie trzy­mam dłoń
niena­leżącą do mnie
gdy dzieli­my się na test Rorschacha
opłat­kiem wiadomości
jak roślina
od­dychasz moimi słowami

wzras­tasz wsiąkając w głębię kartki
lus­trza­ny klon
li­nia mo­jego życia
bieg­nie ku mnie
w śladzie two­jej stopy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:39

Droga która powraca

co­kol­wiek we mnie z dzieciństwa zostało
to przeświadczenie
że do gra­nic wszechświata
pro­wadzi ta pol­na ścieżka za domem
która zbacza
i bieg­nie w głąb każde­go z nas

dziś równo­ważę każdy swój krok
bo idę drogą która powraca
do miej­sc is­tniejących
na ob­ra­zie nocy
którym się ziemia otacza
niebo ob­raw­szy za tło 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:38

który przychodzi najciszej

od­chodzą na pal­cach anioły
ludzie nie piszą Ci wierszy

każde­go dnia za zło świata
na obojętność skazany

mi­jają Cię na­wet wierzący

a Ty wciąż na nas czekasz
bezdomny
na pro­gu serca

bez­gra­nicznie wierzący w człowieka
bez­wza­jem­nie w nas zakochany 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:16

Królowa Nocy ...

Gwiaz­deczko najjaśniejsza
w moim ser­cu ...
to z Tobą chce szukać
skar­bu na dnie oceanu.
Będziem łowić perła
za perłą.
Byś wiedziała
ile te wspólne chwile
dla mnie znaczą.
Sple­ciem naj­piękniej­szą kolię
byś o mnie nie zapomniała. 

wiersz • dzisiaj, 09:03

* Ktoś Ważny *

Ory­ginal­ny tek­st piosen­ki i przekład : 
MOON G Neverhood
Odtwórz
Wyjdź na zewnątrz nocą i ro­zej­rzyj się ...
Spójrz jak gwiaz­dy mi­gocą, tam na niebie hen.
Ja nie widzę by one po­ruszały się,
bo ich ruch [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:41

Wiara Godna Poświęcenia

Pan Je­zus Chrystus
to pre­kur­sor zombizmu,
bo po tym jak umarł
to szyb­ko zmartwychwstał.

No jak to to tak to ???
Miał za nas umrzeć
a on już po trzech dniach
opuścił se trum­ne ???

A prze­cież już podczas
os­tatniej wieczerzy
wie­dział, że jutro
będzie już nie żył ...

Nie wcis­kaj mi kitu,
że wie­rzysz w te bajki,
że zaszła Maryja
bez wejścia w nią fajki. 

wiersz • dzisiaj, 07:17

Już ty­le lat, człowiek niszczy ten świat! 

aforyzm • dzisiaj, 06:37

Spojrzałem

spojrzałem
w two­je oczy
uj­rzałem
duszy odbicie
zrozumiałem
że kocham cię
po­nad życie


***
Dział: Li­ryki
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • dzisiaj, 05:04

Jes­tem zgu­biona w To­bie na ty­siąc różnych spo­sobów. A co gor­sza nie wiem czy nie znam dro­gi, czy nie mam za­miaru się od­na­leźć, czy po pros­tu nikt mnie nie szu­ka więc so­bie tkwie w To­bie, z Tobą, bez Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:00

Bez odpowiedzi

A gdy­bym tak Twe ser­ce porwał?
Czy zła byś była?

A może uśmiech za­gościł by na Twych ustach?
Gdyż wszys­tkie tros­ki odeszły by w las.

A gdy­bym i Twą rękę złapał?
I zap­ro­wadził Cię tam,
gdzie deszcz smutków [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Hezjod

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 09:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia