Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet suchy liść ma swo­je nerwy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 114 fiszek • 9 lutego 2013, 23:10

* *

kłębek nerwów jest mało przytulny 

dziennik dnia z dzisiaj
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 13:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

listownik

jeżeli masz przy­jaciół ta­kich sa­mych jak ty
to znaczy, że nie masz przyjaciół
przyjacielu 

list • dzisiaj, 17:41

Narealina

Nad morzem miałem ko­loro­we wrażenie, że zmie­rzasz do mnie wraz ze sztormem
ciem­ność zmie­sza­na z sza­rością pod­no­siła się na­raz z falą na niebie,
gdzie wi­siały czar­ne chmu­ry, z których sączył się deszcz
wszys­tko ob­leczo­ne rdza­wym pyłem pluło mi w twarz, gdy stałem na piasku
to nieme wrażenie zos­tało mi, gdy wra­całem z plaży
a gdy usiadłem na łóżku miałem wspom­nienie, że leżysz koło mnie
choć nie było już ciebie 

wiersz • dzisiaj, 17:33

wy­god­nie jest myśleć w ka­tego­rii "nikt tak, jak ja". to ta­kie me­lan­cho­lij­ne, że aż miłe. łat­wo po­mylić wrażli­wość z przew­rażli­wieniem. pier­wsza nie za­myka się na ludzi, dru­gie sku­pia całą uwagę na sobie. 

myśl • dzisiaj, 17:31

Międzyświat

Kiedy przychodzi je­sień mam ta­ki niedo­syt. Ni­by zim­no, her­ba­ta, koc, ni­by książka. Trochę deszczu spad­nie, liści trochę i trochę łez. Roz­puści się z wnętrza nadzieja, włosy się roz­puszczą i ka­wa. Lub uparzy się. Lub ja się sparzę. Lub mi będzie ciągle chłod­no. I w ręce i w sercu. 

dziennik • dzisiaj, 17:25

Po­maluj świat pasją, to mój ulu­biony kolor. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:17

os­tatni etap tęskno­ty: gdy w czyimś bra­ku od­najdu­jesz święty spokój

4J 4 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:16

jeśli bra­kuje ci sił
znajdź powód do radości 

myśl • dzisiaj, 17:13

... kłam­stwo to nieraz "praw­da" wy­god­niej­sza dla człowieka... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:16

... tak praw­da, jak i kłam­stwo nie "stoją" po niczy­jej stro­nie... to człowiek do­konu­je wyboru... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:14

Właści­wie to kier­masz ba­jek w świato­wym ki­nie, który służy ja­ko teatr in­te­resu­je mnie ty­le sa­mo, co mo­je spod­nie, które wrzu­ciłem do kosza, bo na tyłku miałem dziure. 

myśl • dzisiaj, 16:11
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 17:48róż li­la sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:41Si.si do­dał no­wy tek­st listownik

dzisiaj, 17:33Whitename do­dał no­wy tek­st Narealina

dzisiaj, 17:31LenaK do­dał no­wy tek­st wygodnie jest myśleć w [...]

dzisiaj, 17:31natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Jasne je­den in­te­ligen­tny brał [...]

dzisiaj, 17:25PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Międzyświat

dzisiaj, 17:25Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

dzisiaj, 17:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:21LenaK sko­men­to­wał tek­st Bywa, że siły dość, [...]

dzisiaj, 17:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pomaluj świat pasją, to [...]