Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:19

Myśl hehe

https://www.nieznanynumer.pl/kody-krajowe 

myśl • dzisiaj, 12:53

KLER(i ja)

Gość Nie­dziel­ny na­pisał, że film nie ma żad­ne­go po­zytyw­ne­go bo­hate­ra i jest to ma­nipu­lac­ja, bo ta­kie pos­ta­cie jak naj­bar­dziej w fil­mie są, a całość te­go ko­lej­ne­go ar­cydzieła Smarzow­skiego ma jak naj­bar­dziej pozytywny [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:39

Proza życia poety

Pus­tka,
to nie bie­rze się znikąd. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:22

Dzień zły łzy

,, Na twarzy ma­ke-up i męka. ''


Siedzę przy stole
wstu­kuję w Google
Trittico
szczerze pisząc, to wo­lałabym po­suwis­to zaw­rotnym ruchem, do­pie­szczać chwi­le ulot­ne w pamiętniku

niebo się roz­beczało (łykam to)
Boże,
jes­teś czarną owcą. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 10:21

Podsłuchując co na nefrologii

Prze­ważnie nie żyje­my umierając
Więc war­to chwy­tać dzień
Drob­ny­mi przy­jem­nościami być
Na­par­stka­mi dob­ra po­wodo­wać uśmiech
Niedo­wie­rza­nie co wzrusze­niem kręci głową
Siąść w Cof­fee House
Pić wzmoc­nione latte
Roz­syłając ese­mesy szczęśli­wego człowieka
Oczy myśli kiero­wać tyl­ko w ra­dos­ne dziś
I jeszcze we­sel­sze jutro
A w po­między roz­kosz dać
Po­połud­niu no­cy i świtowi
A to wszys­tko dop­ra­wić zapachem
Wciąż kwitną smagliczki
La­wen­da i maciejka

Życie jest cudne
Zaw­sze o tym pamiętaj
Dob­rze wiesz że to nie two­je życie
Umieraniem

Mirosław 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:05

*** Przyszła ...

Za­migo­tała
zaszeleściła
dy­wan pod nogami
rozścieliła
pa­letę barw
wy­lała na drze­wa

ciepłym uśmiechem
w lo­kach się skryła
Pa­ni je­sień
przy­była :)...

19.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:26

*** Do snu

Ugłaszczę twą twarz
za­nim zaśniesz
składając ka­wałek Nieba
na twe usta

Kocha­nemu ...❤

14.09.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:17

Istota

Ta miłość istnieje
W za­gubionym spojrzeniu
W po­wiet­rzu przesiąkniętym
Za­pachem samotności

W chwi­lach zadumy
Pięknych wspomnieniach
W chwi­lach gdy ciało
Pot­rze­buje bliskości

Ta miłość istnieje
W za­kamar­kach serca
Uk­ry­ta przed światem
Pod powiekami

Ona istnieje
Gdzieś za horyzontem
Ub­ra­na w sukienkę
Z czar­ny­mi serduszkami 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 06:25

https://m.facebook.com/321Nero 

aforyzm • wczoraj, 23:38
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy