Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dzień myśli

W pew­nej szko­le pod­sta­wowej dzieci dos­tały paczki z okaz­ji Dnia Dziec­ka. Były tam prze­de wszys­tkim słodycze. Każdy dzieciak był uszczęśli­wiony. Była grup­ka dzieci, która roz­pa­kowała od ra­zu pa­kun­ki i za­jadała się słodyczami. [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 22:41

Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, nag­le bum szkło roz­padło się jak por­ce­lano­wa lal­ka, ka­wałek w dło, długa nić na ciele się po­jawia, a z niej krop­le krwi. Zo­bacz jak dusza się ulatnia 

myśl • wczoraj, 21:22

Nie za­pom­nij się świeżych w kółko ran, które są po słowach złych. Te na ciele goją się szyb­ciej niż so­bie myślisz 

myśl • wczoraj, 21:20

Czy pa­miętasz tą dziew­czynę co za dnia jest uśmie­chnięta? Te­raz zo­bacz, ona płacze w swoim po­koju, ser­ca nie ma z kamienia 

myśl • wczoraj, 21:18

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:58

wspo­minam Cię w doj­rze­wających jarzębi­nach, pszczołolub­nych nawłociach i żyjesz we mnie, kochany... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 19:17

Nie jes­tem zmęczo­ny życiem, tyl­ko nieżyciem. Z życia prze­cież ma­my pełnię szczęścia, z nieżycia pełnię pustki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 19:06

Datownik

Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. Dnie zmuszają do prze­myśleń. Nie "skąd", ale "dokąd". Mi­mo dużej liczby ludzi wokół mnie nie mogąc zna­leźć ni­kogo blis­kiego zacząłem myśleć "Ko­go Ty właści­wie szu­kasz?". No właśnie, kogo?
Ko­goś kto płonie. Szu­kam pas­ji, ob­sesji. Czu­je się jak człowiek który pot­rze­buje wewnętrzne­go og­nia do życia.
Gdy­by spot­kać ko­goś kto płonie, kto jest w sta­nie rzu­cić we mnie is­krę. Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 18:41

Pros­ta ta?
Czy to skąpstwo czy zawór zat­ka­ny
że słowa skąpo pa­dają,
może aler­gia na papier. 

myśl • wczoraj, 18:23

Obiet­ni­ca, też może być wolnością.

in­sp.sza­ry wilk 

myśl • wczoraj, 09:58
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]