Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

O Tobie

Otaczasz mnie
ot­chłanią słów
nic nieznaczących

Chwy­tasz
w pajęczynę arogancji
ta­tuując mo­tyw bólu
na sercu 

wiersz • dzisiaj, 08:29

22.06.2018r.

Wczo­raj prog­no­zy spraw­dziły się. Gdzieś o dziewiętnas­tej zza Skrzyczne­go zaczęły wy­suwać się języ­ki ciem­nych ciężkich sta­lowo chmur burzo­wych lub ule­wowych i po­woli pełzły w kierun­ku Og­ro­dowej, oczy­wiście mając po drodze jeszcze Lipową, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:05

Poezja życia

Nie ma to, jak po­siadać krzesło
i umiejętność
bujania
w obłokach
z wzajemnością. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:31

pot - prąd

gaszę światło
i nie pieści mnie prąd
kiedy przy­mykam oczy
ładuję się ...
do łóżka

mo­ja po­duszka ma w so­bie ty­le wody
że jest mi naj­lep­szym przewodnikiem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:30

Tychy

Nie ma dru­giego ta­kiego miejsca
Na ziemi a tym samym
Na Górnym Śląsku
Gdzie tak dob­rze sta­wia się
Pier­wsze kro­ki w życie
Gdzie tak przy­jem­nie mówi się
Pier­wsze słowa
Gdzie uczysz się że życie
To blok traw­nik parking
Ma­ma ta­ta babki [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:23

Jut­ro zrzu­cam wianek.
Jest ja­kiś kochanek? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:31

O mun­dialu! Za­ra bedziemy po balu! 

myśl • wczoraj, 19:57

Przepis na władzę

Mah­med Piąty bał się
Chodził po mu­rach i wycze­kiwał
Woj­sk co wznoszą tu­many kurzu
Odgłosów ko­pyt krzyków na­jeźdźców

Nocą gdy nie mógł spać
I szu­kał uko­jenia w swym haremie
Stwier­dził że wróg przyj­dzie po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:23

Masz dużo na głowie?
Zrób jed­no, reszta przej­dzie jak burza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:40

myśl o trudnym tytule

Jeśli roz­chylę no­gi
chcę byś wciąż pat­rzał mi w oczy.
Czy to realne? 

list
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 15:14
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Mello

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 08:29carolyna do­dał no­wy tek­st O To­bie

dzisiaj, 08:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 08:05fyrfle do­dał no­wy tek­st 22.06.2018r.  

dzisiaj, 07:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:45$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:43$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st pot - prąd

dzisiaj, 07:39$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st pot - prąd

dzisiaj, 07:35cyt.adela sko­men­to­wał tek­st pot - prąd

dzisiaj, 07:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia