Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tak na prawdę to mój wewnętrzny strach, nic in­ne­go. Szko­da mi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:59

Chcę To­bie życzyć jak naj­le­piej. Życzę To­bie te­go. Bo może nie umiem te­go wy­razić, chciałbym. Se­rio. 
Chcę byś miał dziś cho­ciażby dob­ry sen, lep­szy od pop­rzed­niego. Dob­ry dzień, wspa­nial­szy od mi­nione­go. Chciałbym, se­rio. Mi może stać się coś straszne­go, ja mogę. To­bie niech to będzie coś wspa­niałego. Pragnę tego. 

myśl • wczoraj, 20:58

Na­dal zachwy­ca mnie ten świat. Mo­je włas­ne myśli i prze­raża mnie to, że są one tyl­ko mo­je, a może tyl­ko aż moje? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:55

Moim wewnętrznym prag­nieniem jest mieć dob­ry kon­takt z dru­gi człowiekiem. No dob­ra, z rodziną. Niech będzie, z naj­bliższą rodziną. W porządku , wys­tar­czy. Z sa­mym sobą. Wszys­tko za sprawą niez­ro­zumienia, drob­ne­go niepo­rozu­mienia. Bo kiedy da­jesz, to dos­ta­jesz, a kiedy dzielisz to mnożysz. Mi jest cza­sem smut­no, na­wet często. To nie brak ra­dości, czy sa­tys­fak­cji. Chcę To­bie ulżyć, bo mi siebie szkoda. 

myśl • wczoraj, 20:52

Tu nic nie ma sen­su. Jak wal­czysz sam ze sobą, o swo­je, szlachet­nie, to i tak nie ma sen­su. Du­ma człowieka jest cien­ka jak kar­tka pa­pieru. Można ją łat­wo por­wać, ale prze­ważnie ktoś ją dep­cze zos­ta­wiając na niej swój ślad. 

myśl • wczoraj, 20:49

Lękać się będę idąc Do­liną Ciemność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:01

Sęki czują żar,
życia - które przemija,
wśród pro­mien­nych barw. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:36

Zgu­biłam się w la­biryn­cie miłości... 

myśl • wczoraj, 19:05

praw­dzi­wie na­rodzo­ny własną śmierć ma już za sobą 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:54

przyłóż do ramy

noszę twój ob­raz w sercu
kochany
na rany 

fraszka
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 10:40
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 00:30yestem sko­men­to­wał tek­st Na pod­glądzie

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Zakochał się na za­buj, [...]

dzisiaj, 00:12yestem sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 00:07yestem sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

wczoraj, 23:30carolyna sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

wczoraj, 21:34Logos sko­men­to­wał tek­st Nadal zachwy­ca mnie ten [...]

wczoraj, 21:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nadal zachwy­ca mnie ten [...]

wczoraj, 21:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zakochał się na za­buj, [...]

wczoraj, 20:59Logos do­dał no­wy tek­st Tak na prawdę to [...]

wczoraj, 20:58Logos do­dał no­wy tek­st Chcę To­bie życzyć jak [...]