Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cza­sem trze­ba poz­być się bo­ga, by zna­leźć Boga. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 56 fiszek

naj­więcej bo­ga jest tam gdzie nie mu­sisz o nim wspominać 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 21:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dzieła ani ludzie wiel­cy nie rodzą się w luk­su­sie i dob­ro­bycie...
Pow­stają w trudzie i poświęceniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:32

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 43

Z wy­wiadu udzielo­nego dla por­ta­lu Wir­tual­na Pol­ska przez oj­ca Oszaj­ce wy­nika, że Pa­pież Fran­ciszek w do­kumen­cie pod­su­mowującym sy­nod bis­kupów do­tyczący rodzi­ny zalecił, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:27

1. Le­piej pow­tarzać klasę niż jej nie mieć.
2. Tyl­ko w ma­tema­tyce zer nie us­ta­wia się przed jedynkami.
3.Wielu roz­bi­ja mur cudzą głową.
4.Nie można op­luć nieba.
5.Księżyc zdra­dy jest zaw­sze w pełni.
6.Po­kor­ne ciele, które dwie mat­ki ssie, może dos­tać nies­traw­ności z przeżarcia.
7.Co­raz le­piej nie ro­zumiem te­go świata.

Autor­ka tek­stów: Ur­szu­la Zybura. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:55

W re­lac­jach dam­sko-męskich, za zniewo­leniem ko­biety lub mężczyz­ny zaw­sze stoi słaby mężczyzna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:49

* * *

pi­sałbym prozą, ale nie mam życia 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:44

* * *

z na­tury jes­tem poetą. z mar­twej natury 

dziennik • dzisiaj, 14:43

Seria sklepowa

Stały so­bie dwie ko­lej­ki, w każdej trochę do odstania
Jak za czasów peere­lu, więc każdy stoi i pat­rzy, stoi
I cze­ka, te­mat ta­ki trochę jak rze­ka, po co tu stoją
Wie­dzieć by się chciało, [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:52

Tragedia romantyczna

A mnie by się ta­ka miłość marzyła
Co by i we mnie widziała człowieka
Żeby to wszys­tko ja­koś łat­wiej przyszło
I później nig­dy nig­dzie nie poszło
Ale wiado­mo - dziś są tyl­ko sny
Bo szczęście choć nie chodzi
pie­chotą, to na pew­no nie kablem 

wiersz • dzisiaj, 13:30

***

Każdy Twój do­tyk na mym Ciele
parzy mnie chłodem ...

3.01.2016
Malusia_035
 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:44

deszczowo

wy­pat­ry­wała śladów na deszczu
ma­lowała uśmiech na zim­nej szy­bie

uni­kała od­bi­cia włas­nych oczu
przy­gasły blask gwiazd

każda krop­la na chodniku
roz­trzas­ka­ne ko­lej­ne marze­nie

nie­chciane łzy
po­tar­ga­ne sny

prze­siąkam od środ­ka


11.02.2016
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 12:43
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Golding

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 17:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st najwięcej bo­ga jest tam [...]

dzisiaj, 17:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W re­lac­jach dam­sko-męskich, za [...]

dzisiaj, 17:01Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Sukces, to su­ma przeg­ra­nych, [...]

dzisiaj, 17:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Boga nie ma, są [...]

dzisiaj, 16:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jakbym chciana,ale nie chce...to­bym [...]

dzisiaj, 16:52Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st *** Każdy Twój do­tyk na [...]

dzisiaj, 16:46Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st deszczowo

dzisiaj, 16:15mill sko­men­to­wał tek­st deszczowo

dzisiaj, 15:50Cris sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj wołania Two­jej duszy w [...]

dzisiaj, 15:44Cris sko­men­to­wał tek­st Odszedł Anioł