Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

TAJEMNICA

Pocze­kam cierpliwie,
mil­cząc, w uk­ry­ciu ...

Mo­jego planu
nie zdradzę ni­komu ...

To tyl­ko JA zro­bię,
nikt in­ny, JA tyl­ko ...

A kiedy to się stanie
będziesz wie­dzieć kim jestem. 

wiersz • dzisiaj, 15:18

Jeżeli bałagan jest twórczy, to mo­ja, os­tatnio wzmożona niechęć do sprząta­nia jest pedantyczna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:17

Dom, w którym mie­szka miłość, ma ściany z ducha. Cała nasza nędza za­sadza się na tym, że opuszcza­my tyl­ko czte­ry mu­rowa­ne ściany.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:48

Karłowa­cieją wiel­kie myśli w głowach ciasnych.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:17

Ob­serwuję. In­ni sypią.

insp.L 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:16

Jakże zat­rważająco bo­les­ne to połącze­nie: ba­roko­we wnętrze, puchnące słowa i pióro-nielot.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:48

Pus­ta puszka Pan­do­ry nie oz­nacza, że nie­szczęście się ulot­niło. Roz­gościło się w ciszy, ogłuszyło, uczy­niło niew­rażli­wym na głos życia.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:39

Do pus­tych głów sku­tecznie do­ciera je­dynie echo.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:32

Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem roz­taczać zachwyt nad ra­mami, po­mijając ob­raz, składać hołd piedes­tałom, nie dos­trze­gając człowieka, spo­zierać na bez­duszne i mil­czące pun­ktac­je, które ni­kogo nie wy­noszą przy uczci­wym na rzecz spoj­rze­niu. Bra­kuje nam zmysłu kry­tycyz­mu. Ludzkie oko częściej paczy niż pat­rzy... bo pat­rzy, a nicze­go nie widzi.

Amelia 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 07:55

Pawie królowej

Siedzę w ogrodzie
nie nad­ska­kują mi pa­zie królowej

mam w brzuchu ikara
iszkarja
nieloty.


(L) 

wiersz • dzisiaj, 07:46
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]