Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W ciem­ności wszys­tkie ko­lory są zgodne. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Sko­ro by­liśmy w sta­nie naz­wać ko­lory, a następnie przy­pisać imiona wszys­tkim uczu­ciom, dlacze­go nie pot­ra­fimy się na­dal wza­jem­nie zrozumieć? 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:28

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dob­rze się mie­szka w do­mu we dwoje. 

myśl • dzisiaj, 17:57

Jes­teś ślep­cem, tyl­ko nies­te­ty te­go nie widzisz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 17:22

Po­wołując do życia, ska­zujesz na śmierć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:17

Mot­to por­ta­lu: kar­pia chcę 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:18

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 60

W Ir­lan­dii szkoła jest państwo­wa, a to oz­nacza, że ka­to­lic­ka. Że nauka jest obo­wiązko­wa od piąte­go ro­ku życia, to cieka­wie jest oglądać jak mat­ki w bur­kach, chus­tach, [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 15:04

TAK PÓŹNO

Tulę się do ściany,
tyl­ko ona mnie chce.
Roz­bi­jam słoik z po­widłami mo­jej mamy,
dziad z wąsa­mi py­ta się co robię,
tak późno chodzę spać... 

wiersz • dzisiaj, 14:54

Mot­to kochan­ki : " Puść wol­no, jeśli praw­dzi­we kocha, to wróci".
Mot­to żony: " Puść wol­no, jeśli praw­dzi­we kocha, to nig­dy nie zos­ta­wi ". 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:46

wrze­sień sienią jesieni 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:06

ta ta

Wciąż py­ta co ze mną dalej,
uda­je że to go obchodzi.
Po­wie­dział, że jes­tem za karę,
więc nie wiem po co mnie spłodził.

Co było, nie wróci już nigdy,
co będzie, te­go nikt nie wie,
lecz ja wiem jed­no na pew­no ...
że nie spot­ka­my się w niebie. 

wiersz • dzisiaj, 13:22

Tam gdzie po­winieneś być Ty,
Tam jest ono,
Wspomnienie... 

myśl • dzisiaj, 13:03
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Dawkins

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 18:40Cris sko­men­to­wał tek­st Głupota to wspa­niała wa­da, [...]

dzisiaj, 18:38Cris sko­men­to­wał tek­st Jesteś ślep­cem, tyl­ko nies­te­ty [...]

dzisiaj, 18:01dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:39Logos sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak auto­bus. [...] 

dzisiaj, 17:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Jesteś ślep­cem, tyl­ko nies­te­ty [...]

dzisiaj, 16:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:47M44G sko­men­to­wał tek­st Motto kochan­ki : Puść [...]

dzisiaj, 15:45M44G sko­men­to­wał tek­st Motto por­ta­lu: kar­pia chcę

dzisiaj, 15:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasem burzy­my mu­ry tyl­ko [...]