Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

są drzwi, do których zgu­biono klucze...

zainspirowana 

myśl • wczoraj, 23:08

I stoję w tym miej­scu, nie będąc do końca pew­nym gdzie się kończy nadzieja a zaczy­na naiwność. 

myśl • wczoraj, 22:39

Mogę stwier­dzić że ktoś jest głupi.
Ale.. raz, że ni­kogo to nie ob­chodzi, a dwa, że mnie to też nie obchodzi. 

myśl • wczoraj, 22:30

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:54

* * *

Z włas­nej głupo­ty cier­pi dziś mo­je serce.
Jakże trud­ne mam życie. Zam­knięte jak w butelce.. 

wiersz • wczoraj, 21:47

Strach znaj­dziesz wszędzie tam, gdzie będziesz go szukał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 19:30

Naj­bar­dziej do­ceniamy te słowa, które chcieli­byśmy za­pamiętać. I tych ludzi, po których zos­tały nam tyl­ko wspomnienia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 19:09

spi­sana myśl umarła 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 18:19

Na każdy czas naj­lep­szy jest ple­cak i ter­mos, w którym ma­my ka­nap­ki i gdzie tra­wa zielo­na mówi nam o tym, że po­win­niśmy od­począć, z da­la od drogi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:31

Spa­cer za ręce, to jed­na z tych pięknych rzeczy, która zos­tała nam z dzieciństwa. 

myśl • wczoraj, 17:02
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zola

Autorzy na literę
Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st I stoję w tym [...]

dzisiaj, 06:07danioł sko­men­to­wał tek­st są drzwi, do których [...]

dzisiaj, 06:05danioł sko­men­to­wał tek­st kompleks traumy wy­nika z [...]

dzisiaj, 06:03danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 00:00stepbyson sko­men­to­wał tek­st wszys­tko miałem tyl­ko wir­tual­nie [...]

wczoraj, 23:08AMA do­dał no­wy tek­st są drzwi, do których [...]

wczoraj, 22:39WolnyHuman do­dał no­wy tek­st I stoję w tym [...]

wczoraj, 22:30Logos do­dał no­wy tek­st Mogę stwier­dzić że ktoś [...]

wczoraj, 21:57truman sko­men­to­wał tek­st modlitwa o spokój

wczoraj, 21:54truman do­dał no­wy tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]