Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

mikroopowiadanie osiemdziesiąte dziewiąte

Naj­piękniej­sze, najza­baw­niej­sze, o najbłys­kotliw­szych poin­tach opo­wiada­nia pisze sa­mo życie, a więc jecha­liśmy drogą ran­gi po­wiato­wej do Zwar­do­nia, cie­szy­liśmy się sobą, wiel­ki­mi pla­cami żółtych kaczeńców w ro­wach po obu stro­nach dro­gi, gdy nagle [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 21:54

Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne a zmien­ne to sta­le
Co lo­giczne pros­te nie jest, więc skomplikowane.. 

myśl • dzisiaj, 21:53

mikroopowiadanie osiemdziesiąte ósme

Córciu, równość to mit, choćby dla­tego, że jed­ni są głupi, a drudzy mądrzy, naj­le­piej wi­dać to w naszej rodzi­nie, w której to ja zmuszo­na jes­tem dys­po­nować pieniędzmi two­jej bab­ci i my nią [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 21:43

Czym jest miłość? Czyż nie od­po­wie­dzią na two­je tęskno­ty i marzenia? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:38

Ko­biety fa­cetom do­dają skrzy­deł, al­bo je podcinają... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:33

mikroopowiadnie osiemdziesiąte siódme

Córcia, po­wiem to­bie w ten sposób, mężczyz­na, który ma sto pięćdziesiąt osiem cen­ty­metrów wzros­tu, choćby i przy­jechał fak­tycznie z Ame­ryki, rzeczy­wiście był Ame­ryka­ninem, był in­forma­tykiem, miał firmę w Do­linie Krze­mowej i wielkie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 19:13

Nie­dziel­nym świtem
Blask so­bot­nich og­nisk
Sza­rym popiołem 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:51

Królewskie orszaki (2018)

Wios­na te­goś ro­ku
Przyszła nad wy­raz szyb­ko
I za­raz poszła
Bo wkroczyło la­to
Jeszczem nie widział
By od mrozów siar­czys­tych
Po upały tak krótka przer­wa była
To i można po­wie­dzieć
Że wios­na wy­buchła
A po­tem weszli na ziemie
Królew­skie or­sza­ki la­ta
Bo pięknie w około
Aż miło 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:47

Ku­ry gda­kają
Kościel­ne biją dzwo­ny
Nie­dziel­nym rankiem 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:40

Zdarza się mężczyźnie być dupkiem,
ale dup­ko­wi nig­dy... mężczyzną !!! 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 08:22
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Houellebecq

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 22:06Naja sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:54fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 21:53Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:43fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte ósme

dzisiaj, 21:11dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:57AMA wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:38Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 20:33Naja do­dał no­wy tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]