Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­miętność le­ci, przy­jem­ność bieg­nie, rozsądek idzie. Nic dziw­ne­go, że przy­bywa zaw­sze spóźniony. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek

przy­jem­ność jest cier­pieniem, które­go doświad­czyłeś niewys­tar­czająco wiele 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 19:46

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

olbrzym

stoję
u twych stóp
chcę tak jak ty

by wiatr mną kołysał
sza­lony szar­pał i
ciągnął włosy
wy­rywał wy­ginał mnie w łuk

chcę dłonie wy­ciągać
ku błękitowi
w mglis­tej sza­rości łowić
lśniące krop­le wody

z po­całunków słońca
zaczer­py­wać tchu
w ciem­ności cichej szeptem
nu­cić me­lodię snu

pat­rzeć z wysoka
nie widzieć świata
i nie mieć serca
co mogłoby bić

a jednak
być

być

chcę
tak jak ty 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:36

* * *

Nie wiem nic 

wiersz • dzisiaj, 13:29

Jeśli ja­kaś dro­ga jest mi przez­naczo­na, znajdę ją!
Choćbym miała so­bie ją sa­ma stworzyć! 

myśl • dzisiaj, 13:27

***

Pat­rzysz na mnie
już nie wiem czy Twe oczy
są złe, zmar­twione czy zniechęcone
Ale po­daj mi rękę
za­ciśnij moją i chodź;
Spójrz
Nasza dro­ga się zaczy­na,
a śmierć podąża naszy­mi śladami
cze­kając na czy­jeś potknięcie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:53

Cza­sem pa­li się mos­ty, by choć og­rzać dłonie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:45

mało lata

naj­lep­sze kaszta­ny są na cmen­tarzu w krośnie
z drze­wa chłopiec
rzu­ca na mnie raz brązowym
raz zielo­nym okiem
podnoszę
małe rzeczy, co cieszą


mam ty­le lat
ile za­bite we mnie dziecko 

wiersz • dzisiaj, 12:42

W ciszy serca...

Cza­sem przychodzi do nas anioł
siada obok
i w ciszy ser­ca po­kor­nie trwa...
a my nieufni
za­miast ra­do­wać się
szczęściem...
szu­ka­my w nim sa­mych wad
od­trącając go
bez od­ro­bi­ny wiary...
że is­tnieje jeszcze na świecie
be­zin­te­re­sow­na
przyjaźń... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:03

Jes­tem tak po pros­tu zwyczaj­nie szczęśli­wa.
Szczęśli­wa, nie dla­tego że coś mam, a dla­tego że po pros­tu jestem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:42

By móc dzielić z kimś życie, trze­ba je naj­pierw sa­memu poukładać.
Nic co zaczniemy, za­nim poukłada­my swo­je życie, nie będzie trwać.
To kwes­tia ak­ceptac­ji siebie ta­kiego ja­kimś się jest, a nie ta­kiego ja­kim chcą mnie widzieć. 

myśl • dzisiaj, 11:39

Kocha­ny, uwiel­biany, je­dyny na świecie, na­zywa­ny ósmym cu­dem świata, a jed­nak po krótkim upływie cza­su za­pom­niany us­ta­wiony w kon­cie przyk­ry­ty białym prześcieradłem. Na początku zaw­sze jest ma­gicznie po cza­sie wszys­tkie uk­ry­te cechy zaczy­nają wypływać z człowieka, w tym przy­pad­ku wszys­tko, co najgorsze. 

aforyzm • dzisiaj, 11:18
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Kant

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 13:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st olbrzym

dzisiaj, 13:02Cris sko­men­to­wał tek­st Kompromitującemu się człowieko­wi nie [...]

dzisiaj, 13:00Cris sko­men­to­wał tek­st Człowiek, cza­sem pus­ta sko­rupa.  

dzisiaj, 12:57Cris sko­men­to­wał tek­st Tak, kocham życie. Tak, [...]

dzisiaj, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem pa­li się mos­ty, [...]

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st 24.10.2016r. cz.2 

dzisiaj, 11:56Cris sko­men­to­wał tek­st * cyt

dzisiaj, 11:35Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jestem ja­koś poukłada­na. Szko­da [...]

dzisiaj, 11:34Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 11:34Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś bar­dzo sil­na, mała. [...]