Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

odchodzę

 Odchodzenie
wca­le nie zwiększa odległości
między nami
gdy noszę cię w sercu
niczym pieczęć mi­nionych dni.

Te chwi­le co daw­no za nami
układam jak skar­by dro­gie mi
w szka­tułce naszych wspomnień.

I choć zat­rzas­kuję jej wieko
i nie chce już patrzeć [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 20:57

Naj­częściej po­zos­ta­jemy sa­mi z włas­ny­mi myślami. 

aforyzm • dzisiaj, 20:52

Pa­radok­salnie; na dnie łat­wiej doświad­czyć nieba. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:46

Do póki możesz się zat­rzy­mać podróż trwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:08

degenerad

os­tatni gwóźdź do trumny
nie żałuj
za grzechy
przy­bij piątkę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:29

życie jest tyl­ko jed­no nie ba­wię się na trzeźwo 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:55

Życie jest jed­no lecz nie zaw­sze jest łatwe
Czy spłynie ci łza gdy do­wiesz się że umarłem?
Na pew­no war­to żyć bo do cza­su jest pięknie
Lecz przyj­dzie ta­ki mo­ment że i w To­bie coś pęknie 

myśl • dzisiaj, 16:53

Je­dynie miłość zasługu­je na poświęcenie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:45

portfeel

czas to pieniądz
znajdź dla mnie chwile
w portfelu
mogą być drobne 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:44

Cza­sami łudze­nie się marze­niami jest bar­dziej praw­dzi­we niż życie. 

myśl • dzisiaj, 13:05
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Morrison

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 20:57I.Anna do­dał no­wy tek­st odchodzę

dzisiaj, 20:52Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Najczęściej po­zos­ta­jemy sa­mi z [...]

dzisiaj, 20:31yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby stać się in­nym [...]

dzisiaj, 20:12yestem sko­men­to­wał tek­st Obłęd jest ab­so­lutną wol­nością.  

dzisiaj, 20:10yestem sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

dzisiaj, 20:03fyrfle wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze