Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kiedy się człowiek czymś in­te­resu­je, to książki przychodzą do niego. Książka po­leca książkę. [...] zaw­sze ma się większe am­bicje niż rezultaty. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

sięgasz po książkę, a od­no­sisz wrażenie 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 12:56

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pier­wsza jest Wol­ność i Twórczość oraz Kreac­ja, dla­te­go nie zniewa­laj­cie, a kreuj­cie wol­ność w opar­ciu przy­ka­za­nie miłości. 

myśl • dzisiaj, 08:11

Przez życie, nie idź skrycie. 

aforyzm • dzisiaj, 06:29

oh me god!
bóg nie jest oburęczny 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:20

Między na­rodzi­nami a śmier­cią jest jeszcze życie. Zbyt często o tym zapominamy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:49

Jad nienawiści

mówią
że wo­da drąży kamień
widziałem
po­sad­ki kościołów
wy­dep­ta­ne mi­liona­mi stóp
czemu
jad nienawiści
drąży
ser­ca ludzkie
wszak nie są z kamienia
twardnieją
za­mieniają się
w nie­czuły kamień
dlaczego
przecież
by­li kiedyś
małymi dziećmi
śmiali się
płakali
kochali
w piaskownicy
zam­ki budowali
jad nienawiści
prze­mienił serca
to już nie ludzie
bo człowiek
ma serce
dla
dru­giego człowieka***
Dział: Rozważania
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:53

Iluzja
Każdej oso­bie, której by się to przy­dażyło już daw­no po­wie­działbym, że jest to co­naj­mniej śmie­szne. Stra­cić per­cpec­je lo­giki na rzecz iluz­ji... Iluz­ji oso­by, która na­wet nie is­tnieje. Której kształt na­dała Two­ja głowa, [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 01:30

Jajko

Jaj­ko świeżut­kie jeszcze ciep­lutkie kąpa­ne w gar­nuszku złotym pępuszku twar­da sko­rup­ka miękkie żółtko to jest jaj­ko na miękko 

wiersz • dzisiaj, 00:54

I Pa­miętaj.. Ten kto ra­ni tra­ci dwa ra­zy więcej, a nie ten kto jest zraniony... 

myśl • dzisiaj, 00:42

Nie ob­ciążaj ego, zaw­sze jest ta­ki ktoś kto po­maga rujnować,
ale uwierz znaj­dzie się też ktoś, kto po­może odbudować...

Cris 25.07.2016r.
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:36

* * *

niepokojem
bi­je mo­je serce
w opa­rach nocy
dusznych od myśli 

wiersz • dzisiaj, 00:26
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 08:25Cris sko­men­to­wał tek­st Ogień słońca (ta­kie bzde­ty [...]

dzisiaj, 08:20Reynold sko­men­to­wał tek­st Ogień słońca (ta­kie bzde­ty [...]

dzisiaj, 08:15Cris sko­men­to­wał tek­st Ogień słońca (ta­kie bzde­ty [...]

dzisiaj, 08:12Cris sko­men­to­wał tek­st i jak tu wie­rzyć [...]

dzisiaj, 08:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st 25.07.2016r.  

dzisiaj, 08:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Którzy nie lu­bicie cudze­go [...]

dzisiaj, 08:00Reynold sko­men­to­wał tek­st oh me god! bóg nie [...]

dzisiaj, 07:56Reynold sko­men­to­wał tek­st i jak tu wie­rzyć [...]

dzisiaj, 06:20Cris sko­men­to­wał tek­st Jad niena­wiści

dzisiaj, 06:05Cris sko­men­to­wał tek­st Między na­rodzi­nami a śmier­cią [...]