Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dno jest dnem, na­wet jeśli jest obróco­ne do góry. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 27 fiszek

Dno, zaw­sze jest na dnie,
słowem na wie­rzch nie wyciągniesz. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 20:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Być może śmierć nie od­biera możli­wości, a je­dynie chęci powrotu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:27

Z drob­nych - i mogłoby się wy­dawać - mało is­totnych czynów, rodzą się wiel­kie, niepod­ważal­ne dzieła... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:14

Ot­worzyłem już ty­le drzwi do sa­mot­ności, że prze­raża mnie, jak wiel­kim do­mem mu­si być i ile ludzi tam mieszka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:09

Miłość za­wie­sza się na końcówkach słów. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:55

Znacze­nie słowa za­leży wyłącznie od kontekstu. 

myśl • dzisiaj, 19:38

dob­roć to siła, którą rządzą się prawa 

aforyzm • dzisiaj, 18:49

- Nie bądź te­go ta­ki pe­wien, Ty na­wet nie wiesz co może być za kil­ka lat.
- Może i nie wiem, co będzie za kil­ka lat, ale wiem, do cze­go dążę, żeby było za te kil­ka lat. 

myśl • dzisiaj, 16:22

Lady twenty-one

py­tają po kim ją mam
jak­by była pod­rzut­kiem mi­nione­go wieku
za którą każą się wstydzić

choć to o całą mnie temu

przychodzą z masą cen­nych rad
up­rzedzeń do­tyczących płci wyznania
orien­tacji sek­sual­nej ko­loru skóry

- z masą mądrości pro­wadzących ...
z książek wiemy do czego

przes­tańcie truć
wno­sić na bu­tach krew

le­wo czy pra­wo
błędne tworzą koło
dziś myśli się otwarcie
jak my dzieci no­wego tysiąclecia
- trójwymiarowo

bo wol­ność to skarb
dla każdej i dla każdego 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:59

Gizd i frela

Z przym­rużeniem oka :)
_____________________________

Każda dziou­cha chce mieć won­der szlajer,
Rad mieć i szpas ze swe­go szaca.
Każda fre­la fest prag­nie, by lib­ling miał praca
I ga­lant nie el­wer był, ale dup­ny hajer.

Ona pli­syn­rok założy, popyli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:54

Wszys­tko co piękne
trze­ba naj­pierw stworzyć 

myśl • dzisiaj, 15:29
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Hezjod

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 23:04minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

dzisiaj, 23:01minimalistyczna sko­men­to­wał tek­st Miłość jest wte­dy, jak [...]

dzisiaj, 22:56Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dobrobyt ce­lowa­ny to bu­merang [...]

dzisiaj, 22:49MyArczi sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

dzisiaj, 22:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

dzisiaj, 22:40onejka sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]

dzisiaj, 22:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z drob­nych - i [...]

dzisiaj, 22:37mill sko­men­to­wał tek­st ......życie to ciągła wal­ka [...]

dzisiaj, 22:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st Być może śmierć nie [...]