Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pe­symizm to przy­wilej człowieka, który myśli. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Niedob­rze, gdy człowiek od człowieka ucieka. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 06:06

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Do­ceniaj póki masz co. Wal­cz kiedy nie jest za późno. Przys­tań cza­sem by po­pat­rzeć w słońce. 

myśl • dzisiaj, 12:18

***

Kiedyś rozdarci
dziś zszy­ci w całość
tworzy­my ręka­wy do pa­ry

De­dyko­wany N ღ

26.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:51

Przes­trzeń ubo­gich za­myka się nad­miarem słów. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 11:36

e-book w sprzedaży

https://ridero.eu/pl/books/kosmyk_1/

Zapraszam 

opowiadanie • dzisiaj, 11:08

Dzień Matki

Niep­rzeb­ra­na
stud­nia poświęce­nia
złoże praw­dzi­wego
zat­roska­nia
ko­pal­nia cier­pli­wości
je­dyna w swoim rodza­ju
życzli­wość wol­na od 
ducho­wej zdra­dy

Ob­ce są jej fam [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:51

dobroć jest zielonooka

chciałaś mnie ty­le nauczyć
za rękę pro­wadziłaś ostrożnie
a u mnie wszys­tko na opak
sto­py sa­me szły w drugą stronę

ale dziś wiem dzięki tobie
że wszys­tko co zdołasz pokochać
sta­nie się kiedyś dobre

że zieleń to ciepła barwa
bo prze­cież ma Two­je oczy

i że masz ta­kie ciepłe ręce
bo zaw­sze miałaś ser­ce na dłoni

mo­jej Mamie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:14

By każdy dzień...

Tam, gdzie kwitną bzy,
ziele­ni się trawa.
Ciepły uśmiech ma
po­ran­na kawa.

Tu, gdzie biję serce,
wy­raz się rumieni.
Słowa dręczą się,
układając zdania.

Tam, gdzie spełniają się sny
szczęście roz­wi­ja się.
Każdy ko­lej­ny pąk
roz­kwi­ta z miłością.

Tu, gdzie by­wają wspomnienia
człowiek szyb­ko przemija,
więc nie za­pom­nij czynem
po­wie­dzieć „kocham Cię.”

...był Dniem Matki. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:50

Zer­wijmy kwiat­ki na Dzień Mat­ki. Niech zak­witnie uśmiech.

Wam wszys­tkich cy­tato­wym ma­mom życzę po­cie­chy z wyrazów. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 09:34

Wil­cze jagódki jeszcze nie wszys­tkie zak­witły
szko­da by było
aby im się
nie zdążyły za­wiązać owoc­ki w ra­mach '' Kon­ra­dowe­go zwy­cięstwa '' 

z pa­miętni­ka życzli­wej inaczej dos­to­sowa­nej do słyn­ne­go po­wie­dze­nia jak Ku­ba Bogu 

myśl • dzisiaj, 09:17

Złe języ­ki, mają też dob­rzy ludzie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:02
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J
Aktywność

dzisiaj, 13:07Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]