Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Mil­cze­nie spra­wia, że na­wet głup­cy przez chwilę zdają się mędrcami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 94 fiszki

Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowe mógł mieć co zapominać. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 246 fiszek • 12 grudnia 2010, 10:08

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

... Bo tęsknię za Tobą i tak trud­no się pożegnać. 

myśl • dzisiaj, 23:21

Aby za­kochać się w kimś od pier­wsze­go wej­rze­nia, trze­ba go widzieć wcześniej wiele ra­zy w swych marzeniach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:53

Sondaż

Korzys­tając z okaz­ji, że i tak po­zos­tały tu naj­cięższe przy­pad­ki - kto chętny na Cyt orgię?
( Mi­nimum 3 la­ta pi­sania ( może być od dziec­ka ), dep­resja pro­mieniująca w sztukę, poglądy po­lityczne obojętne lub an­ty­kodziar­skie. :) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:45

dep­resja to nic, w porówna­niu z po­ziomem obec­nych cytatów 

myśl • dzisiaj, 22:29

Mieć sto­sunek znaczy wchodzić w szczegóły. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:55

Jes­tem tu per­fekcyj­ny
Ty te­go nie od­rzu­casz
To co ja tu robię?
Czuję się dos­ko­nale
Dos­ko­nale
Czuję się sobą 

anegdota • dzisiaj, 21:52

Sensualnie

jest w To­bie pew­na sub­telność i tajemnica

choć
gdy zo­baczyłem Cię w czerni

po­myślałem: to nie jest zakonnica 

wiersz • dzisiaj, 21:52

... w kar­na­wale chciałem zo­baczyć coś egzo­tyczne­go... w in­terne­cie spot­kałem ogłosze­nie - "Je­dyna ta­ka okaz­ja, dwa w jed­nym - cyrk połączo­ny ze zwie­dza­niem ZOO"... ofer­ta była tak ob­szer­na, że po­myślałem "na­wet ce­na przystępna, choć nie ta­ka mała"... ja­kieś 500+ i do­dat­ko­we koszta... zapłaciłem, przysłali bi­let i GPS by tra­fić... na miej­scu oka­zało się, że straż mar­szałkow­ska anu­lowała wszys­tkie bi­lety... bez zwro­tu kosztów... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:24

dóbr noc

praw­dzi­wych przy­ja­ciół poz­na­je się w biedzie
a te­raz 
pozwól mój przy­ja­cielu, że będę cię rozpuszczać
począwszy od twoich włosów 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 21:03

Śmierć legendy

Gdzie są zac­ni
Co mie­czem cnót bro­nili
Gdzie ci co dla praw­dy
A bra­ter­stwo w ser­cu mieli

Ry­cerze

Zab­rakło mi Cie­chow­skiego
O Czecze­ni śpiewał
O dzi­wo nie dożył
Jak Niemen co komunie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:53
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kazantzakis

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 23:24PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 23:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:16LenaK sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:11PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:10Paladin sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:09Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:08PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Mieć sto­sunek znaczy wchodzić [...]

dzisiaj, 23:06eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04MyArczi sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż