Zeszyt myśli i głupot

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 853 tek­sty.

Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 

cytat dnia z 21 marca 2015 roku
zebrał 47 fiszek

Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie. 

cytat dnia z 13 czerwca 2015 roku
zebrał 18 fiszek

Li­zaki za­mieniły się na pa­piero­sy, niewin­ne stały się dziw­ka­mi. Pra­ca do­mowa umarła śmier­cią na­turalną, a te­lefo­ny są używa­ne w kla­sie. Co­la za­mieniła się w wódkę, a ro­wery w sa­mocho­dy. Niewin­ne po­całun­ki przeistoczyły [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 104 fiszki

Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Błędy - po­wie­dział z wy­siłkiem - też się dla mnie liczą. Nie wyk­reślam ich ani z życia, ani z pa­mięci. I nig­dy nie wi­nię za nie in­nych. Liczysz się dla mnie, Triss, i zaw­sze będziesz liczyć. Nig­dy nie spra­wiłaś mi za­wodu. Nig­dy. Wierz mi. 

cytat dnia z 13 maja 2014 roku
zebrał 67 fiszek

Zro­zumieć szczęście to jak­by zro­zumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szer­szy od dwóch stóp, które go pokrywają. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Miłość jest pros­ta jak po­jazd. Prob­le­my spra­wiają do­piero kierow­ca, pa­sażero­wie i droga. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Młodzi zaw­sze mają naj­więcej trud­ności z zaak­cepto­waniem fak­tu, że oni także są śmiertelni. 

cytat dnia z 22 listopada 2013 roku
zebrał 61 fiszek

Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych. 

cytat dnia z 31 października 2013 roku
zebrał 36 fiszek

Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję. 

cytat dnia z 7 listopada 2013 roku
zebrał 167 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Halina Poświatowska

Użytkownicy
J K L
Aktywność