zarąbiste

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1687 tek­stów.

To przes­trzeń uświada­mia nam jak bar­dzo blis­ko jes­teśmy ze sobą...
W miłości nie ma odległości... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 10 sierpnia 2014, 20:40

*

pamiętasz
czekałem
w przyd­rożnym krzyżu
przed­wcześnie zbrukanym
a ty
sma­gałaś mi kwiaty

pamiętaj
cmen­tarze nie płoną przypadkiem
lecz po to
by um­rzeć bez zmazy

za­pom­nij drżącą powieką
a ja
w drze­wie dębo­wym zostanę
prze­robią mnie kiedyś
na cierń 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 26 września 2014, 02:03

CZWARTA ŚCIANA

siedzę
prze­de mną ściana
nie pa­miętam która

bliżej to dalej
chro­powa­tość biała
spoj­rze­nie w lewo
przed siebie i w prawo

enter
i nag­le widzę
ten uśmiech boski
jak mrucze­nie kota

zni­ka czwar­ta ściana
są oczu gwiazdy
tęsknota

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 września 2014, 23:23

Dom, to po­wiet­rze ciepłe od uczuć
mój
ma tyl­ko zim­ne ściany ze zdjęciami. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 8 września 2014, 22:05

Schy­lam się po ka­wałki roz­sy­pane­go szczęścia, które kiedyś było moim udziałem. W ser­cu zacho­wam naj­piękniej­sze chwi­le, w których mój świat był waszym światem, a wasze dłonie w szcze­rym uścis­ku wspierały siebie nawzajem.Rodzicom. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 22 sierpnia 2014, 13:38

Niespełnienie...

Nic nie od­mieniło się
od pop­rzed­niej jesieni
gdzie na­dal samotnie
wi­tam piękne poranki

Trzy­mając w dłoniach
ku­bek gorącej herbaty
upar­cie pragnę znaleźć
niecodzien­ny optymizm

Wle­wający wolę walki
bijące­mu cicho sercu
które by­wa zmęczone
poczu­ciem niespełnienia...

22.09.2014 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 22 września 2014, 22:09

Przyjdź do mnie na­go - ja cię ubiorę - w miłość ;) 

myśl
zebrała 146 fiszek • 10 lutego 2014, 14:58

Każdy zachód słońca jest świad­kiem czy­jejś tęsknoty... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 11 września 2014, 19:55

Bez sprzeciwu

Pow­tarzam wciąż włas­ne zdumienie
i drżę na dźwięk je­go imienia
tak pięknie kłamał pat­rząc mi w oczy
mówiąc języ­kiem czys­tej poezji
szo­kował bez­pośred­niością
i śmie­szył pałającym wzrokiem
nieupo­ważniony do mo­jej bliskości
os­tatnim atutem
za­garnął mnie jak ok­ruch światła
na­tural­nym ryt­mem stanowczego
bądź mi... 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 24 września 2014, 01:20

Może to dziw­ne, ale czas sa­mot­nie spędzo­ny w kościele, wy­daję mi się naj­bar­dziej to­warzys­kim, ja­kiego doświadczyłem. 

aforyzm
zebrał 42 fiszki • 28 września 2014, 13:53
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gorgonek

Użytkownicy
F G H
Aktywność

29 września 2014, 01:43Gailien sko­men­to­wał tek­st Schylam się po ka­wałki [...]

29 września 2014, 01:27Gailien sko­men­to­wał tek­st Każdy zachód słońca jest [...]

29 września 2014, 01:18Gailien sko­men­to­wał tek­st Ten, ko­mu bar­dziej za­leży, [...]

29 września 2014, 01:10Gailien sko­men­to­wał tek­st Niegrzeczne marze­nia

29 września 2014, 00:56Gailien sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

3 sierpnia 2014, 01:04Gailien sko­men­to­wał tek­st Jut­ro nie nadąża za [...]

3 sierpnia 2014, 01:01Gailien sko­men­to­wał tek­st Każde urodzi­ny są wyjątko­we, [...]

3 sierpnia 2014, 00:54Gailien sko­men­to­wał tek­st Niegrzeczne marze­nia