Wyjątkowo trafnie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 55 tek­stów.

dlacze­go świat tak bogaty
nie może upo­rać się z głodem?

na­karm głod­nych i daj pić spragnionym
a przes­taną cię słuchać...
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 listopada 2018, 13:13

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszelkie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

Plu­gas­twa przyk­ryj białym ob­ru­sem, po­tem uśmie­chaj się radośnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2017, 13:19

sprze­da­je­my nasze wnętrza za garść błyszczących powierzchowności 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 lutego 2017, 22:29

Oder­wał sza­fie paździe­rza i tak przed lus­trem przy­mie­rza :
" czte­ry klep­ki mam, piątej mi bra­kuje, to so­bie w łeb dam,
nikt nie zauważy, prze­cie mnie nikt nie chce słuchać,
ino ta, co mi bzyk­nie nad uchem, że ma za­par­cia,
mucha.. 

anegdota
zebrała 29 fiszek • 15 lutego 2017, 22:57

psychiatryk

ściany zbyt białe
zbyt puste

zbyt cztery 

wiersz dnia z 16 stycznia 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 14 stycznia 2017, 22:48

Bezstresowe wychowanie

Bez­stre­sowe wycho­wanie
Ta­kie hasło co narzuca
Tą ideę każdej ma­mie

Ta­ki sys­tem od głupiego
Lub łaj­da­ka co ro­zumie
Non­sens hasła te­go

Bo bez stre­su nie da ra­dy
Nie ma łat­wo - cza­sem !
Trze­ba siły oraz kary 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 listopada 2016, 12:53

Nic tu­taj nie roz­prasza. Ani za­pach, ani wygląd, ani to, że pier­si są zbyt małe. W sieci ob­raz siebie kreuje się słowa­mi. Włas­ny­mi słowami. 

cytat dnia z 17 listopada 2016 roku
zebrał 24 fiszki

Pa­radok­sem is­tnienia ludzkiego jest niemożność us­ta­lenia swoich poglądów co do następstwa śmier­ci. Per­spek­ty­wa śmier­ci czys­to ateis­tyczna po­wodu­je strach przed ni­cością, jed­nak re­ligij­na per­spek­ty­wa życia wie­czne­go czy ko­lej­nych in­karnac­ji po­wodu­je pot­worne znużenie i zmęcze­nie ta­kim sta­nem. Ciez­ko jest zna­leźć choćby dob­re wyob­rażenie pośmier­tnej egzys­ten­cji bądź jej bra­ku. Nieis­tnienie byłoby za­pew­ne znacznie łatwiejsze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 października 2016, 18:50

Oddech.

Wolność
to­pi się w grzechu
po­karm dla duszy

Spragnieni
wygłodzeni
chce­my pływać?

Pierwsi
pójdziemy na dno.

Trze­ba wolności
uczyć oddychać 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 22 września 2016, 09:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
M N O
Aktywność

17 lutego 2019, 23:40Naja sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest czas

17 lutego 2019, 23:33Naja sko­men­to­wał tek­st Krążek

17 lutego 2019, 23:29Naja sko­men­to­wał tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

17 lutego 2019, 23:24Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

17 lutego 2019, 23:21Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 lutego 2019, 22:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

15 lutego 2019, 21:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 lutego 2019, 21:51Naja sko­men­to­wał tek­st jeśli

15 lutego 2019, 21:49Naja sko­men­to­wał tek­st Walentynki

15 lutego 2019, 21:24Naja sko­men­to­wał tek­st F63,9 dotkniętym tą jed­nos­tką cho­robową [...]