Wszystko

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 93 tek­sty.

Pa­miętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość ska­zała mnie na śmierć. 

cytat dnia z 14 lutego 2014 roku
zebrał 335 fiszek

Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. 

cytat
zebrał 51 fiszek

Cza­sem jest pełno ludzi po to,
aby głębsza była samotność. 

cytat dnia z 23 sierpnia 2012 roku
zebrał 252 fiszki

Czu­jesz się osa­mot­niony. Pos­ta­raj się od­wie­dzić ko­goś, kto jest jeszcze bar­dziej samotny. 

cytat dnia z 25 stycznia 2012 roku
zebrał 306 fiszek

Mu­minek wyob­ra­ził so­bie, że jest Buką. Zgięty wpół po­suwał się wol­no przez sto­sy mar­twych liści, a po­tem stanął, roz­pościerając wo­koło siebie mgłę. Wreszcie wes­tchnął i spoj­rzał tęsknie w ok­no. Czuł się naj­bar­dziej sa­mot­nym stworze­niem na świecie. 

cytat dnia z 22 listopada 2009 roku
zebrał 87 fiszek

I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. 

cytat dnia z 14 listopada 2009 roku
zebrał 333 fiszki

Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele. 

cytat dnia z 15 lutego 2009 roku
zebrał 176 fiszek

Czuję, że umieram z sa­mot­ności, z miłości, z roz­paczy, z niena­wiści - ze wszys­tkiego, co może mi zaofe­rować ten świat. 

cytat dnia z 7 października 2015 roku
zebrał 251 fiszek

Miłość nies­pełniona to spe­cyficzny rodzaj niena­wiści. Miej­my się na baczności przed jej ofiarą – myślącym samotnikiem. 

cytat dnia z 5 maja 2010 roku
zebrał 235 fiszek

Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe. 

cytat dnia z 22 stycznia 2010 roku
zebrał 531 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność