Wiosennie.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 21 tek­stów.

zamknięta przestrzeń

między ramionami
po­wiet­rze tęskne
jed­nym haustem
zapomnieć

przy­ciągasz ty
sercem
mo­je serce
dotknij

z tobą jestem

K.A.Sz. 26.12.2015r.
 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 27 grudnia 2015, 00:31

* * *

Wios­na to nadzieja kwitnąca, która budzi wszys­tkich z le­tar­gu zi­mowe­go. Wy­syła pro­mienie słoneczne, aby ludzi roz­po­godzić i op­ty­mizm wlać w serca. 

dziennik
zebrał 13 fiszek • 19 marca 2015, 11:48

Po zim­nej woj­nie ka­pita­lizm był jak wios­na, tyl­ko mało kto po­myślał, że lud tak szyb­ko stopnieje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2015, 18:49

Bez sumienia dialog z sylwetką brązową

Umiera sen
w brązo­wych oczach kawy
na ko­lanach sińce zabłąka­nej różowej zorzy

Noc trwać będzie zawsze
w szme­rach skrzy­deł ćmy
szu­kającej ciepła
w twoim podbrzuszu
zaw­stydzo­nym ru­mieńcem
skry­tego słońca
za gałęzią brzozy

Niekiedy lizak
słod­ki jak szcze­nięca radość
przyk­le­ja się do podniebienia
gro­zy - spożywa­ny radośnie

Z bu­raków cukier
słod­ki jak pochlebstwa
szkodzi

Bez większe­go znaczenia
tli się kar­tka książki
jak two­je mało znaczące drogi 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 stycznia 2015, 21:48

Ładne kwiatki...

Oberwałam
kar­tką z kalendarza
czas od­bił się liściem
zak­witła myśl
może odejść
wiosną
w je­sieni życia 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 maja 2014, 10:02

na pod­mokłej ziemi
ziele­ni się wiosna
bez skrępo­wania
i dum­na - ta­ka radosna
...
ta­ka wiosna 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 kwietnia 2014, 09:24

Pat­rz przed siebie, kierując ku in­nym swe serce,
wten­czas wiosną po­wieje i zak­witną kwiet­ne kobierce... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 27 lutego 2014, 20:48

wios­na duszy nie przychodzi sama


*insp. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 26 marca 2013, 13:43

Mężczyz­na wie, kiedy odpuścić..
Nieudacznik pot­rze­buje ciągłego podlewania
zachwytem..

Do wios­ny da­leko, a nar­cy­ze kwitną.. 

myśl
zebrała 217 fiszek • 15 stycznia 2013, 08:52

niepewny czas...

zieleń tej wios­ny
zak­witła tyl­ko na mo­ment
żeby zmurszeć
kred­ki rozszabrowane
ołówek sza­ry za­rys maluje
za­pano­wał chaos
lep­sze jut­ro
oka­zało się snem
światełko w tunelu
fatamorganą


czy z ko­lan pow­sta­nie i krzyż udźwignie...Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 maja 2012, 14:58
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
K L M
Aktywność

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]