Wiersze.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4360 tek­stów.

***

wy­pa­dam z rąk
jak sreb­rna moneta
brzęczę

i nic

nie pochy­lasz się
nie pod­no­sisz
nie za­bierasz

na szczęście 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 września 2018, 14:43

* * *

Chciałam wleźć od kuchni
A Ty mi każesz czekać
W (przed) pokoju
Nie po­koji mnie ta gra...
Weź mnie, uwol­nij zza krat
Więzien­nych, zim­nych lat.
Na li­tość bosą!
Każesz m(n)i(e).
Tak trwać
nie zdołam.
Stra­tuję cały świat
(Nie)mocą swą
Ta­ki żar(t)
Nie z te­go boiska.
Bliska [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 września 2018, 19:14

***

Pa­mięć odpływa,
od­chodzi wspar­ta o ramię
przeszłości.

Nie boli.

Cza­sami przyłapa­na przez świadomość,
ucieka bezkarnie.

Tyl­ko smu­tek pot­ra­fi złapać
rąbek jej su­kien­ki postrzępionej.
Choć nie pamięta,
jak miała na imię. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 września 2018, 08:21

Kiedyś to kurła było

Kiedyś to kurła było...
Od­ro­binę ciała się pokazało
I na biuścik, na nóżkę
Wszys­tkie spra­wy się załatwiało

Od­pięlam parę guzków
I poszłam raz do rzeźnika
dos­tał na wi­dok bius­tu bzika
Co dzien­nie miałam schabowe
Choć były pus­te półki sklepowe

Kiedyś to [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 7 września 2018, 15:22

nie(do)rzeczny

wie­czo­rem na sta­rych przęsłach
przy­siada ar­cha­nioł wiatr
i przez­roczystą ręką
ma­luje zmar­szczki na toni

cisza się kładzie na wodzie
skrzyd­latą świtą mgieł

ma­cie­rzan­ka i piołun
wspomnieniami
przep­la­tają się w wierszach

ile smutków wys­po­wiada rzeka
nim nad prze­paścią poręczy
ręka w rękę
znów się spotkamy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 września 2018, 07:24

minięcia

"naj­gorzej dręczą nas i gną
niewidzial­ne ręce"
- F. Nietzsche

poz­nałem kiedyś człowieka
był głuchy i niewi­domy
pamiętam
je­go ra­dość gdy pa­dał deszcz
nieruchomą syl­wetkę opartą o bramę
rodzin­ne­go domu
wie­czor­nym schyłkiem

naj­większym je­go zwycięstwem
było to
że ra­no mógł sam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 września 2018, 17:41

* * *

wychodząc naprzeciw
pa­damy so­bie do stóp

bez broni
na tarczy
ka­lecząc słowa
goimy rany 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 września 2018, 17:26

nie da się żyć bez miłości
po­kochałem swo­je porażki
blizny
ułomności

po­noć trze­ba póki trwa

to co się ma
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 września 2018, 15:30

Miniaturka o cierpieniu

w tle: Black La­bel So­ciety - Scars
Odtwórz

zwyk­le cier­pię po cichu
bez­sze­les­tne wy­lewam łzy
utartą drogą policzka
i wstrzy­muję oddech
by grzmot szlochu nie zagłuszył
mar­twe­go milczenia

a po­tem z hukiem
wbi­jam w dłonie paznokcie
do krwi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 sierpnia 2018, 18:20

Miniaturka sytuacyjna

Naj­piękniej­sze drogi
są między nawłociami
nad który­mi pochy­lają się
złote brzozy
gdy idę polną ścieżką
z bu­kietem kwiatów dla żony... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2018, 20:14
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 20:06yestem sko­men­to­wał tek­st Staram się z tym [...]

wczoraj, 19:08LiaMort do­dał no­wy tek­st Staram się z tym [...]

9 września 2018, 18:33LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie goimy ran, zas­kle­piamy [...]

9 września 2018, 18:29yestem sko­men­to­wał tek­st Nie goimy ran, zas­kle­piamy [...]

9 września 2018, 18:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st ***

9 września 2018, 18:03LiaMort do­dał no­wy tek­st Nie goimy ran, zas­kle­piamy [...]

9 września 2018, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe księżniczki ra­tują się [...]

30 sierpnia 2018, 20:14yestem sko­men­to­wał tek­st Łatwiej wkraść się w [...]

30 sierpnia 2018, 14:28LiaMort do­dał no­wy tek­st Łatwiej wkraść się w [...]

29 sierpnia 2018, 17:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomiędzy liśćmi prześwi­tuje już [...]