Wiersze.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 4391 tek­stów.

Jestem

Mu­se - 'I be­long to you'
Odtwórz
Mot­to: „How much pain has crac­ked your soul?
How much lo­ve would ma­ke you whole?”


między tęsknotami
otu­lona tyl­ko Twoimi słowami
nieśmiało kocham

sa­ma daję ci tę moc
możesz mnie zra­nić
tak blis­ko jes­teś
na wy­ciągnięcie serca

znów za­nurzam się więc
w tej ot­chłani
nie czując granic
nie pragnąc w za­mian nic
tyl­ko te­go szeptu
w ciemną noc bezgwiezdną
Jestem
i by to słowo wcielo­ne
zas­kle­piło rany
na zawsze 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2018, 20:53

wiesz

nie zwykłem używać znaków
in­terpun­kcyj­nych
więc nie 
czy py­tam, oświad­czam czy

światło ma ko­lor śmier­ci
miłość ciem­ności
my
gdzieś po­za tym wszys­tkim

chodzi­my po łąkach
nad, po rze­kach które is­tnieją
tyl­ko w snach

ma miej­sce
miłość 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2018, 20:54

Gość mało chciany

Na sto­le leży miś
z za­puszczoną brodą

Uszat­ku, może poszedłbyś do fryzjera?
życzli­wie proponuję
ale on za­pala papierosa
siada w fo­telu i oponuje

"Chy­ba Bóg cię opuścił, jas­na cholera!"
Odzy­wa się zuchwa­le a po cza­sie dodaje
"Co z ciebie za przy­jaciel-?- że flachy
nie pos­ta­wi na przywitanie
por­nosów ko­lek­cji na półce nie ma
ani bi­tej śmieta­ny do sta­tys­tyczne­go chleba

Na tap­cza­nie sie­dzi miś
z założoną na nogę nogą
sie­dzi i pat­rzy w su­fit z wielką trwogą... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 grudnia 2018, 22:05

tania droga

Jest ta­ka dro­ga pośród snów,
którą się miłość z grzechem przechadza.
Tam swo­je blas­ki księżyca nów,
w pełni pocho­wał, w gro­by powsadzał.

Dro­ga ta zbi­ta jak klepisko,
bo choć anioły nią chadzają,
to prze­cież mogły la­tać nisko,
a one [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 grudnia 2018, 18:54

Gdy nie potrafię zapomnieć

zaw­sze będę pa­miętać bur­szty­nowe oceany
każdą falę kładącą na mnie dreszcz
ilek­roć spo­tykałam się z ni­mi w jed­nej li­nii

bezdźwięczną nić po­rozu­mienia
aż do kłębka niczym u Ariad­ny

nieg­dyś lu­bił pieścić wewnętrzne strony
dłoni drżących nieśmiałością
w ten zas­ka­kująco sub­telny sposób

a wszys­tko to było jak nieme wyznania
skry­wane przed całym światem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 grudnia 2018, 20:18

Podsumowanie

Za­cięła mi się wrażliwość
w porcie
gdy głuchy sy­reny dźwięk
w słoiku pejzażu
ug­rzązł tępo

Jeszcze po­biegła bez łba kura
i uderzyła o sta­re drzwi komórki
to my
z gar­bem wy­roków bożych
pełnych miłości i krwi
nie wiemy czy się modlić

Spo­cone w pościeli
tracą os­trość sny
choć jeszcze poprzednie
nie wy­bielo­ne w praniu
gdzie na po­duszce nasze łzy
i sza­re słowa
w kub­kach po kawie... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 grudnia 2018, 21:35

Ogień

Ty jedyny
Wznieciłeś w zgasłej me­go życia
Supernowie

nie ma Cię

zos­tał mi po Tobie
gasnący płomień

G. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2018, 02:07

miłość

to stan w którym się nie mierzymy
miej­sce gdzie nie masz żad­nych szans
czas w którym dostrzegasz
że ją całuję
a ja
je­dynie ra­tuję jej życie

tam
na tej krawędzi
po­między my a już pra­wie nie
do­konu­je się najważniejsze
sta­je się
życie

i to już wszystko
co chciałbym ci te­raz powiedzieć
cze­go nie zrozumiesz
nie przy­tulisz czego

bo al­bo nie kochasz
al­bo ja nie wiem
kim
i gdzie
i czy w ogóle
jestem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 listopada 2018, 20:47

* * *

Wyszłam tydzień temu
Za mąż i nie wiem dokąd idę
Ma­ma mówiła że to dob­re drzwi
I przez które trze­ba przejść

Czuję się ta­ka pusta
Gdy za­sypiam już nie sama
Próbu­je zrozumieć
De­finic­je słów mąż i żona

Liczę swo­je dni
Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 listopada 2018, 21:40

Tomaszowi***

Po dniu który ok­radł mnie z wiary
Nocą przyw­ra­cam do życia
Uśpione marzenia

W obu­marłej duszy
Wy­ras­tają nowe
Po wyr­wa­nych skrzydłach

Czy to już świt?

Uj­rzeć chcę
Ko­lej­ny wschód nadziei

Nie do­mykam drzwi
Des­pe­rac­ki krzyk 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 listopada 2018, 02:31
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

veraikon

Użytkownicy
K L M
Aktywność

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]