deszcz

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 21 tek­stów.

wiatr zaw­sze wieje jak trze­ba, tyl­ko człowiek
całe życie uczy się powiewać... 

aforyzm
zebrał 155 fiszek • 4 lutego 2011, 13:27

Blisko była pralnia

Ale­ja obumiera
kwiata­mi lip
spi­jając ziemię
korze­niami fiole­towych żył

Tu na skra­ju Grancarskiej
był po­niemiec­ki cmentarz
ze zmur­szałymi pomnikami
i krze­wami słod­kich malin
nad grobem

Które­goś dnia
zep­chnięto nagrobki
i wy­mag­lo­wano ziemię
po­siano stokrotki
białe jak krochmal

Kiedy tak sie­działem na ławce
to w ko­ronach drzew
był park
ale pod stopami
wyżynały się z dziąseł
zielo­ne groby
liżące no­gi żałos­nym oddechem
wyp­lu­tej trwogi 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 października 2012, 12:47

Nie zatrzymuj deszczu

za sucho w oczach
wśród dymu
który wciąż się spopiela

gdy tam w kącikach
już tyl­ko na­gie pustynie
ka­leczą do granic

doszczętnie rozerwane 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2012, 19:35

zwyczajny

Niepos­trze­zenie wy­rosłam z ciała
małej dziew­czyn­ki.doj­rzałam do
włas­nej su­kien­ki i butów na ob­ca­sach.nau­czyłam się obłas­ka­wiać codzien­ność
nie lękać się odgłosów nocy

już nie próbu­je zat­rzy­mywać obłoków
które i tak odpływają w swoją stronę. zro­zum 
że do­tyk wiat­ru to chwi­lowe doz­na­nie, a krop­le deszczu nie cierpią
kiedy roz­bi­jają się o parasol

dziś
w chwi­lach tęskno­ty za nies­forną dziew­czyną, uśmie­cham się wier­szem
do bez­tros­kich lat

car­pe diem szep­ce wte­dy mo­ja dusza 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 czerwca 2012, 09:59

non omnis

w do­linie Neandru
otaczam palcami
po­wie­rzchnię kamienia
wkładam w us­ta słowa

by pluć kłamstwami
- a nuż z któregoś
zais­krzy prawda?

bo trud­no być sobą
gdy jest się nikim


non om­nis moriar
a szkoda! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 maja 2012, 14:38

w domu, którego nie ma

tu
jest miej­sce które­go szukam

zam­knięto drzwi
połknięto klucze
z okien syczy strach

w moim brzuchu doj­rzało słońce
ze skóry wycięłam
coś na kształt serca

te­raz
uczę się kochać

naj­pierw ćmy
po­tem martwe 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 maja 2012, 23:45

Przemoknięci ciszą nieba

deszczu tu­taj nie było
deszczem było powietrze
nasączo­ne przesytem
brze­mien­nej so­ka­mi zieleni

a jed­nak się zatopiłam
w sza­ro­zielo­nej tęsknocie
więc mnie przed deszczem
nie ratuj

pozwól
niech mokną włosy
niech deszczem zbudzo­ny dotyk
owi­nie nas wokół palca
gdy po deszczo­wej nocy
drżeć będziemy skrop­le­ni


in­spi­rac­ja R.R. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 maja 2012, 09:52

Przystań

Wciąż się nie mogę nadziwić
tej drodze
która poz­wa­la nam wracać
choćbyśmy odeszli od siebie
jak dusza od ciała
na wieki

Mil­cze­niem zos­ta­wiasz ślady
na­wet gdy te­go nie chcesz

Są ta­kie rze­ki wezbrane
co płyną w nas tyl­ko po to
żeby połączyć słowami
roz­darte tęsknotą brzegi 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 maja 2012, 13:54

***

W dłonie mi sfrunęły
kruche jak dni
czerwone
żółte
brązo­we

za lis­tem list
od jesieni

tyl­ko słów kolory
bez znaczka

z krwią jarzębiny. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 17 października 2011, 20:33

Wolę być dla was pusty, niż dla siebie bezdomny*

mam imię
zbyt długie rzęsy
i kil­ka nazwisk

nieak­tual­nych

i siebie
mam jeszcze
w całości

choć już wszys­tko mnie
prze­pełnia


* Ro­dion R. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 1 maja 2012, 21:13
Pozostałe zeszyty
  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

  • powiedzieć – a z tru­dem się piszę

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
A B C
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]