unique

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 233 tek­sty.

Jes­teśmy jak mag­ne­sy - ta­cy po­dob­ni, a ciągle się od siebie oddalamy. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 stycznia 2010, 17:40

Żeby przy­ciągać "jak mag­nes" trze­ba mieć dwie różne stro­ny. Jedną na plus, drugą na minus. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 7 listopada 2010, 02:40

Przy­ciągam ludzi jak magnes.
Szko­da tyl­ko, że tak szyb­ko oka­zuje­my się być ty­mi sa­mymi biegunami. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 6 listopada 2010, 19:19

Dlacze­go działam na Ciebie jak mag­nes? Czym bliżej chcę być tym moc­niej mnie od­pychasz. Wytłumacz proszę, dla Ciebie zmienię na­wet biegun. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 4 kwietnia 2010, 01:00

Mężczyz­na za­kochu­je się tak, jak­by spa­dał ze schodów: to po pros­tu wypadek. 

cytat dnia z 7 stycznia 2013 roku
zebrał 213 fiszek

Nie pchaj rze­ki, sa­ma płynie. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Ludzie ze szkodą go­nią za modą. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nie wszys­tko grze­je, co świeci. 

cytat
zebrał 5 fiszek

I ku­ra ma skrzydła jak orzeł, ale cóż z tego? 

cytat
zebrał 6 fiszek

Przep­ro­siny - jak wy­wabiona pla­ma: zaw­sze coś zostaje. 

cytat dnia z 8 października 2016 roku
zebrał 10 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność