Ty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 35 tek­stów.

Lu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowaną. Lu­bię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pus­te­go mie­szka­nia i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, ko­go kochać. Pot­rze­buję ciepła i bliskości. 

cytat
zebrał 68 fiszek

Tam, gdzie pa­da deszcz miłości, nikt nie szu­ka parasola. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Gdy mi­ja wza­jem­na fas­cy­nac­ja, a wciąż jes­teśmy ra­zem to można zacząć mówić o miłości... 

myśl
zebrała 4 fiszki

Archanioł

Wraz z chwilą, w której Cię poznałem,
coś się zmieniło, na oczy przej­rzałem.
I Nie miałem naj­mniej­szych wątpli­wości,
że nie chcę nicze­go prócz Two­jej miłości.
Bo Gdy byłem tyl­ko trochę bliżej Ciebie,
krzyczałem pewien [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 16 lipca 2010, 16:36

Nie wszys­cy ludzie rodzą się z ser­cem, niektórzy muszą je do­piero nabyć. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 26 czerwca 2010, 10:30

(...) Cze­kałam na sen, przyszedł - ale zły, pogrążył mnie jeszcze bar­dziej w miłości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 marca 2011, 21:29

Przek­raczając gra­nice mo­ral­ności pa­miętaj, że god­ność to nie bu­merang- nie wróci 

aforyzm dnia z 13 lutego 2011 roku
zebrał 152 fiszki • 25 września 2010, 19:42

Wolę kłócić się z Tobą niż kochać z kimś innym. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 20 grudnia 2009, 22:35

Le­piej ko­bietę oburzać niż nudzić. 

cytat dnia z 21 stycznia 2011 roku
zebrał 145 fiszek

Radę, którą da­jesz dru­giemu, zas­to­suj również do siebie. 

cytat dnia z 20 stycznia 2011 roku
zebrał 88 fiszek
Pozostałe zeszyty
  • Ironia – Zdarza się,że wspi­najac się na wyżyny schodzi­my w dół.

  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mikołaj Gogol

Użytkownicy
Q R S
Aktywność