Ta inna płeć.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

mężczyźni różnią się je­dynie wiel­kością po­roża

in­sp Walentynki 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2016, 20:18

Nie oce­niaj se­rii "Mężczyz­na" po jed­nym egzem­plarzu. Niektórzy nap­rawdę nie muszą ty­le tankować. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 grudnia 2015, 00:02

Kłótli­wość po­dob­no leży w na­turze ko­biet. Więc kłótli­wy fa­cet to niewy­pał natury. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 października 2015, 08:08

... mężczyz­na mu­si wyglądać... nieko­nie­cznie przez okno...

in­sp. Agawa. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 12 sierpnia 2015, 21:29

Mężczyz­na może być dla ko­biety światłem, o ile to światło nie ra­zi za bar­dzo w oczy. 

anegdota
zebrała 29 fiszek • 2 listopada 2014, 23:59

Kiedy mężczyz­na mówi " za­raz ", znaczy ty­le sa­mo co "ko­bieto zrób to sama". 

myśl
zebrała 44 fiszki • 17 października 2014, 22:31

Mężczyźnie trud­no wy­nieść śmieci, a twier­dzi, że zniósłby dla Ciebie wszystko... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 października 2014, 14:24

Wrażli­wy mężczyz­na jest jak kon­serwa - pot­rze­buje otwieracza. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 września 2014, 22:46

i przyp­nij mężczyźnie skrzydła
to za­raz chce

do nieba

:) 

myśl
zebrała 318 fiszek • 19 lipca 2013, 23:55

~~Święto mężczyzn~~

Że tak bar­dzo się staracie
Nasze ser­ca tym ujmując
Dziś dla panów ślę życzenia
Nie­chaj wiedzą że świętują

Cho­ciaż często zbuntowani
Bo tak cza­sem wam wygodnie
Lecz wciąż bądźcie zaw­sze męscy
Wszak to wy no­sicie spodnie

Uśmie­cha­cie się codziennie
O kon­dycję dba­cie stale
By się spełnić w męskiej roli
Życie prze­cież jest wspaniałe

Cho­ciaż często was złościmy
Ma­cie do­syć nas czasami
Ale jed­nak nas kochacie
My was za to też kochamy.
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 10 marca 2014, 00:11
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
K L M
Aktywność

przedwczoraj, 08:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

przedwczoraj, 08:18kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

przedwczoraj, 03:58LiaMort sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

18 marca 2019, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 14:00LiaMort do­dał no­wy tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 13:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 19:19yestem sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 15:23LiaMort do­dał no­wy tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

12 marca 2019, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]

12 marca 2019, 22:11LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]