szczególne.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 35 tek­stów.

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2009 roku
zebrał 602 fiszki

Jes­tem za blis­ko, żeby mu się śnić. 

cytat dnia z 24 grudnia 2009 roku
zebrał 394 fiszki

By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko . By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat . Nie możemy ich prze­widzieć . Nie możemy się na nie przy­goto­wać . Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . 

cytat dnia z 27 września 2010 roku
zebrał 150 fiszek

Chciej być z kimś, kto nie będzie mówił i ro­bił coś, tyl­ko dla­tego, że te­go prag­niesz. Bar­dziej od wy­muszo­nych gestów, słów i czynów pożądaj je­go szczęścia, tak jak on pożąda Twe­go. Bo­wiem nie ma nic bar­dziej krzyw­dzące­go, jak fałsz, który zaczy­na tworzyć mur między za­kocha­nymi. I roz­pier­da­la... Dosłow­nie - roz­pier­da­la wszys­tko to, co płynęło kiedyś z serca. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 13 października 2010, 15:34

A gdy bra­kowało mu słów, pod­chodził do ok­na i na za­paro­wanej szy­bie ry­sował dla niej ser­ce. Zro­bił tak os­tatniej zi­my. – po­myślała, pat­rząc na ok­no w sy­pial­ni.
Któż mógł po­myśleć, że ich [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 12 grudnia 2009, 21:20

Za ok­nem mi­nus 15, ale wszys­tko wygląda jak­by piękniej. Oczy błyszczą, jak ten śnieg w słonecznych pro­mieniach. A ser­ce wa­li osza­lałe. Wa­li, jak­by chciało wys­koczyć z pier­si i rzu­cić się w po­goń za Tobą, za­mieniając cały ten chłód w gorąc. Stworzyć praw­dzi­we glo­bal­ne ociep­le­nie swoją miłością. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 grudnia 2009, 15:20

Codzien­nie budząc się, proszę Bo­ga, bym mógł ot­wierając oczy, uj­rzeć ją na­dal obok siebie. Cza­sami ogar­nia mnie myśl, że gdy ra­no wstanę, jej już nie będzie. Porzu­ci mnie, tak jak porzu­ciły inne. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek

Na­wet nie zda­jemy so­bie sprawy,
jak wielką od­po­wie­dzial­ność bie­rze­my na siebie,
gdy mówi­my ko­muś kocham Cię

myśl
zebrała 82 fiszki • 7 czerwca 2010, 14:57

Naj­prościej jest wyjść i trzasnąć drzwiami, nie przed­sta­wiając żad­nych ar­gu­mentów.
Lecz w końcu trze­ba wrócić. A prob­le­my ot tak nie znikną, a mogą przyb­rać gor­szą postać. 

aforyzm dnia z 15 grudnia 2009 roku
zebrał 164 fiszki • 14 grudnia 2009, 17:53

Jej zaufa­nie wielok­rotnie dos­ta­wało po mor­dzie. Dziś dum­nie kroczy przed siebie, ko­piąc in­nych po tyłkach. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 lutego 2010, 17:02
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
B C D
Aktywność