So goddamn true

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 65 tek­stów.

To, cze­go nie ogar­niamy umysłem, trze­ba cza­sem objąć ramieniem. 

aforyzm dnia z 6 lutego 2011 roku
zebrał 503 fiszki • 10 grudnia 2010, 14:38

Mówią, że wie­cznie przygnębiona jes­tem
Ale czy sa­mi da­li mi powód do ra­dości !?! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 lipca 2010, 23:10

"Może i jes­teś zdol­na do wszys­tkiego, ale nie na wszys­tko go­towa" - przy­jaciel (A.M.) 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 lipca 2010, 21:49

Wyjątko­wi, cieka­wi i in­te­ligen­tni ludzie zaw­sze będą po­wodem do zaz­drości dla innych.

M. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 lipca 2010, 19:38

Gdy ktoś płacze, nie py­taj o powód. Prze­cież właśnie dla­tego pow­stają łzy, że coś nie mieści się w słowach. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 26 lipca 2010, 22:10

Po raz ko­lej­ny się na To­bie za­wiodłam.Po raz ko­lej­ny nicze­go mnie to nie nau­czy.Ty wrócisz jak bu­merang, a ja będę uda­wać, że nic się nie stało. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 lipca 2010, 23:11

Wrażli­wy pi­sarz za­war­tość każdej łzy pot­ra­fi prze­lać na papier. 

myśl
zebrała 203 fiszki • 26 lipca 2010, 06:34

Pos­ta­raj­my się oto , by nadzieja nig­dy nie była nam obca. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 lipca 2010, 08:44

Co­raz częściej spro­wadza­my uczu­cia do dwuk­ropka z gwiaz­dką za­pomi­nając o gestach. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 lipca 2010, 09:33

Trud­no mi wie­rzyć w ludzi w do­bie prawdy-kameleona... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 lipca 2010, 09:56
Pozostałe zeszyty
  • Made me smile – Myśli, które wy­wołały mój sze­roki uśmiech. Tak od ra­zu po przeczy­taniu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Yeti

Użytkownicy
A B C
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]