Smutne, ale prawdziwe.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 87 tek­stów.

Sa­mot­ność jest znośna. To poczu­cie bra­ku i nieo­dzow­na tęskno­ta czy­nią z niej koszmar. 

aforyzm dnia z 22 sierpnia 2012 roku
zebrał 273 fiszki • 19 lutego 2011, 19:38

kocha­li się w so­bie pół żar­tem, pół serio

on ją żartem
ona go serio.. 

myśl dnia z 1 kwietnia 2013 roku
zebrała 340 fiszek • 14 października 2009, 13:29

chciała miłości, nie uza­leżnienia. chciała czułości, nie na­pale­nia. chciała ciebie, ale nie sztuczne­go. Dla­tego proszę, zos­taw ją, kolego! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 stycznia 2010, 22:02

Ludzie, którzy ut­ra­cili ukochaną osobę są jak dzieci, które bez swo­jej ulu­bionej mas­kotki nie mogą zasnąć i ciągle płaczą... 

myśl
zebrała 141 fiszek • 26 grudnia 2010, 21:17

Wys­tar­czy jed­no słowo, które kaleczy
a mi­lion słów dob­rych ser­ca nie wyleczy. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 października 2010, 21:33

Mówił, że tęskni...
Do­piero później do­dał za czym... nie za kim.... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 listopada 2010, 00:09

Ku­la w ple­cach od blis­kiej oso­by ro­bi w ser­cu niezły przeciąg. 

aforyzm dnia z 22 marca 2015 roku
zebrał 249 fiszek • 23 stycznia 2011, 12:56

Czy gdy­bym umarł,to przejęłabyś się tym ? Uro­niłabyś choćby łzę ?

Prze­cież już nic nas nie łączy...
Prze­cież po­wie­działaś, że cza­sami masz mnie już dość. Mówiłaś że jes­tem Ci obojętny...

Ahh, gdy­bym mógł po śmier­ci zo­baczyć czy mo­je odejście przejęło Ciebie choć trochę... Wie­działbym, że jed­nak coś dla Ciebie znaczyłem... 

aforyzm dnia z 18 czerwca 2009 roku
zebrał 51 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Chęci zab­ra­nia mnie do łóżka nie na­dawaj imienia "kocham" 

aforyzm dnia z 30 czerwca 2010 roku
zebrał 246 fiszek • 25 stycznia 2010, 22:43

I żyli długo i szczęśli­wie , dopóki księżniczka z sąsied­niego zam­ku nie założyła ład­niej­szej sukienki.. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 10 marca 2010, 16:18
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność