Refleksje ;))

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 41 tek­stów.

Nie kochałam go.

Do­piero później, gdy od­szedł, doszłam do wnios­ku, że to, że cze­goś nie czuję, nie oz­nacza, że te­go nie ma. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 6 kwietnia 2010, 15:17

I ten strach, ze zno­wu coś poszło źle, że zno­wu wszys­tko runie." 

myśl
zebrała 39 fiszek • 5 lipca 2010, 08:59

Naj­gorzej w życiu, gdy wszys­tko zaczy­na być obojętne. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 1 maja 2010, 14:12

Są ta­kie piekiel­ne dni, kiedy na­wet ro­bak jest sil­niej­szy ode mnie.W.G. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 marca 2010, 16:03

Nie łat­wo jest zos­tać sobą, sko­ro w myślach in­nych zauważamy siebie w in­nym odbiciu... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 kwietnia 2010, 17:59

Znaj­duję ciebie w każdej, os­tatniej łzie, bo z tobą nad­chodzi radość. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 11 kwietnia 2010, 14:52

To nie jest tak, że ja nie chce.. po pros­tu nie potrafię. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 12 czerwca 2010, 14:16

Bo o wiele łat­wiej jest wspo­minać do końca, niz za­pom­nieć na zawsze... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 15 czerwca 2010, 16:26

Przy nim- czuła ,że się meczy
bez niego- wie­działa ,że nie da ra­dy .... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lutego 2010, 21:08

Naj­szyb­ciej do­wiesz się, że Ci na kimś za­leży, gdy od­sta­wisz na ja­kiś czas spot­ka­nia, roz­mo­wy z tą właśnie osobą. Jeśli zatęsknisz, zro­zumiesz, że za­leży Ci na tym dru­gim człowieku, ale cza­sem by­wa już za późno. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 lutego 2010, 21:10
Pozostałe zeszyty
  • szczególne. – te, które są mi szczególnie blis­kie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Insect

Użytkownicy
B C D
Aktywność