Quod praecipuum vitae

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1415 tek­stów.

Mu­zyka wypływa ze mnie i wpływa na mnie.
Jest mną, a ja nią jestem.

Wte­dy dusza dzieli się jak­by na dwo­je,
ta­kim przy­jem­nym przeszyciem.

Gdy grasz.
Gdy czu­jesz grę. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 września 2010, 19:09

Ba­wiliśmy się w szczęśliwą rodzinę. Ale Wy te­go nie zauważyliście, dla­tego płacząc, przy­tulam się do pluszo­wego misia.
Ma­musiu, ta­tusiu, co jest w tej bu­tel­ce, że jest ważniej­sza ode mnie? 

myśl
zebrała 85 fiszek • 25 października 2010, 18:34

Bo cza­sami jest tak, że na świecie jest ktoś kto nas kocha, sza­nuje, śni o nas, a my… nie wiemy na­wet o je­go istnieniu. 

myśl
zebrała 131 fiszek • 10 grudnia 2010, 10:07

Cza­sem trze­ba wyłączyc myśle­nie by zro­bic coś mądrze. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 lipca 2010, 23:37

A na­de mną niebo przy, którym dziś nie zasnę. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 sierpnia 2010, 15:39

Są ta­kie dni, że na­wet słońcu nie chce się wstać. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 16 listopada 2010, 23:19

jes­tem dziw­na ciągle myślę
Jak można tęsknić za kimś kto jest obok?
to jest możliwe 

myśl
zebrała 62 fiszki • 8 września 2010, 20:17

Każdy po­kazu­je smu­tek na swój sposób... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 września 2010, 17:19

Każdy jest praw­dzi­wym człowiekiem, cho­ciaż na swój włas­ny, odrębny sposób. Jed­nak co­raz bar­dziej zat­ra­cają się w nas pod­sta­wowe uczu­cia, który­mi wi­nien się cecho­wać ga­tunek ludzki...*In­spi­rac­ja: Ona 

myśl
zebrała 41 fiszek • 23 października 2010, 12:01

Każdy wie, ile może zdziałać piękna me­lodia. Tyl­ko ona wycza­rowu­je ma­giczne chwi­le. To ona do­daje uro­ku i pew­ności. Tak, mu­zyka ma wielką moc. Pot­ra­fi łączyć ludzi. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 31 października 2010, 20:22
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

4 listopada 2016, 01:32Cris sko­men­to­wał tek­st niebo

29 sierpnia 2016, 13:28onejka sko­men­to­wał tek­st niebo

28 sierpnia 2016, 11:15giulietka sko­men­to­wał tek­st niebo

28 sierpnia 2016, 01:44yestem sko­men­to­wał tek­st niebo

27 maja 2016, 01:59JaiTy sko­men­to­wał tek­st Pod ścianą rzeczy­wis­tości trze­ba [...]

14 maja 2016, 23:33słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Pod ścianą rzeczy­wis­tości trze­ba [...]