Wiersze/Myśli/itp

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 897 tek­stów.

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 09:17

Uniwersum

Lek­kość ciszy
gra na stru­nach wszechświata
zam­knięta
w czar­nej dziu­rze
nies­kończo­ności świata
oraz pięknym umyśle

( z de­dykacją dla Stephe­na Hawkinga) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 marca 2018, 09:34

Nic optymistycznego, choć wiosna tuż, tuż

Gdy świt wsta­je, śmierć
kładzie się się spać.
Sak­so­fon tkli­wie łka,

A, Bóg...
Bóg nie kle­pie pocieszajaco
po ra­mieniu, nie ociera łez,

I tyl­ko słońce trzy­ma się
kur­czo­wo li­ni horyzontu

Z parapetu
poz­biera­nych kil­ka słów
mil­czących niczym
niemy film
...

Za­mil­knę i ja.
wraz z nim 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 marca 2018, 10:19

Te­lefon wciąż mil­czy. Jak miło, że deszcz o szy­by zadzwonił. 

myśl dnia z 6 listopada 2015 roku
zebrała 97 fiszek • 22 sierpnia 2015, 17:59

Umysł

po­wiedz mi
co bu­ja się na huśtaw­kach twe­go umysłu
co wpa­da w przepaść
co wychodzi na światło

po­wiedz mi
gdzie jest kres wy­sokości wspinania
gdzie pun­kt bólu
z które­go jeszcze spad­niesz na czte­ry łapy
gdzie stryczek po­wie­szo­nych idei z dzieciństwa
za­burzo­nych og­ro­mem dorosłości

po­wiedz mi
czy można samemu
od­ciąć linę niewytrwałości
czy z położenia beznadziejnego
da się wzle­cieć w chmury
czy można cofnąć czas de­cyz­ji jednostronnej

po­wiedz mi
czy świat zwariował
czy może to tyl­ko ja
i ty samobójco 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 listopada 2015, 22:57

na ulicy dwa

zos­tałaś choć byłaś silniejsza

te­raz owi­jam sa­mot­ność w bez­sensow­ne zakupy
i długie spacery

a mój je­dyny kon­takt z drugim
sta­nowi dłoń na przejściu dla pieszych

nie pot­ra­fię za­bić te­go w sobie
masz we mnie dar­mową kwaterę
jak igła w poduszce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 marca 2018, 19:07

Wyzwanie

od kiedy wie­szasz na mnie słowa
wyp­cha­ne po kant
nieobecnością

(tak bardzo)
mok­re od łez

naz­wałam siebie głęboką wodą
(więc) płyń. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 lutego 2018, 23:29

Do pesymisty

Nie zap­raszaj mnie
do swe­go świata
bo on wro­gi jest aniołom

pe­sy­miści
nie umieją la­tać
nie pot­ra­fią pochy­lić czoła

dla was wszys­tko
jest czar­ne ,sza­re
nie wiecie co to kom­pro­mis

mis­trzo­wie
w szerze­niu niewiary
dob­ro­duszni bar­dziej na po­kaz

niew­rażli­wi
na in­nych ludzi
wal­czący wciąż tyl­ko o siebie

jak su­mienia
wasze obudzić
sko­ro te­raz ma­cie jak w niebie

ob­ce wam jest 
poczu­cie hu­mo­ru
zaw­sze wszys­tko naj­le­piej wiecie

choćbyś
nie wiem jak bar­dzo się sta­rał

nie od­naj­dziesz mnie
w tym świecie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 lutego 2018, 20:08

kształt ciszy

od­ry­sowując miękki sen prze­bija­my się przez grawitację
bezgłośnie ury­wają się więzi jak doj­rzałe jabłka
pośród pól ściętych świateł kołysa­nych kos­micznym wiatrem
spa­damy w ot­warte dłonie pustki

w miej­scu prze­cięcia dwóch spi­rali wiel­kości ułam­ka se­kun­dy
oko­leni przek­ro­jem jutr i wczo­raj - brze­gu za da­lekiego o wy­ciągnięcie ręki

jak tracące lep­kość cząstki w bez­de­ni kon­densa­tu Bosego-Einsteina
to­niemy w wier­szach ze słów jak pośmier­tne skur­cze
- pus­te gon­do­le w zat­rzy­manym młynie wyb­lakłej galaktyki 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 lutego 2018, 12:41

* * *

To zi­ma spra­wiła,
że jes­tem chłod­na.
I ser­ca ludzi.
Lub ich brak.

Już się zawiodłam.
A jed­nak wierzę.
Wielu tak ma.

Podłóż mi nogę,
bo nig­dzie nie dojdę,
nie wiem jak przes­tać uciekać... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2018, 23:29
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 16:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 10:50Papużka wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 08:07Papużka sko­men­to­wał tek­st Nielot

przedwczoraj, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

przedwczoraj, 07:47Papużka sko­men­to­wał tek­st Wzrastamy upa­dając w so­bie.  

15 marca 2018, 08:58Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 marca 2018, 19:08Papużka sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

13 marca 2018, 09:55carolyna sko­men­to­wał tek­st Światłoczułość