Najlepsze komentarze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 28 tek­stów.

... od daw­na zas­ta­nawiałem się dlacze­go młodzi ludzie bun­tują się... bun­tują się i wal­czą o postęp, wal­czą o swoją wol­ność... wal­czą, by w star­szym wieku "wpaść" w te sa­me kon­serwa­tyw­ne kon­we­nan­se i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2017, 18:17

OD PO­WIET­RZA GŁODU OG­NIA I WOJ­NY WY­BAW NAS PANIE!

a może to właśnie naj­cenniej­sze da­ry dla człowieka
dla je­dynej is­to­ty na ziemi która nie prze­kazu­je
naj­lep­szych cech w ge­nach następnym pokoleniom
tyl­ko pośród ni­zin liczy
na popęd króliczy
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2017, 23:42

Tajemnice metafor

La­tały Anioły wśród metafor

By ta­jem­nic  swych nie zdradzać

Naz­byt pochopnie

Ani ścieżek tajemnych

Błęki­tem znaczonych.

Szyfr nieliczni znają

Do szka­tułek złotawych

 Pośród bieli pór ukrytych

Co skarbów nie mierzalnych

Ni złotem ni prze­pychem świata

Noszą  pełne po brzegi.

Nie łat­wo dos­trzec drżenie powietrza

Wachlarzem skrzy­deł wzniecone

Co dni cier­pli­wie przemienia.

Wyb­rańcy słońca

Światłości posłańcy

W zat­ru­ciu świata w Nich antidotum

Naj­czul­szy do­tyk ulecze­niem duszy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 listopada 2017, 12:04

Ludzie pot­ra­fią być tak głupi, że za­rażają źródło, z które­go sa­mi piją... 

myśl dnia z 28 października 2017 roku
zebrała 7 fiszek • 27 października 2017, 15:44

sta­re cza­sy trzy­mają się le­piej jak nowe 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2017, 15:34

Chciał być królem zos­tał PiSbullem.

de­dyko­wane ~wdecho­wi i je­go fo­bii na te­mat sukienek 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 września 2017, 14:18

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zatrzymać. 

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 maja 2017, 19:12

Re­ligia łącząc z Bo­giem, uczy dzielić się z dru­gim człowiekiem.

in­sp. Maverick123 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 sierpnia 2017, 23:41

Nie da się przejść przez życie sa­mot­nie. Można. Oczy­wiście, że można po­lubić pus­te łóżko. Można pi­jać sa­mot­nie kawę. Można otaczać się przy­jaciółmi. Można chodzić na siłow­nię o 23:00, bo w su­mie nie [...] — czytaj całość

myśl dnia z 2 sierpnia 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2017, 20:30

Jak to jest, że ko­muś jest po drodze z ge­jem, les­bijką, sędzią sądu naj­wyższe­go, emig­rantem mu­zułmańskim, a nie widzi pot­rzeb pol­skiej rodzi­ny, a więc 500 plus czy prog­ra­mu mie­szka­niowe­go, dek­la­ruje niechęć do płace­nia po­datków, no i na do­datek ten ktoś ma się za chrześci­jani­na, a de fac­to jest katolikiem? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 lipca 2017, 16:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 18:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

wczoraj, 17:09LiaMort sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

wczoraj, 13:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

wczoraj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

wczoraj, 12:46zofija sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

wczoraj, 00:53Cris sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 19:54Naja sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 19:46szpiek do­dał no­wy tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 15:21szpiek do­dał no­wy tek­st W za­kochi­waniu się je­dyny [...]

10 sierpnia 2018, 14:40szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2