Najlepsze komentarze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 31 tek­stów.

Uważamy, iż jes­teśmy do­rośli, wciąż wyz­nając, bez cienia wsty­du, wiarę w miłość, be­zin­te­resowną dob­roć i szlachet­ność dru­giego człowieka. Tym, co różni nas od dzieci wierzących w is­tnienie Święte­go Mi­kołaja, jest je­dynie kom­pro­mitujący nas ba­gaż doświad­czeń... obtłuczo­ne tyłki i opuchnięte po­wieki.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 09:03

Nie goimy ran, zas­kle­piamy je wśród wspomnień.

ku pamięci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 września 2018, 18:03

Większość ludzi czy­ni z miłości bożka, zba­wiciela, które­mu wyz­naczają, zresztą całkiem nieświado­mie, za­danie uwol­nienia od emoc­jo­nal­nej pus­tki i egzys­ten­cjal­nej trwo­gi oraz niez­nośne­go ciężaru "ja". Ta­kie wid­mo miłości może się ut­rzy­mać tyl­ko w mro­kach.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 09:39

... od daw­na zas­ta­nawiałem się dlacze­go młodzi ludzie bun­tują się... bun­tują się i wal­czą o postęp, wal­czą o swoją wol­ność... wal­czą, by w star­szym wieku "wpaść" w te sa­me kon­serwa­tyw­ne kon­we­nan­se i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2017, 18:17

OD PO­WIET­RZA GŁODU OG­NIA I WOJ­NY WY­BAW NAS PANIE!

a może to właśnie naj­cenniej­sze da­ry dla człowieka
dla je­dynej is­to­ty na ziemi która nie prze­kazu­je
naj­lep­szych cech w ge­nach następnym pokoleniom
tyl­ko pośród ni­zin liczy
na popęd króliczy
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2017, 23:42

Tajemnice metafor

La­tały Anioły wśród metafor

By ta­jem­nic  swych nie zdradzać

Naz­byt pochopnie

Ani ścieżek tajemnych

Błęki­tem znaczonych.

Szyfr nieliczni znają

Do szka­tułek złotawych

 Pośród bieli pór ukrytych

Co skarbów nie mierzalnych

Ni złotem ni prze­pychem świata

Noszą  pełne po brzegi.

Nie łat­wo dos­trzec drżenie powietrza

Wachlarzem skrzy­deł wzniecone

Co dni cier­pli­wie przemienia.

Wyb­rańcy słońca

Światłości posłańcy

W zat­ru­ciu świata w Nich antidotum

Naj­czul­szy do­tyk ulecze­niem duszy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 listopada 2017, 12:04

Ludzie pot­ra­fią być tak głupi, że za­rażają źródło, z które­go sa­mi piją... 

myśl dnia z 28 października 2017 roku
zebrała 7 fiszek • 27 października 2017, 15:44

sta­re cza­sy trzy­mają się le­piej jak nowe 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2017, 15:34

Chciał być królem zos­tał PiSbullem.

de­dyko­wane ~wdecho­wi i je­go fo­bii na te­mat sukienek 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 września 2017, 14:18

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zatrzymać. 

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 maja 2017, 19:12
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

przedwczoraj, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

przedwczoraj, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Perła

11 stycznia 2019, 20:22szpiek sko­men­to­wał tek­st nie tańczą nie śpiewają co gwiaz­dy [...]

11 stycznia 2019, 07:57giulietka sko­men­to­wał tek­st Błędne koło na­miętności

10 stycznia 2019, 10:07kati75 sko­men­to­wał tek­st Błędne koło na­miętności

10 stycznia 2019, 10:00szpiek sko­men­to­wał tek­st Błędne koło na­miętności