najlepsze cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 34 tek­sty.

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. 

cytat dnia z 21 grudnia 2009 roku
zebrał 648 fiszek

Przy­jem­ność to wszys­tko, co ro­bisz z en­tuzjaz­mem: może być w tym ból i cier­pienie, ale to nie przek­reśla tej pod­sta­wowej przy­jem­ności, że wiesz, iż wal­czysz o to, co kochasz. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Kocham Cię

Nie kocham Cię za Twój piękny głos
Ani za Twój uroczy śmiech.
Nie kocham Cię za Twój ład­ny uśmiech
Ani za Twój niena­gan­ny styl.
Nie kocham Cię za miłe słówka
Ani za to jak mówisz "kocham".
Nie kocham [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 września 2012, 23:36

[...] nig­dy nie wiemy wszys­tkiego o tych, których kocha­my. I może, jeśli dob­rze się nad tym zas­ta­nowić, nie wiemy wszys­tkiego na­wet o nas samych 

cytat
zebrał 19 fiszek

Na­leżeli obo­je do te­go rodza­ju is­tot ner­wo­wych, wrażli­wych, szlachet­nych i kochających, które zdol­ne są do naj­większych poświęceń, ale które w życiu i zet­knięcu się z je­go rzeczy­wis­tością mało znaj­dują szczęścia, dając naprzód [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 35 fiszek

“ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać.
Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać.
Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać.
Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ” 

kulisy
zebrał 48 fiszek

Set­ki ra­zy miałam prze­możną ochotę, by dot­knąć je­go dłoni, i set­ki ra­zy zab­rakło mi śmiałości. Byłam zakłopo­tana. Pragnęłam po­wie­dzieć mu, że go kocham, ale nie miałam pojęcia, od cze­go zacząć. 

cytat
zebrał 52 fiszki

"Jeżeli na­leżysz do tych, którzy kocha­li je­den raz, to niewiele masz do po­wie­dze­nia. Ale jeśli to była praw­dzi­wa miłość to in­ni po­win­ni mil­czeć w Two­jej obecności." 

cytat
zebrał 61 fiszek

Lu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowaną. Lu­bię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pus­te­go mie­szka­nia i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, ko­go kochać. Pot­rze­buję ciepła i bliskości. 

cytat
zebrał 68 fiszek

Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było. 

cytat
zebrał 98 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność