Najlepsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 12 tek­stów.

Tylko z Tobą.

Dziś chcę być z Tobą,
z Tobą chcę zasypiać,
z Tobą chcę się budzić,
z Tobą chcę oddychać.

Z Tobą pat­rzeć w gwiazdy,
w obłoki przejrzyste,
słyszeć Two­je serce,
gorące i czyste.

Na Twych us­tach składać,
chcę marzeń mych trunki,
trzy­mać Cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 października 2012, 22:03

Kochając sa­mego siebie wyrządzasz krzywdę tym, którzy cze­kają na twoją miłość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 sierpnia 2012, 14:13

Je­dynie w naszej niedos­ko­nałości jes­teśmy doskonali 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 kwietnia 2012, 19:31

zaz­wyczaj ludzie dos­trze­gają "wszys­tko" ale tak nap­rawdę to od nich za­leży co widzą... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 grudnia 2011, 14:41

Szczęście jest pojęciem bar­dzo sze­rokim. Dla jed­ne­go szczęściem jest majątek, dla dru­giego miłość, a dla in­ne­go szczęściem jest po pros­tu obec­ność ukocha­nej osoby... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2011, 14:24

Każde kłam­stwo w drodze na szczyt, to zwiększe­nie szans na upa­dek z większej wysokości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 grudnia 2011, 15:03

stokrotki

Widziałam mi­liony róż , 
tak wiele trzy­małam ich w dłoni,
lecz naj­piękniej­szym pre­zen­tem , 
był bu­kiet stok­ro­tek
łody­gi ob­wiąza­ne ka­wałkiem słomianej wstążki.
Otu­lone rosą , pros­to z łąki.
Żad­ne pieniądze nie są ich warte.
To tyl­ko mały, wiel­ki sentyment. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 lipca 2011, 05:49

Nie przej­muj się zbyt­nio kry­tyką…Pat­rz raczej na do­kona­nia oso­by, od której ona wypływa…Często oka­zuje się, że je­dyną rzeczą, jaką pot­ra­fi ro­bić le­piej od ciebie jest właśnie kry­tyko­wanie innych… 

aforyzm
zebrał 304 fiszki • 25 maja 2011, 11:30

... ludzie co­raz częściej szu­kają w par­tnerze ter­mo­foru, ban­ko­matu i wib­ra­tora... wszys­tkiego, tyl­ko nie uczuć... 

aforyzm dnia z 12 maja 2011 roku
zebrał 298 fiszek • 12 kwietnia 2011, 00:15

... wiecie dlacze­go mądrość szep­tem mówi ?... bo zmęczo­na myśle­niem - bez­myślność tak nie męczy 

aforyzm dnia z 28 lipca 2014 roku
zebrał 143 fiszki • 22 kwietnia 2011, 00:00
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
M N O
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]