Najlepsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 497 tek­stów.

Wy­daje się bo­wiem [...] że pisze­my nie pal­ca­mi, lecz całą swą osobą. Nerw, który za­wiadu­je piórem, okręca się wokół każde­go włókna naszej is­to­ty, przew­le­ka przez ser­ce, prze­nika wątrobę. 

cytat dnia z 26 września 2017 roku
zebrał 7 fiszek

Błogość mej duszy za­bija ciało, lecz nie wys­tar­cza sa­mej sobie. 

cytat dnia z 12 września 2017 roku
zebrał 20 fiszek

Cze­go twój wróg nie po­winien wie­dzieć, nie mów przyjacielowi. 

cytat dnia z 10 czerwca 2017 roku
zebrał 43 fiszki

Od urodze­nia do śmier­ci żyje­my w sta­nie oczekiwania. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2017 roku
zebrał 14 fiszek

Śmierć nie jest prze­ciwieństwem życia, a je­go częścią. 

cytat dnia z 24 lutego 2017 roku
zebrał 83 fiszki

W za­pożyczo­nym języ­ku jest się świado­mym słów, is­tnieją nie w nas, ale na zewnątrz nas. Ta przer­wa między na­mi a naszym środ­kiem wy­razu wy­jaśnia, dlacze­go tak trud­no, a może wręcz niemożli­wie, jest [...] — czytaj całość

cytat dnia z 17 października 2016 roku
zebrał 16 fiszek

Drze­wo nie sma­gane wichrem rzad­ko kiedy wy­ras­ta sil­ne i zdrowe. 

cytat dnia z 29 sierpnia 2016 roku
zebrał 22 fiszki

Jest ta­ka zgo­da, która bu­duje... ruiny. 

aforyzm dnia z 27 sierpnia 2016 roku
zebrał 19 fiszek • 20 lipca 2016, 16:54

Gość ma zwyk­le więcej cza­su niż gospodarz. 

cytat dnia z 7 sierpnia 2016 roku
zebrał 9 fiszek

Zakłuło ro­zumiesz? Cho­ciaż od daw­na był mi obojętny, jed­no zdjęcie spra­wiło, że ser­ce za­bolało... A prze­cież to ja wszys­tko skończyłam, ja swo­je życie od­dałam in­ne­mu, które­go kocham...więc dlaczego? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2016, 02:15
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

27 września 2017, 01:24sysylka do­dał no­wy tek­st Choć jut­ro już się [...]

10 czerwca 2017, 15:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...a co jeżeli po­wiem [...]

28 sierpnia 2016, 12:25yestem sko­men­to­wał tek­st Zazdrość - wzmożona ma­nifes­tacja [...]

15 stycznia 2016, 03:55Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­ciaż jedną rzecz [...]

15 stycznia 2016, 02:25sysylka do­dał no­wy tek­st Jeżeli cho­ciaż jedną rzecz [...]

14 listopada 2015, 22:44sysylka do­dał no­wy tek­st Py­tasz czy żałuję? Wiesz, [...]

11 listopada 2015, 17:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej znieść je­den moc­ny [...]

11 listopada 2015, 03:26sysylka do­dał no­wy tek­st Łatwiej znieść je­den moc­ny [...]