Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1565 tek­stów.

Nad­miar realiz­mu ma fan­tazję za­bijać marze­nia. Jed­nak na dnie wspom­nień ja­kaś ich cząstka chce się tlić. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 23 października 2015, 18:52

Za­pisuj­my się w ser­cach, nie w słowach. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 7 października 2015, 22:22

Sza­nuj człowieka za życia. Abyś kiedyś mógł z czys­tym su­mieniem za­palić światło na je­go grobie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 1 listopada 2015, 19:49

Cier­pienie in­nych widzisz tyl­ko z włas­nej per­spek­ty­wy, choćby była naj­bar­dziej em­pa­tyczna, to jed­nak tyl­ko twoja. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 2 listopada 2015, 23:11

Choćby całe hor­dy myśli, nachodziły cię o mie­cze.. wy­dawaj im tyl­ko dłonie. 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 12 listopada 2015, 20:56

Naj­mocniej tęskni­my za dru­gim człowiekiem, ciepłem do­mu i świeżo pachnącym chlebem...

Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 15.10.2015r.

myśl
zebrała 72 fiszki • 17 października 2015, 00:04

Każdy pat­rzy na świat z per­spek­ty­wy te­go, co jest dla niego naj­bar­dziej motywujące. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 5 listopada 2015, 23:45

Na ty­le jes­tem niedos­ko­nały, na ile so­bie poz­wa­lam. A poz­wa­lam so­bie na dużo. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 listopada 2015, 23:54

Miłość to ta­kie uczu­cie, że budząc się ra­no chcesz bu­dować dla dru­giej oso­by ka­wałek lep­sze­go świata. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 3 listopada 2015, 17:12

Wrażli­wi ludzie śmieją się głośniej lecz ich łzy również płyną mocniej... 

aforyzm
zebrał 54 fiszki • 17 stycznia 2015, 22:26
Pozostałe zeszyty
  • Wiersze – miłość tworzy człowieka, a życie pisze wier­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

19 listopada 2015, 23:43karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

28 września 2014, 22:56Gailien sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

21 września 2014, 22:42Okterka sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

21 września 2014, 01:40Sunelli sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

21 września 2014, 01:29Sonet do­dał no­wy tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]