Moja wyobraźnia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 738 tek­stów.

Jeśli nie wol­no ci wyb­rać źle i nieod­po­wie­dzial­nie, nie jes­teś wolny. 

cytat dnia z 4 lipca 2013 roku
zebrał 91 fiszek

O pa­radok­sie do­rosłości: Dla dziec­ka, wy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiast by­wa, że do­rosły dziecin­nieje natychmiast. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z 23 października 2014 roku
zebrał 38 fiszek

Są ludzie nieuleczal­nie oka­lecze­ni, których chci­wość i próżność ska­ziła tak głębo­ko, że nie ma żad­ne­go spo­sobu, aby się zbliżyć do ich cho­rej duszy i zjed­nać ją so­bie. Ta­kim ludziom współczuj, lecz ich omi­jaj. Nie ma ta­kiego wiel­ko­duszne­go uczyn­ku, be­zin­te­resow­nej pos­ta­wy, dziel­ne­go i szlachet­ne­go po­dejścia, które mogą pomóc tym ludziom. 

cytat
zebrał 9 fiszek

ludzie roz­cza­rowy­wują, dla­tego piątko­we wie­czo­ry le­piej spędzać w czte­rech ścianach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 października 2014, 22:13

Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Gdy de­ner­wują mnie ludzie, to dla us­po­koje­nia często sięgam po książki o zwierzętach. Jeśli w ich świecie w ogóle są ja­cyś po­lity­cy, to na pew­no nie są aż ta­kimi dur­niami. Na­wet wśród gnid. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Zdzi­wiło mnie, że psa chciał uto­pić, a mówi o duszy. Tym bar­dziej że według mnie dusza dzi­siaj to­war jak wszys­tko. Można ją ku­pić, sprze­dać i ce­ny nie są wy­sokie. A może zaw­sze tak było. W jed­nej książce czy­tałem, przed wieka­mi ktoś po­wie­dział, że dusza ludzka to ka­wałek chle­ba. Myśli pan, że chleb mógł być wte­dy aż tak drogi? 

cytat
zebrał 17 fiszek

Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy­tają tyl­ko jedną stronę. 

cytat
zebrał 21 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)

Użytkownicy
A B C
Aktywność