Moja wyobraźnia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 738 tek­stów.

Życie nau­czyło mnie nie tra­cić nadziei, ale też się do niej zbyt­nio nie przy­wiązy­wać. Jest ok­rutna i próżna, wol­na od skrupułów. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Miłość to jest to, co po­zos­ta­je, gdy zab­ra­ne zos­tało już wszys­tko. Na­wet nadzieja. 

cytat dnia z 4 kwietnia 2016 roku
zebrał 68 fiszek

Zaw­sze nadzieja, zaw­sze ta k... w zielo­nej sukience.

/usłysza­ne dziś w po­ciągu, ale ideal­nie pa­suje do mo­jej sy­tuac­ji, więc zap­ragnęłam się tym z Wa­mi podzielić. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 25 września 2009, 22:18

Związki między ludźmi zaczy­nają się od nieśmiałego, lękli­wego użycia wiel­kich słów, co do których ma­my nadzieję, że już wkrótce będą pasować. 

cytat dnia z 26 grudnia 2012 roku
zebrał 75 fiszek

Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję. 

cytat dnia z 7 listopada 2013 roku
zebrał 167 fiszek

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

cytat dnia z 4 listopada 2009 roku
zebrał 264 fiszki

Sa­mo cze­kanie jest nadzieją. Cze­kam, a więc mam nadzieję. Gorzki smak nadziei. 

cytat dnia z 2 lutego 2010 roku
zebrał 265 fiszek

Mu­sisz od­na­leźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. 

cytat dnia z 15 listopada 2009 roku
zebrał 409 fiszek

Sys­te­my dyk­ta­tor­skie zmuszają do kon­formiz­mu groźbą i ter­ro­rem; kra­je de­mok­ra­tyczne - per­swazją i propagandą. 

cytat dnia z 21 grudnia 2014 roku
zebrał 11 fiszek

Stłumienie wro­gości usu­wa ją tyl­ko ze świado­mości, ale jej nie likwiduje. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Erich Fromm

Użytkownicy
A B C
Aktywność