miłość.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 189 tek­stów.

Każde­go dnia doświad­czam cu­du -
znam Cię o je­den dzień dłużej.

Dziękuję, że jesteś.

*In­spi­red by Oliann

myśl
zebrała 69 fiszek • 14 kwietnia 2010, 11:24

Właśnie gdy wy­daje Ci się, że nie pot­rze­bujesz miłości.
To właśnie wte­dy pot­rze­bujesz jej najbardziej. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 12 maja 2010, 20:11

Przep­raszam za Two­je smut­ne oczy. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 31 marca 2010, 20:24

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 18 października 2010, 17:58

Miłość pisze naj­piękniej­sze his­to­rie, bu­duje naj­wspa­nial­sze bu­dow­le i szko­li naj­lep­szych zabójców. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 stycznia 2011, 14:13

Naj­gor­sza jest chwi­la kiedy jes­teśmy ra­zem i ro­bimy rzeczy, które później żałujemy... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 sierpnia 2010, 15:44

Kiedy za kimś nap­rawdę tęsknisz, pot­ra­fisz za­pom­nieć o je­go wszel­kich wadach. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 lipca 2010, 12:28

Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości. 

cytat dnia z 12 marca 2010 roku
zebrał 624 fiszki

Nie tęsknisz za tym, cze­go nie posiadasz. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 lipca 2010, 15:01

Mój piep­rzo­ny hi­pota­lamus zaczy­na pro­duko­wać fenyloetyloaminę.

*Za­kochuję się. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 lipca 2010, 15:05
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

parthas

Użytkownicy
R S T
Aktywność