julka

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 332 tek­sty.

Naj­bliżsi to ci, którzy mie­szczą się w za­sięgu ra­mion two­jego krzyża. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 czerwca 2012, 20:26

Ludzie boją się ciężkich te­matów nie dla te­go, że nie mają ocho­ty na nie roz­ma­wiać, a dla­tego, że nie są w sta­nie ich udźwignąć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 czerwca 2012, 21:23

…są wy­bory ko­nie­czne, których nikt nie zrozumie… 

aforyzm dnia z 1 września 2014 roku
zebrał 177 fiszek • 7 listopada 2011, 00:08

Zdo­bywając świat, mu­simy sta­le o czymś pamiętać.
Aby zdo­być człowieka, trze­ba cza­sem wiele zapomnieć. 

aforyzm
zebrał 164 fiszki • 10 listopada 2011, 18:02

ser­ce rodziców bi­je w rytm życia dzieci 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 14 listopada 2011, 07:14

wy­mow­ne zda­je się być milczenie,
mową ciała za po­mocą środ­ko­wego palca...
in­spi­red by
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 19 listopada 2011, 01:05

Gdy­by głupo­ta miała skrzydła to poszłaby pieszo. 

aforyzm dnia z 2 marca 2012 roku
zebrał 175 fiszek • 22 listopada 2011, 20:28

Ko­biety myslą tyl­ko o jed­nym. O tym, że mężczyźni myślą tyl­ko o jed­nym..

dla ~Neuronauta 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 27 listopada 2011, 09:19

Ból jest przyczyną pa­mięta­nia i po­wodem zapomnienia.

Dla Pan­ny S. 

aforyzm
zebrał 71 fiszek • 28 listopada 2011, 00:53

Nie wy­pełnisz Sobą ubytków w ludziach. 

aforyzm dnia z 10 grudnia 2016 roku
zebrał 113 fiszek • 28 listopada 2011, 06:44
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
I J K
Aktywność