ir-racjonalnie?

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 107 tek­stów.

Zaw­sze trze­ba działać. Źle czy dob­rze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bez­czyn­ności, niez­de­cydo­wania, wa­hania. Czynów i de­cyz­ji, choć niekiedy przy­noszą smu­tek i żal, nie żałuje się. 

cytat dnia z 20 sierpnia 2013 roku
zebrał 210 fiszek

Tyl­ko ten, kto ma od­wagę mówić to, co myśli, zasługu­je na pełne zaufa­nie. Być może człowiek ta­ki wy­razi się cza­sem niezręcznie, a na­wet nieg­rzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Zaw­sze pa­miętaj o jed­nym [...]. Wal­czysz dla siebie, [...]. Nie po to, żeby wszys­cy widzieli, ja­ka jes­teś dob­ra, żeby cię podziwiali. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Może, po­myślał, nie ma cze­goś ta­kiego jak dob­rzy i źli przy­jaciele. Może są po pros­tu tyl­ko przy­jaciele, ludzie, którzy będą przy to­bie, kiedy ci coś do­lega, i po­mogą ci, byś nie czuł [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 119 fiszek

Bo miłość to świado­mość, że jest się kimś naj­ważniej­szym. To życie z kimś, kto przyt­rzy­ma za rękę, gdy ziemia się zat­rzęsie, a nie z kimś, kto sam co chwi­la będzie wy­woływał trzęsienie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 87 fiszek

Jak się kończy ja­kiś etap, zaw­sze ogar­niają człowieka wątpli­wości, czy dał z siebie wszystko. 

cytat
zebrał 106 fiszek

Wszys­tko jest po­wie­rzchow­ne, la­luniu, wszys­tko jest naskórko­we. Jak byłem małym chłop­cem, użerałem się ze sta­rymi ciot­ka­mi i ku­zyn­ka­mi, z tym całym ge­nealo­gicznym śmiet­ni­kiem, o mi­lion roz­maitych głup­stw, ale i o to, że [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Pamiętasz?
Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. 

cytat dnia z 6 lutego 2016 roku
zebrał 184 fiszki

Ludzie boją się śmier­ci bar­dziej na­wet niż bólu. To dziw­ne, że się jej boją. Życie bo­li dużo bar­dziej niż śmierć. W mo­men­cie śmier­ci, ból się kończy. Więc ko­niec to chy­ba twój przyjaciel. 

cytat
zebrał 229 fiszek

Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą. 

cytat dnia z 6 marca 2010 roku
zebrał 122 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność