Inteligencja ponadczasowa.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

wyjście z księgi liczb

dziesięć przykazań
osiem błogosławieństw
dwu­nas­tu apostołów

i ta nasza matematyka
- ra­zem trzydzieści srebrników... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 stycznia 2015, 15:10

"Myśl (nie)ko­nie­cznie materialna"...

... każda miłość rodzi się bez po­wodu... i każda umiera bez dochodu...
 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 18 maja 2014, 14:49

Gdy­by głupo­ta miała swo­je gra­nice, mądrość stałaby w miejscu.za ~LiaMort 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 lutego 2014, 09:32

różni­my się tyl­ko diagnozą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 stycznia 2013, 20:24

… we­na to anioł które­mu wszys­cy chcą, choć jed­no pióro wyr­wać… nie dziw się więc, że przychodzi tyl­ko do tych, którym piór z włas­nych skrzy­deł nie żal…... for Sprajtka…
 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 19 grudnia 2011, 01:05

… w myślach nie można czy­tać… między ni­mi już, tak… 

myśl
zebrała 49 fiszek • 23 września 2011, 02:19
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

wczoraj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

przedwczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

przedwczoraj, 22:20LiaMort do­dał no­wy tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

15 czerwca 2019, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Wzrośliśmy w sys­tem wy­rywając [...]

15 czerwca 2019, 06:42onejka sko­men­to­wał tek­st Wzrośliśmy w sys­tem wy­rywając [...]

14 czerwca 2019, 23:56LiaMort do­dał no­wy tek­st Wzrośliśmy w sys­tem wy­rywając [...]

12 czerwca 2019, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Kwestia życia czy spoczniemy [...]

9 czerwca 2019, 12:11marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kwestia życia czy spoczniemy [...]

9 czerwca 2019, 10:31LiaMort sko­men­to­wał tek­st Kwestia życia czy spoczniemy [...]