Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

Gdy położyłem się na tra­wie zro­bili wielką sen­sację, że tak nis­ko upadłem…ni­komu nie przyszło jed­nak do głowy, że ja tyl­ko chciałem po­pat­rzeć na płynące chmury... 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 1 października 2012, 08:32

Ni­by księżyc i gwiaz­dy są da­leko od nas, ale wraz z ludźmi pot­ra­fią stworzyć wspa­niałą at­mosferę w której od­dycha­my endorfinami. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 30 września 2012, 17:03

mil­cze­nie nas znosi
i cza­sem dryfuje
za głośno... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 września 2012, 21:09

Pot­wo­ry is­tnieją nap­rawdę - tyl­ko te­raz przyb­rały bar­dziej ludzką postać 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 września 2012, 16:51

Na­wet wy­leniały niedźwiedź ma ape­tyt na młody mio­dzik, choćby był spadziowy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 września 2012, 17:03

To nie ja mam wybór, to wybór ma mnie. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 27 września 2012, 19:35

Ow­szem, Świat ma duszę, ale za­wartą w poszczególnych istnieniach. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 września 2012, 00:21

Aniołowie są sa­molub­ni. Nie chcą by kto­kol­wiek zajął ich miej­sce. Niebo wyb­ru­kowa­ne jest naszy­mi myśla­mi, a oni wy­bierają i zacho­wują tyl­ko te, które są da­lekie od wszecho­gar­niającej rzeczywistości. 

myśl • 27 września 2012, 00:22

Skąd biorą się kom­plek­sy?
Z kąśli­wych uwag tych "życzliwych"... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 września 2012, 19:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Queress

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]