w którym zapisuję intrygujące mnie słowa.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3031 tek­stów.

***

dzielisz mnie na czworo
jak włos z głowy
co spada

niezauważenie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 września 2018, 19:56

Ludzie mają z tym od­wie­czny prob­lem. Ko­goś upa­dek trak­tują jak swo­je zwy­cięstwo. Ta­kie wy­biela­nie swo­jej bylejakości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 września 2018, 19:27

Wziąłeś mnie pod swo­je skrzydła,
nie zważając na to jak często je łamie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2018, 16:03

Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda. 

cytat dnia z 5 grudnia 2016 roku
zebrał 40 fiszek

Stało się prze­raźli­wie oczy­wis­te, że techno­logie wyp­rzedziły już nasze człowieczeństwo. 

cytat
zebrał 45 fiszek

Uczo­ny jest człowiekiem, który wie o rzeczach niez­na­nych in­nym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. 

cytat
zebrał 57 fiszek

Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. 

cytat dnia z 23 kwietnia 2011 roku
zebrał 102 fiszki

gdy­bym wszys­tko o czym mówię chciał zaw­rzeć w jed­nym słowie po­wie­działbym śmierć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2018, 19:04

Przy­jaźń po­lega cza­sem na pow­strzy­maniu dru­ha w szaleństwie. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Kłam­stwo jest narzędziem pra­cy po­lityków i prawników.
In­sp. Zbig­niew Hołdys
https://youtu.be/k_V7lHOLdYA 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2018, 21:59
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 17:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

wczoraj, 16:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

wczoraj, 14:16scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

28 października 2018, 21:50scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

26 października 2018, 00:32Nölle sko­men­to­wał tek­st To Jest Ty­tuł.  

8 października 2018, 22:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

7 października 2018, 09:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Duch I Kwiat.  

6 października 2018, 16:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

6 października 2018, 16:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2