ღ Drżenie Ciał ღ

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 58 tek­stów.

* level designer

Odtwórz
przy­pom­nij mi dlacze­go? - pow­strzy­muję się
za­kochaj­my się po­konując ten dzi­ki lęk

czuję, że od­dychasz tym tle­nem - zakochania
- więc, wejdź i weź mnie bez opa­mięta­nia
skorzys­taj ze skrótu, który zdobyłeś

przys­pie­szmy tem­po tej gry
czu­je Cię
i jak to możli­we, że jes­teś wszędzie gdzie te­go chcę
zmysłowy zapach
upiłeś mnie, za­wiązując gest...
 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2018, 22:39

Erotyk

Chciałbym ci zro­bić ta­kie zdjęcie
Lek­ko roz­chy­lone uda
I pomiędzy
Gdzieś na wysokości
Pra­wie kolan
Choć tak nap­rawdę w tle
Kwiat róży
Czer­wo­ny biskupi
Może na­wet bor­dem sławiony
A na płat­kach krop­le po deszczu
Rozbłysłe upal­nym słońcem
Lub na­wet stru­gi spływające
Po tych płatkach
W trak­cie ulewy
Ach gdy­byż tak jeszcze udało mi się
Uchwy­cić nad ni­mi gzygzak błyskawicy
Lub wszys­tkie niedopowiedzenia
Tęczy 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 4 czerwca 2018, 08:58

* * *

[...]
Dzi­siej­szej no­cy obudziłem się nagle
po­ryw­czo i z krzykiem
ni­kogo nie zbudziłem
krzyczało ser­ce z tęsknoty
za Tobą
nie móc cię poczuć
is­tną torturą
gor­sze to niż więzienie
niż szubienica
pra­wie ta­kie jak świado­mość że nie wrócisz
już nig­dy więcej
śpisz w niebie z aniołami pod puchową kołdrą
a Ja cze­kam na ciebie
bo cze­kać znaczy wierzyć
[...] 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2017, 01:02

* * *

chciałabym ci po­wie­dzieć
wszys­tkie słowa
co się rodzą po­między ra­miona­mi
krawędzią ust drażnią skórę

zer­wać ich owoc
i sma­kować slod­ko gorzkie li­tery

chciałbym dać ci chle­bowe wer­sy
na głód miłości 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 2 marca 2017, 12:23

* na ustach

namiętnie
- wgryzam,
czer­woną szminkę z ust
lep­kie ciało - cyk,
smak pustyni
me­tafo­ra ginu
w świet­le
ćma barowa
wiem,
że mnie pod­glądasz -  zostań

* py­tanie pozostaw 

erotyk
zebrał 24 fiszki • 24 września 2016, 23:28

Wędrówka

Za­my­kam oczy, jes­tem obok,
pod­much wes­tchnień przy gra­nicy,
krawędzi palców, gład­kich stóp,
jes­tem tu.

Osuszo­ny­mi war­ga­mi szu­kam,
źródła od­ległych ust,
odkładam od­dechy między chwi­la­mi błądzące
wśród czułych po­całunków się pnące,

przez drżącą słod­kość ud,
miękkości pełnię, pod li­nią żeber,
zaś nad nią wzniesień cud,
zos­taję tu

przy skro­niach czując,
w jędrności zam­knięte, bijące miej­sce,
w którym zni­ka opuszków chłód,

jeszcze kil­ka kroków,
sta­wianych bezśpie­sznie,
wędrówki bez słów,
w drodze,

ust, stęsknionych ust. 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 17 sierpnia 2016, 21:40

* * *

Przychodzisz cicho
Na paluszkach
Szczel­nie odziana
Tyl­ko w ciemność

Zdradza cię
Opływo­wy kształt
Kil­ku jas­nych miejsc

Gdzie słońce latem
Nie miało odwagi
Cię pocałować

Dźwiękiem kroków
na­gich stóp
Budzisz wyobraźnię

Masz zim­ne dłonie
W kon­tras­cie do­tyku
Z roz­grza­nym ciałem

Og­rze­wasz je na mo­jej skroni
Która spoczy­wa na piersi
Wsłucha­na w rytm serca
Za­sypia spokojnie 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 26 lutego 2016, 22:32

Dreszcze

dreszcze
przechodzą
falami
niosąc
przesłanie
może żądanie

delikatność
dotyku
mąci myśli
bezsilność
poddanie
oczekiwanie

na nie
a one
z wolna
suną cierpliwie
wiedząc
że czekam
chciwie

drażnią się
ze mną
muskając
powoli
a ja za­padam się
mi­mo oporów
mej woli

i płynę
w głąb
pragnień
gorących
jak płomień
ich dotyk
ach dotyk
te dłonie . . . te dłonie
***
Dział: Erotyki
***
ZM 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 lutego 2016, 01:25

Grzeszny snu dotyk

Słod­ki smak grzesznych snów.......,
wes­tchnień, "do­tyku" Twych ust.

*** *** *** *** ***
Mo­jej naj­większej miłości
MP 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 1 stycznia 2016, 10:03

* * *

ugaś pocałunkiem
prag­nienie Ciebie
gdy spęka­nymi ustami
krzyczę
pożądanie 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 4 stycznia 2016, 08:31
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czasem_wciskam_escape

Użytkownicy
L M N
Aktywność

28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 09:28Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zanikanie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy