ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 38 tek­stów.

Zaw­sze pow­staję z ko­lan z myślą wyłącznie o so­bie, bo dla in­nych i tak będą ważniej­sze mo­je upad­ki ... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 4 października 2015, 08:08

BINARIA
jeżeli będziesz dos­ta­wać sa­me jedynki
zos­ta­niesz zerem
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 września 2016, 19:50

Są ta­kie w myślach spot­ka­nia, które uczą naszych dłoni pun­ktual­ności.


* Alic­ji (sprajtce) 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 maja 2014, 13:28

Gdy­byśmy by­li so­bie pi­sani, co wte­dy? Czy wraz z po­całun­ka­mi, od­da­wałbyś mi część swo­jej duszy? Czy przy­tulając mnie, uka­zywałbyś mi swo­je ser­ce? Czy śpiąc przy moim bo­ku, byłbyś mój? Tak najzwyczaj­niej w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 listopada 2013, 19:19

Żeby ko­goś po­kochać, naj­pierw mu­sisz po­lubić. Jak już uda Ci się ko­goś po­lubić, zaczy­nasz go uwiel­biać, jeśli uwiel­bienie za bar­dzo wzrośnie, zaczy­nasz kochać. My zat­rzy­maliśmy się na tym os­tatnim po­ziomie i szczerze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 grudnia 2009, 20:35

Jeżeli jes­tem błędem, to okaż mi ser­ce i nie poprawiaj. 

myśl dnia z 30 marca 2016 roku
zebrała 28 fiszek • 15 marca 2016, 18:52

Czym mają być dla mnie komplementy,
kiedy wy­powiada je mężczyz­na nie oka­zujący mi sza­cun­ku przez in­ne teksty,
które kieru­je w moją stronę...?13 ma­ja 2010r. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 maja 2010, 21:45

In­ni nie mogą nam zab­rać nasze­go sza­cun­ku dla siebie, jeśli im go nie oddamy. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Między ludźmi nie mu­si być ma­gii w pos­ta­ci pieniędzy. Wys­tar­czy, że jest przy­jaźń, sza­cunek i zaufanie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 czerwca 2010, 13:09

szep­tu nikt nie usłyszy, krzy­ku nie zro­zumie,
mów wy­raźnie: też jes­tem człowiekiem i proszę o szacunek. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 26 listopada 2010, 10:35
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

m.M

Użytkownicy
R S T
Aktywność

12 czerwca 2017, 18:35Indygoo sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

12 czerwca 2017, 15:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

12 czerwca 2017, 01:32Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

10 czerwca 2017, 14:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje się od­kryć...