ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 107 tek­stów.

Koniec ścieżki

Za­pach wil­gotnej ziemi i dy­mu z og­niska, leżę jak je­den z wielu liści pośród drzew. Pat­rzę na ich tańczące ko­rony, ugi­nają się pod sma­ganiem wiat­ru. Wy­ciągam rękę, aby móc je pogłas­kać niczym [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 21 lutego 2019, 17:50

Poukładaj mnie

Raz na ja­kiś czas trze­ba zro­bić porządek w kon­taktach. Oczy­wiście nie liczą się zys­ki czy stra­ty, liczy się to jak ktoś ciebie trak­tu­je. Nie chodzi też o głas­ka­nie po głowie, kiedy tylko [...] — czytaj całość

dziennik • 13 maja 2018, 00:05

Swój drogą to cieka­we, ludzkie umysły spo­tykają się ze sobą i kon­fron­tują , jed­ne się ro­zumieją in­ne mniej lub wca­le. Ile może wnieść do ich rzeczy­wis­tości która jest prze­cież też naszą rzeczywistością [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2018, 23:04

Nie ma w życiu siły spraw­czej większej niż przy­padek... a gdy­by on w swo­jej mo­cy przy­pad­kiem przez przy­padek na drodze mej pos­twił Ciebie jeszcze raz... dos­tałabym godzinę choćby obec­ności Two­jej i chciałabym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 września 2010, 19:58

Myślenie bardzo niewiele o sobie mówi.

Zadzi­wiające, że myśl, to je­dynie zbiór, dob­rze poukłada­nych obok siebie pa­mięciówek. Próbując zasnąć, zas­ta­nawiałem się nad świado­mością, bo kon­tem­plac­ja praw­dy, ja­koby uwal­nia roz­grza­ny ro­zum, od codzien­ne­go po­parze­nia rzeczy­wis­tością. Układałem myśl, zaczy­nając od [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2014, 06:54

Wariacje

Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem
wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu
od­daję się w tym słod­kim zatraceniu
two­je us­ta tak gorące i czułe
roz­chy­lam swe uda niechcąco
mruczę i od­dycham głęboko
gdy twa dłoń do­ty­ka me łono
i dreszcz mnie przenika
i slyszę głos słowika
nie...to tyl­ko zmysły swe tracę
i w głowie mi huczy, puls mi wariuje
spi­jam ciebie jak wodę
spo­koj­nie,miaro­wo, cicho zasypiam.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 12:21

*** wszystkie kolory Miłości ...

Na­miętny­mi pocałunkami
otu­lasz mą szyję
wzniecasz roz­kosz
budzącej się nocy

gorąca fa­la
przepływa przez ciało
znaczysz palcami
kon­tu­ry mej kobiecości

zagłębiasz się
w miej­sca jeszcze
nie zdo­byte ustami
czuję każdy Twój ruch

przyw­ra­casz do życia
skraw­ki podniecenia
w ot­chłani pożąda­nia
odpływamy

Kocha­nemu ... N .ღ

11.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 lipca 2017, 13:42

Ukochanemu

two­je rozpalone
męskie dłonie
wyznaczają
erotyczny
szlak

wewnątrz moich ud

drżeniem ust
ogrzewam
cię całego

chłonę wil­goć naszych ciał 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 26 września 2013, 23:54

* * *

Jak byłam młod­sza, zna­jomości trwały znacznie dłużej i nie kończyły się tak na zaw­sze. Te­raz kiedy trochę doj­rzałam, nau­czyłam się od­chodzić od pew­nych ludzi. Od ludzi, którzy pot­ra­fią tyl­ko i wyłącznie zatruć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2018, 15:15

Poczekaj kochany

Zat­rzy­mać czas na jedną chwilę. Obudzić w to­bie za­pom­niany już czar i zwa­riować… Osza­leć ze szczęścia. Z tobą… Te­raz… Tu…
Two­ja obojętność, brak wiary i nadziei w miłość. Dziś już nie ma [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2012, 17:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Modrzak

Użytkownicy
R S T
Aktywność

17 czerwca 2019, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

17 czerwca 2019, 16:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

17 czerwca 2019, 16:15sprajtka do­dał no­wy tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

16 czerwca 2019, 17:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 11:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

12 czerwca 2019, 19:22sprajtka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 00:25yestem sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 22:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 16:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]