ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 106 tek­stów.

Poukładaj mnie

Raz na ja­kiś czas trze­ba zro­bić porządek w kon­taktach. Oczy­wiście nie liczą się zys­ki czy stra­ty, liczy się to jak ktoś ciebie trak­tu­je. Nie chodzi też o głas­ka­nie po głowie, kiedy tylko [...] — czytaj całość

dziennik • 12 maja 2018, 22:05

Swój drogą to cieka­we, ludzkie umysły spo­tykają się ze sobą i kon­fron­tują , jed­ne się ro­zumieją in­ne mniej lub wca­le. Ile może wnieść do ich rzeczy­wis­tości która jest prze­cież też naszą rzeczywistością [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2018, 21:04

Nie ma w życiu siły spraw­czej większej niż przy­padek... a gdy­by on w swo­jej mo­cy przy­pad­kiem przez przy­padek na drodze mej pos­twił Ciebie jeszcze raz... dos­tałabym godzinę choćby obec­ności Two­jej i chciałabym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 września 2010, 17:58

Myślenie bardzo niewiele o sobie mówi.

Zadzi­wiające, że myśl, to je­dynie zbiór, dob­rze poukłada­nych obok siebie pa­mięciówek. Próbując zasnąć, zas­ta­nawiałem się nad świado­mością, bo kon­tem­plac­ja praw­dy, ja­koby uwal­nia roz­grza­ny ro­zum, od codzien­ne­go po­parze­nia rzeczy­wis­tością. Układałem myśl, zaczy­nając od [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2014, 04:54

Wariacje

Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem
wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu
od­daję się w tym słod­kim zatraceniu
two­je us­ta tak gorące i czułe
roz­chy­lam swe uda niechcąco
mruczę i od­dycham głęboko
gdy twa dłoń do­ty­ka me łono
i dreszcz mnie przenika
i slyszę głos słowika
nie...to tyl­ko zmysły swe tracę
i w głowie mi huczy, puls mi wariuje
spi­jam ciebie jak wodę
spo­koj­nie,miaro­wo, cicho zasypiam.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 10:21

*** wszystkie kolory Miłości ...

Na­miętny­mi pocałunkami
otu­lasz mą szyję
wzniecasz roz­kosz
budzącej się nocy

gorąca fa­la
przepływa przez ciało
znaczysz palcami
kon­tu­ry mej kobiecości

zagłębiasz się
w miej­sca jeszcze
nie zdo­byte ustami
czuję każdy Twój ruch

przyw­ra­casz do życia
skraw­ki podniecenia
w ot­chłani pożąda­nia
odpływamy

Kocha­nemu ... N .ღ

11.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 lipca 2017, 11:42

Ukochanemu

two­je rozpalone
męskie dłonie
wyznaczają
erotyczny
szlak

wewnątrz moich ud

drżeniem ust
ogrzewam
cię całego

chłonę wil­goć naszych ciał 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 26 września 2013, 21:54

* * *

Jak byłam młod­sza, zna­jomości trwały znacznie dłużej i nie kończyły się tak na zaw­sze. Te­raz kiedy trochę doj­rzałam, nau­czyłam się od­chodzić od pew­nych ludzi. Od ludzi, którzy pot­ra­fią tyl­ko i wyłącznie zatruć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2018, 14:15

Poczekaj kochany

Zat­rzy­mać czas na jedną chwilę. Obudzić w to­bie za­pom­niany już czar i zwa­riować… Osza­leć ze szczęścia. Z tobą… Te­raz… Tu…
Two­ja obojętność, brak wiary i nadziei w miłość. Dziś już nie ma [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2012, 16:00

24 styczeń

Cza­sem są ta­kie dni gdy wy­daje mi się, że nic nie jest war­te zacho­du, że wszys­cy i wszys­tko jest prze­ciw­ko mnie, że wciąż chodzę po omac­ku, nie znaj­dując wyjścia. Czuję się te­dy bar­dzo źle, opuszczo­na, nie­chciana. Nie są to miłe chwi­le, bo ta bez­radność mi nie po­maga, a łzy poz­ba­wiają mnie os­tatniej nadziej na lep­szy dzień, na lep­sze jut­ro. Dziś właśnie tak mam.... 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2018, 10:26
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sekwoja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

11 lutego 2019, 20:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 22:18JaiTy sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 10:45yestem sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:24sprajtka do­dał no­wy tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st wendrówka

9 lutego 2019, 07:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st groza życia poety

8 lutego 2019, 07:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:45sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st róż ani