ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

* * *

Wie­rzyć w człowieka, wie­rzyć na­wet wte­dy (a może zwłaszcza wte­dy), gdy on nie wie­rzy już w siebie. Wie­rzyć w człowieka – to wyz­wa­lać w nim dob­ro, moc, piękno, nadzieję. W „Bra­ciach Karamazow” [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 11 października 2014, 09:49

CELA i Wyzwolenie.

Ciało. Pas­kudna sko­rupa, więżąca is­tnienie – duszę, która za ‘karę’ związa­na jest z miej­scem. My - ja­ko is­tnienie, dla które­go tyl­ko ziem­ska śmierć jest wy­bawieniem, gdy przychodzi na ra­tunek, by wyr­wać duszę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 8 kwietnia 2013, 09:17

Gorycz,ból,żałoba

Dom-codzien­nie naz­nacza­my go swoją obec­nością,gro­madzi­my w nim nasze rzeczy,ulu­bione przed­mioty,wy­pełnia go brzmienie nasze­go głosu i nasz za­pach.Ma­my w nim swój ulu­biony kącik,może fo­tel,miej­sce przy sto­le.Każdy za­kama­rek,każda półka,szuf­la­da,na­wet wie­szak w przed­po­koju mówią o [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2015, 20:01

Zos­tań - cho­ciaż na mi­nutę i od­kryj we mnie prawdę, która wy­daje się głębo­ko za­kopa­na, a jeśli tak krótka chwi­la Ci nie star­czy zos­tań na dłużej, poz­naj mnie, a może od­kry­jesz to cze­go in­ni nie dostrzegają. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2016, 22:15

Potencjometr

Jeśli wyt­worze świat, „mój włas­ny świat” w którym będę tyl­ko Ja. Świat z które­go wyk­luczę wszys­tkich tych którzy stają się dla mnie solą w oku. Stanę się w efek­cie tak nierealis­tyczny jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 lipca 2013, 18:11

Poradnik ZBycia #69

Naturalność.
Pier­wotny stan rzeczy i stworze­nia, które miały mieć ok­reślo­ny plan i cel na­dany przez Siłę Wyższą żądzącą naszym światem. Jeszcze za­nim po­jawiło się to co ma­my obec­nie, gdzieś w przes­trze­ni zais­tniała pierwsza [...] — czytaj całość

felieton • 30 września 2015, 03:31

Zas­ta­nawiam się, gdzie jest w życiu sens. Zauważyłaś, że ludzie i więzi między ni­mi nie są od­po­wie­dzią, a je­dynie jedną z dróg do niego pro­wadzo­nych? De­cyz­je zaw­sze opierają się na emoc­jach, myślach, [...] — czytaj całość

myśl • 4 sierpnia 2014, 20:41

Praw­da jest ta­ka, że można żyć pełnią życia, ale i tak się by­tuje, jeśli nie ma w tym życiu celu.
A [wiesz dlacze­go?] wiesz, ja­ki jest praw­dzi­wy [pier­wotny?] sens każde­go stworzenia...?
Nie? Mi się wy­daje, że to zwykła ak­ceptac­ja przez oso­by, które chce­my, żeby nas kochały, bo my coś do nich czujemy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 grudnia 2011, 22:01

Ktoś kiedyś na­pisał że porzu­camy nasze marze­nia, bojąc się że ich nie zreali­zuje­my al­bo, co gor­sza, że je zrealizujemy.

Myślę że ta­ka de­cyz­ja od­ciśnie piętno na naszym później­szym pos­trze­ganiu świata i in­nych oraz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2010, 02:04

Present

Na niepo­godę wyt­warzam so­bie słońce. Za­siadam przy ka­wie i wpat­rzo­ny w przes­trzeń za ok­nem podzi­wiam roz­le­wające się na po­wiet­rzu pro­mienie słoneczne. Ten wi­dok spra­wia że far­ba ciem­na po­mimo za­ciem­nienia jaśnieje i odżywia głębia wrażenia. Ten mo­ment jak ho­ryzont nad morzem zaw­sze w chwi­lach zwątpienia, wspom­nieniem ożywia w mo­jej głowie. Po­zos­ta­wiając mi­nione złe mo­men­ty da­leko po­za za­sięgiem mo­jego wzroku. 

dziennik • 20 listopada 2017, 10:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Whitename

Użytkownicy
R S T
Aktywność

przedwczoraj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

21 maja 2018, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

21 maja 2018, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

21 maja 2018, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

16 maja 2018, 19:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

16 maja 2018, 15:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:57sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 20:08zofija sko­men­to­wał tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

15 maja 2018, 19:33sprajtka do­dał no­wy tek­st Mogę je­dynie po­legać na [...]

11 maja 2018, 12:38Naja sko­men­to­wał tek­st Niejeden orzeł z resztką [...]