ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 86 tek­stów.

kawa

Wy­pijesz ze mną kawę?
Usiądziemy w ka­wiaren­ce na ro­gu, uśmie­chniesz się znad filiżanki.
Pat­rzę te­raz w ok­no i uśmie­cham się pijąc swoją kawę. Zas­ta­nawiam się czy pi­jesz z cuk­rem i z mle­kiem, czy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 17 października 2017, 08:59

Cel

Codzien­nie ktoś ko­goś za­wodzi. Ktoś jest roz­cza­rowa­ny zacho­waniem dru­giego człowieka. Wszys­cy pokłada­my różne nadzieję i tros­ki w in­nych ludziach. Jes­teśmy wręcz prze­kona­ni, że nie są skłon­ni do wyrządze­nia nam ja­kiej­kolwiek krzyw­dy. Tylko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 lutego 2017, 00:08

nic.

(...)stojąc w miej­scu, w za­kamar­kach duszy, nie znaj­du­je nic oso­bis­te­go, nic o czym wy­padałoby po pros­tu mil­czeń. Żad­nych zep­su­tych prag­nień... coś pcha do przo­du wbrew swois­tej wo­li `iścia`. Niez­na­ne nasze ale­je, zawiłe [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 lutego 2013, 20:27

Chory świat stereotypów

Żyje­my w świecie cho­rych ste­reotypów do­tyczących wyglądu zewnętrzne­go, wiele młodych ko­biet i mężczyzn niszczy so­bie życie w imię ideału, który fi­zycznie jest niemożli­wy do osiągnięcia, jest czymś to­tal­nie ab­strak­cyjnym. Zacznij­my tę historię [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 12 czerwca 2015, 10:24

something.

Nig­dy się tak nap­rawdę nie pod­dałam. Nig­dy nie przeżyłam cze­goś, co można naz­wać by upad­kiem. Je­dyne, z cze­go mu­siałam się pod­no­sić to kałuże włas­nych łez, które roz­chla­pywałam pięściami bez na­mysłu i w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 23 października 2015, 00:54

* * *

Jes­tem tu, gdzieś na gra­nicy te­go co było, a te­go, cze­go pragnę i do cze­go dążę.
Pot­rze­buję ja­kiegoś im­pulsu, cze­goś, co pop­chnie mnie do dal­sze­go działania.
Mam poczu­cie ja­kiejś mis­ji, które jed­nak z dnia [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 11 stycznia 2015, 19:22

Międzyświat

Kiedy przychodzi je­sień mam ta­ki niedo­syt. Ni­by zim­no, her­ba­ta, koc, ni­by książka. Trochę deszczu spad­nie, liści trochę i trochę łez. Roz­puści się z wnętrza nadzieja, włosy się roz­puszczą i ka­wa. Lub uparzy się. Lub ja się sparzę. Lub mi będzie ciągle chłod­no. I w ręce i w sercu. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2017, 17:25

Sen

Wiecie, mam ta­ki sen a właści­wie koszmar w którym tonę wo­da za­lewa mi twarz z początku po­mału... unoszę się na wodzie w około jest ciem­no i prze­raźli­wie pus­to, na­de mną nie świecą [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 lipca 2013, 03:11

Ulicami miasta..

Chciałabym iść te­raz z Tobą uli­cami te­go mias­ta. Pat­rzeć w niebo i podzi­wiać spa­dające śnieżyn­ki.
Jak dzieci łapać je na języ­ki i jeść. Mieć we włosach płat­ki śniegu, które tańcząc zaplątały nam się we włosy.. Podzi­wiać piękno zi­my i nie zważać uwa­gi na mróz, ale og­rze­wać się nawza­jem..
Chciał;aby w tą zimę czuć zim­no tyl­ko w rękach, ale już nie na sercu.. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2016, 19:51

#1

Je­sień. Połud­nie. W końcu ład­na po­goda. W końcu znaj­duję czas na to, żeby odez­wać się, żeby prze­kazać wszys­tkim pus­tym stro­nom, że jeszcze żyję, że może już nie wal­czę, ale że jeszcze oddycham, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 26 września 2017, 17:50
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

vrtvr

Użytkownicy
R S T
Aktywność

31 stycznia 2018, 21:45sprajtka sko­men­to­wał tek­st kocha nie kocha nie kocha kocha nie kocha kocha nie [...]

28 stycznia 2018, 21:28sprajtka sko­men­to­wał tek­st gdy czuć z pys­ka [...]

28 stycznia 2018, 21:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Często główny bo­ha­ter nie [...]

28 stycznia 2018, 21:24sprajtka sko­men­to­wał tek­st Odgrywając cudze ro­le.. przes­pa­li [...]

28 stycznia 2018, 21:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st obecność

23 stycznia 2018, 18:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jedni żeg­nają się w [...]

23 stycznia 2018, 03:52sprajtka sko­men­to­wał tek­st Minister An­tek

16 stycznia 2018, 21:35sprajtka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 19:03onejka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]