ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 109 tek­stów.

* * *

Wie­rzyć w człowieka, wie­rzyć na­wet wte­dy (a może zwłaszcza wte­dy), gdy on nie wie­rzy już w siebie. Wie­rzyć w człowieka – to wyz­wa­lać w nim dob­ro, moc, piękno, nadzieję. W „Bra­ciach Karamazow” [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 11 października 2014, 09:49

CELA i Wyzwolenie.

Ciało. Pas­kudna sko­rupa, więżąca is­tnienie – duszę, która za ‘karę’ związa­na jest z miej­scem. My - ja­ko is­tnienie, dla które­go tyl­ko ziem­ska śmierć jest wy­bawieniem, gdy przychodzi na ra­tunek, by wyr­wać duszę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 8 kwietnia 2013, 09:17

Gorycz,ból,żałoba

Dom-codzien­nie naz­nacza­my go swoją obec­nością,gro­madzi­my w nim nasze rzeczy,ulu­bione przed­mioty,wy­pełnia go brzmienie nasze­go głosu i nasz za­pach.Ma­my w nim swój ulu­biony kącik,może fo­tel,miej­sce przy sto­le.Każdy za­kama­rek,każda półka,szuf­la­da,na­wet wie­szak w przed­po­koju mówią o [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2015, 20:01

Zos­tań - cho­ciaż na mi­nutę i od­kryj we mnie prawdę, która wy­daje się głębo­ko za­kopa­na, a jeśli tak krótka chwi­la Ci nie star­czy zos­tań na dłużej, poz­naj mnie, a może od­kry­jesz to cze­go in­ni nie dostrzegają. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2016, 22:15

Potencjometr

Jeśli wyt­worze świat, „mój włas­ny świat” w którym będę tyl­ko Ja. Świat z które­go wyk­luczę wszys­tkich tych którzy stają się dla mnie solą w oku. Stanę się w efek­cie tak nierealis­tyczny jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 lipca 2013, 18:11

Poradnik ZBycia #69

Naturalność.
Pier­wotny stan rzeczy i stworze­nia, które miały mieć ok­reślo­ny plan i cel na­dany przez Siłę Wyższą żądzącą naszym światem. Jeszcze za­nim po­jawiło się to co ma­my obec­nie, gdzieś w przes­trze­ni zais­tniała pierwsza [...] — czytaj całość

felieton • 30 września 2015, 03:31

Zas­ta­nawiam się, gdzie jest w życiu sens. Zauważyłaś, że ludzie i więzi między ni­mi nie są od­po­wie­dzią, a je­dynie jedną z dróg do niego pro­wadzo­nych? De­cyz­je zaw­sze opierają się na emoc­jach, myślach, [...] — czytaj całość

myśl • 4 sierpnia 2014, 20:41

Praw­da jest ta­ka, że można żyć pełnią życia, ale i tak się by­tuje, jeśli nie ma w tym życiu celu.
A [wiesz dlacze­go?] wiesz, ja­ki jest praw­dzi­wy [pier­wotny?] sens każde­go stworzenia...?
Nie? Mi się wy­daje, że to zwykła ak­ceptac­ja przez oso­by, które chce­my, żeby nas kochały, bo my coś do nich czujemy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 grudnia 2011, 22:01

Ktoś kiedyś na­pisał że porzu­camy nasze marze­nia, bojąc się że ich nie zreali­zuje­my al­bo, co gor­sza, że je zrealizujemy.

Myślę że ta­ka de­cyz­ja od­ciśnie piętno na naszym później­szym pos­trze­ganiu świata i in­nych oraz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2010, 02:04

Ka­wa dziś ma smak twoich słów i gorzko słod­kiej codzien­ności dnia.
To nic, że rozpływam się jak wczo­raj­sza mgła, za­pom­niana przez dzi­siej­szą jas­ność nie mo­jego słońca.
Ka­wa ta­ka sa­ma jak wczo­raj choć in­ne okoliczności. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 listopada 2017, 11:37
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
R S T
Aktywność

14 lipca 2018, 10:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

9 lipca 2018, 06:59sprajtka sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

3 lipca 2018, 07:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna jest jak sznurówka, [...]

3 lipca 2018, 06:43sprajtka sko­men­to­wał tek­st ulotność

3 lipca 2018, 06:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st akurat gdy rzu­casz, bóg [...]

3 lipca 2018, 06:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna jest jak sznurówka, [...]

3 lipca 2018, 06:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st ciało rządzo­ne przez ego [...]

23 czerwca 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

23 czerwca 2018, 11:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

23 czerwca 2018, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...