Dusza w słowach

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 12 tek­stów.

Chciałabym oka­zać Ci de­likat­ność o słowach zro­zumienia, ucałować skroń, przecze­sać pal­ca­mi włosy... Pros­te gęsty kryją w so­bie treści mądrością da­leko prze­wyższające po­wody, dla których po nie sięgamy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 listopada 2017, 00:01

Szcze­rością roz­bi­jesz diament.
Fałszem będziesz głas­kać perły. 

myśl dnia z 6 lipca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 4 lipca 2017, 23:49

***

Is­tnieje ta­ka moc.
Is­tnieje wiel­ka moc.
Ta je­dyna moc to Ty.

Wys­tar­czy uwie­rzyć w siebie!

W górę unieś głowę!
Wyp­nij pierś do przodu!
Idź przed siebie dumnie!

Wy­bierz własną drogę!

Postępuj tu rozsądnie.
Nie bacz na in­nych błąd.,
Nie po­pełnisz nig­dy go.

Po­konaj myślą wszystko! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2017, 00:50

Mówię.
To tak, jak­by szept je­go błądził z od­dechem po moim ciele i do ust mi się skra­dał i spi­jał, za­sy­sał wszys­tkie wątpli­wości.
Wejdź we mnie, języ­kiem. Głębo­ko. Aż po sa­me ser­ce. Mów.
Myślę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 kwietnia 2017, 15:19

Jes­tem biały, ma­terial­ny, miękki.
Czas i de­cyz­je mnie plamią.
Ty, tusz oraz czas.
Wpa­dam w od­cienie szarości.
Melancholia?
Py­tanie tylko:
Jes­tem człowiekiem, kar­tką czy gumką? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 marca 2017, 23:27

Ar­tysta to ktoś, kto jest szczęśli­wy tyl­ko wte­dy gdy tworzy, zaś tworzy wte­dy, gdy nie jest szczęśliwy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lutego 2017, 22:58

Najłat­wiej prze­mycić kłam­stwa po­między prawdami. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 lutego 2017, 23:54

sumie(nie)czyste

Kar­tką papieru
Tnę ser­ca na równe
Kawałki
Roz­rzu­cam po kątach
A krew jak atrament
Pla­miłaby honor
Gdy­bym go miała 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 lutego 2017, 23:25

Chodź, spróbu­jemy szczęścia razem
I juz nig­dy osobno... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2017, 16:38

Cel

Codzien­nie ktoś ko­goś za­wodzi. Ktoś jest roz­cza­rowa­ny zacho­waniem dru­giego człowieka. Wszys­cy pokłada­my różne nadzieję i tros­ki w in­nych ludziach. Jes­teśmy wręcz prze­kona­ni, że nie są skłon­ni do wyrządze­nia nam ja­kiej­kolwiek krzyw­dy. Tylko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 lutego 2017, 01:08
Pozostałe zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Raspberry

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 01:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 01:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 16:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 21:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 07:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 04:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 23:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]