do przemyślenia :P

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 67 tek­stów.

Mężczyz­na do miłości pot­rze­buje od­wa­gi, ko­biecie wys­tar­czy serce. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 marca 2012, 17:47

* * *

Bar­dzo lu­bię in­ternet. Buszo­wanie w sieci da­je wiele możli­wości. Jest nieoce­nionym źródłem in­formac­ji, roz­rywki i między­ludzkich kon­taktów. Pop­rzez sieć można się poz­nać, wy­mienić poglądy, zap­rzy­jaźnić. Dla wielu ludzi jest to je­dyne miejsce, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 18 fiszek • 25 lipca 2016, 13:31

Żołnierzu polski... Dziś nisko się Tobie kłaniam!

Żołnie­rzu pol­ski! Ob­rońco Ojczyzny!
Dziś nis­ko się To­bie kłaniam!
Ty bro­nisz ziemi ojców i dziadów,
Ty ser­cem jes­teś Oj­czyźnie oddany.

Tyś sil­ny duchem, ćwiczo­ny stale!
Z Ciebie bi­je od­wa­ga nieugięta!
W ra­zie pot­rze­by, gdy Oj­czyz­na wezwie,
Ty sta­niesz w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 września 2015, 00:23

Na­wet lek­ki po­wiew niedoj­rzałości może oba­lić naj­trwal­sze serce. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 6 lipca 2015, 00:54

Nie ma rodzajów sa­mot­ności, bo sa­mot­ność jest jed­na. Sa­mot­ność bez Boga. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 czerwca 2015, 13:25

O bolączkach psychicznych.

Nie będę pi­sał o cier­pieniu fi­zycznym. Re­cep­to­ry - im­puls - ro­zez­na­nie, bo SCN9A, jest po to by uczyć, chro­nić etc. Wsze­lakie psychiczne udręki, to na swój sposób kom­fort spa­dania. Cze­mu kom­fort? O [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 29 sierpnia 2014, 14:30

Lek­cja re­ligii.Ksiądz ka­zał nam na­pisać spraw­dzian z wiary.Wyszłam trzas­kając drzwiami.Już nig­dy po­tem tam nie wróciłam.


Bo wiara to Nasza in­dy­widual­na spra­wa...niepod­le­gająca oceny.... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 listopada 2010, 10:53

No i gdzie ten rozum?

w nieba­nal­nym to­nie
roz­brzmiewa krzyk tłuczo­nego szkła
i trzęsą się wszys­tkie cząsteczki
w ciele przestraszonym
kiedy po niepew­nych kolanach
spływa ciężar pra­cowi­tego dnia

tchu zaczy­na brakować
gdy ser­ce chce pozapinać
do os­tatniego guzika
każdy naj­mniej­szy szczegół

drży znów przerażone
nad­szar­pnięto ważny czas
bru­tal­nie skradziony

za­biera po­zytywną energię
a z twarzy zni­ka szcze­ry uśmiech 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 grudnia 2013, 14:43

Gdy nie za­leży nam aż tak bar­dzo, jes­teśmy sil­niej­si niż wte­dy, gdy kochamy.

* wyczy­tane z ko­men­tarza z pod mo­jej myśli, ko­menat­rz na­lezy do Mgly 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2012, 15:40

Miłość to naj­większy dar ja­kim może ob­darzyć ko­goś chrześcijanin.
Więc dlacze­go miłość jest grzechem gdy nie ma się ślu­bu ? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 kwietnia 2013, 00:11
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taktojax

Użytkownicy
R S T
Aktywność

20 marca 2019, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

20 marca 2019, 15:33Badylek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

17 marca 2019, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

13 marca 2019, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Wandea

8 marca 2019, 17:31szpiek sko­men­to­wał tek­st 10lecie eyesOF­soul, czy­li mnie

6 marca 2019, 12:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

6 marca 2019, 11:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

5 marca 2019, 01:04szpiek do­dał no­wy tek­st Retrospekcja

3 marca 2019, 21:11yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

3 marca 2019, 12:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]