all

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 46 tek­stów.

Człowiek - is­to­ta, która nig­dy nie wie co ma ale zaw­sze wie co straciła. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 lipca 2010, 23:54

Skarb po­siada ten, który pot­ra­fi swoim uczu­ciom i myślom na­dać kształt słów... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 lipca 2010, 23:57

Dzień zbliżał się ku końco­wi.. Przy­biegł do Niej spo­cony i cały w ziemi.. Chciał zdążyć.. Uklęknął, chwy­cił Jej de­likatną dłoń swym brud­nym łap­skiem.. Spoj­rzał na Jej wys­traszoną twarz, uśmie­chnął się i dał set­ki kwiatów, mówiąc resztka­mi sił:

"To jest je­den dzień.. To był je­den ogród.." 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 marca 2010, 19:33

Chciałbym kiedyś na uli­cy spot­kać siebie i ze sobą po­roz­ma­wiać, chciałbym zo­baczyć kim jes­tem i gdzie idę. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 14 lutego 2010, 01:33

Im moc­niej ją coś do­tykało, tym częściej mówiła o tym w trze­ciej osobie. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 14 lutego 2010, 14:43

Gdy Ty zam­knąłeś pe­wien roz­dział życia, które­goś dnia, na przekór, on prag­nie się zno­wu otworzyć. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 lutego 2010, 21:41

Cza­sami dla kocha­nej przez nas oso­by le­piej być tyl­ko przy­jacielem niż być z nią,aby po roz­sta­niu stra­cić ją na zawsze... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 12 lutego 2010, 21:20

Sko­ro jest Dzień Za­kocha­nych, to dlacze­go nie stworzo­no święta sin­gli?
Bo niektórzy za­kocha­ni myślą o so­bie tyl­ko w ciągu dwudzies­tu czte­rech godzin, a po głowach tych dru­gich sa­mot­ność krąży przez cały rok. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 12 lutego 2010, 21:40

Pa­radoks - py­tasz mnie czy chcę z Tobą być, mówisz że do związku pot­rze­ba miłości, a na py­tanie czy mnie kochasz od­po­wiadasz "nie wiem". 

myśl
zebrała 90 fiszek • 12 lutego 2010, 21:41

Życie jak pas­jans.Kil­ka złych ruchów i gra skończona. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 lutego 2010, 21:43
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Kasiaa

Użytkownicy
O P Q
Aktywność