aforyzmy

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 87 tek­stów.

Cza­sem jes­teśmy zbyt da­leko by zos­tać i zbyt blis­ko by odejść… 

aforyzm
zebrał 136 fiszek • 17 maja 2014, 07:44

Naj­pierw przek­racza­my, a do­piero później dos­trze­gamy gra­nice włas­nej głupoty. 

aforyzm dnia z 12 maja 2014 roku
zebrał 218 fiszek • 22 lutego 2011, 07:05

To nie może być zdro­wa miłość, do cho­rej istoty.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 7 maja 2014, 07:31

Nie łat­wo iść przez życie pros­to, człowiek z na­tury kołysze się krocząc. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 26 kwietnia 2014, 23:12

Cza­sem czuję się jak nie­chciana nadzieja, przychodzę, do­tykam dłoni i trwam… a człowiek i tak odchodzi... 

aforyzm
zebrał 153 fiszki • 3 maja 2014, 07:38

W życiu liczą się więzy z dru­gim człowiekiem,
zwłaszcza ta­kie, których roz­wiąza­nie roz­sy­pało by nas na kawałki.

3V 

aforyzm
zebrał 69 fiszek • 4 maja 2014, 15:47

nie sta­raj się żeby było ideal­nie , zacznij od te­go żeby było dob­rze . 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 8 kwietnia 2014, 21:38

Choć po­zos­ta­wiał człowiek ka­wałek siebie w świecie,
i na­wet jeśli źle mu bez niego.. wca­le, nie chce z powrotem.

$M 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 14 kwietnia 2014, 23:46

Nie ma wier­niej­szej przy­jaźni nad taką, gdy zdej­mu­jesz ciężar grzechu z mo­wy, uczyn­ku i naj­cichszych myśli bliźniego, żeby oczyszczo­ny mógł dostąpić zaszczy­tu nieba, nad­sta­wiasz kar­ku - żeby mógł ci go przetrącić, zbierasz ka­mienie spod je­go odnóży i po­dajesz , żeby mógł ni­mi w ciebie rzu­cać. Nie ma wier­niej­szej przy­jaźni, gdy zda­je ci się, że wiesz wszys­tko o człowieku. 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 15 kwietnia 2014, 00:30

Miłość by­wa trud­na, bo nie łat­wo nas odczytać. 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 15 kwietnia 2014, 08:37
Pozostałe zeszyty
  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
C D E
Aktywność