A czy to w ogóle jest ważne?

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 95 tek­stów.

Bez wątpienia byłbym chrześci­jani­nem, gdy­by chrześci­janie by­li ni­mi przez 24 godzi­ny na dobę. 

cytat dnia z 21 października 2010 roku
zebrał 103 fiszki

Bóg chrześci­jański jest tak ab­surdal­nym Bo­giem, że po­winien zos­tać zniesiony na­wet jeśli istnieje. 

cytat
zebrał 27 fiszek

In­try­ga wyższa jest od ta­len­tu: z nicze­go ro­bi coś. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Dos­ko­nała jest tyl­ko ku­la i trójkąt równoboczny. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2015 roku
zebrał 49 fiszek

Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2012 roku
zebrał 139 fiszek

W Weimarze spot­ka­li się na wąskiej ścieżce w par­ku Goe­the i pe­wien kry­tyk li­terac­ki. Zo­baczyw­szy Goe­the­go, kry­tyk warknął:
- Nie ustępuję dro­gi durniom.
- A ja tak - od­po­wie­dział Goe­the i zszedł na bok. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2013 roku
zebrał 165 fiszek

Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. 

cytat dnia z 9 stycznia 2010 roku
zebrał 389 fiszek

Kiedy ktoś cię opuści, po­za tym, że za nim tęsknisz, po­za tym, że roz­pa­da się cały mały świat, który ra­zem stworzy­liście, i że wszys­tko, co widzisz al­bo ro­bisz, przy­pomi­na ci o tej oso­bie, naj­gor­sza jest myśl, że była to próba ja­kości i te­raz wszys­tkie części, z których się składasz, noszą stem­pel OD­RZUT przys­ta­wiony przez ko­goś, ko­go kochasz. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Och, miłości mo­ja, tęsknię za tobą, tę tęsknotę jak ból czuję w skórze, w gar­dle, z każdym od­dechem mam uczu­cie, jak­bym wdychał pus­tkę w pier­si, w których już cię nie ma. 

cytat dnia z 19 maja 2015 roku
zebrał 78 fiszek

Strzyg, wi­wern, en­driag i wil­kołaków wkrótce nie będzie na świecie. A skur­wy­syny będą zawsze. 

cytat dnia z 29 stycznia 2012 roku
zebrał 318 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Andrzej Sapkowski

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu