Nauczyłem się kochać tajemniczość. [...] – Smoky Blue

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Smoky Blue — zgromadziliśmy 11 opinii.

Noc Druga

"Nau­czyłem się kochać ta­jem­niczość. Ona jed­na chy­ba może życie nasze uczy­nić niez­wykłym i cudownym."

Po­całunek op­la­tający całunem
Sub­telna pod­pro­gowa obietnica
Po­woli roz­grze­wa otu­lając tajemnicą
Pielęgnu­je czu­le nie wzbiera w słowach
Szyb­kich i krótkich jak płomienie południa
Nie trzy­ma klep­sydry kur­czo­wo w dłoniach
Roz­strop­nie ziar­nka pias­ku roz­sy­puje po niebie
Jej ob­liczu po­liczkom i us­tom się oddam
Tyl­ko ona tak roz­pa­la od środka

She's got her je ne sais quoi...

Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 lutego 2018, 12:50

:)
troszkę po­niosło chłopa­ka.. ale wygląda na ta­kiego co się ogar­nie, nie sądzisz? :)

Pisz, pisz Bru­tusek, a my będziemy oce­niać :) 

Pa­nowie to nie ping pong. Proszę zacho­wać roz­wagę. :) 

Pa­pużko - spodziewaj się ta­kich więcej, wiedz też, że to dla­tego, że mam duże ocze­kiwa­nia względem Two­jej poez­ji, szczególnie Twoich pięknych ero­tyków, które dob­rze za­padły mi w pa­mięć :) Także życzę Ci jak naj­więcej sub­telności i nat­chnienia :)

P.S.
Tyl­ko na pier­wszy rzut oka w wier­szu chodzi o ko­bietę, jest jeszcze dru­gie znacznie ;) 

Heh, spo­koj­nie, niech no ko­men­tu­je Smerf Ma­ruda :P Ta­kie ko­men­tarze tyl­ko wpra­wiają mnie w dob­ry nas­trój, w końcu:

"Nie bie­rzmy so­bie za­tem wszys­tkiego tak głębo­ko do ser­ca i każdą rzecz znośmy z uśmiechem. [...] — czytaj całość

erotyk
ner­wy puszczają ;} 

Opa­nuj się Tomek. 

Wi­dać, daw­no tu nikt ero­tyku nie na­pisał.. ale spuszcza­cie się nad tym da­lej.. heeh żałos­ne :]
Poczy­taj­cie so­bie Ra­ka, Se­nekę a nie.. up­ra­wiacie ja­kiś ta­ni 'progress' 

Poczułam pstryczek w ucho jak za szkol­nych czasów.
Będziesz wie­dział, gdy pochwycę po­wiew sub­telności.
Nie mniej dziękuję za poświęco­ny czas.

Ps. Utwór pa­suje choć jest zbędny, gdyż stro­fy mają własną melodię. 

Ja myślę, że obo­je pisze­cie zde­cydo­wanie le­piej ode mnie, oso­biście jes­tem fa­nem i oboj­ga i niemal wszys­tko co pisze­cie mi się po­doba (choć Ty pa­pużko mogłabyś się cza­sem bar­dziej pos­ta­rać, bo wiem, że stać Cię na świetną poezję)

... po­za tym zu­pełnie za­pom­niałem do­dać do te­go wier­sza/ero­tyku utwór, miało być coś kla­syczne­go w sty­lu Wic­ked Game:

Odtwórz  

Zgadzam się z przedmówcą. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]