Zabierzcie mi sumienie I [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 12 opinii.

Świadek molestowania

Za­bie­rzcie mi su­mienie
I daj­cie trochę ka­sy
A znajdę wam świat­ka
Poczciw­ca pier­wszej kla­sy

Sprzed lat trzydzies­tu pa­ru
Co zez­na pod przy­sięgą
Że Michnik go całował
I mo­les­to­wał ręką

I dob­rze on pa­mięta
Choć był jeszcze dziecięciem
Jak Kwachu wsadzał pal­ce
W niedoz­wo­lone miej­sce

A po­tem upoili
Na Czer­ską za­ciągnęli
I tam zro­bili or­gię
Z dziećmi niewin­ny­mi

I były nar­ko­tyki i ra­bin od War­sza­wy
A pre­mier Iz­raela
Wsadzał dzieciom w maj­tki
Swe gru­be tłus­te łapy

I wszys­cy się śli­nili
Aż pej­sy im się trzęsły
I więcej nie pa­mięta
Bo było to już daw­no
I trochę był cyk­nięty

A to co tu po­wie­dział
Ofic­jalnie pod­pi­suje
Na tal­mud on przy­sięga
Że wszys­tko święta praw­da
I jak­by miał tu kłamać
Niech um­rze je­go mat­ka
I us­chnie mu ręka

wiersz • 2 marca 2019, 09:01

Co do fi­lozo­fii od Grec­ji po śred­niowie­cze - to po­win­naś wyczuć bo właśnie o tym roz­ma­wiamy - po­dob­na prob­le­maty­ka i założenia . 

Ma­pa cy­wili­zac­ji no­wożyt­nej nakłada się TYL­KO na chrześci­jaństwo. Wy­bicie się [...] — czytaj całość

Ro­zaR ja po pros­tu od­noszę się do cy­tatu ". Jest Świat Chrześci­jan po­tem długo długo nic i po­tem cała reszta . " - świat jed­nak składa się nie tyl­ko z chrześci­jaństwa, ale [...] — czytaj całość

Oczy­wiście że nie tyl­ko Chrześci­jaństwo - to na­tural­ne ale to chy­ba nie miej­sce na udo­wad­nianie że fi­lozo­fia grec­ka i pra­wo rzym­skie są pod­stawą cy­wili­zac­ji Euro­pej­skiej . Ale po co to przy­taczać gdy [...] — czytaj całość

Ja nie mówię,że jest.
Roz­woj cy­wili­zac­ji jak wspom­niał ko­lega Ja­cob to nie tyl­ko chrześciajństwo, spójrz na kul­tu­re az­ja­tycką, piękno kul­tu­ry oraz cy­wili­zac­ji af­ry­kańskiej- też niez­wykłe roz­winęły się na kom­plet­nie in­nym grun­cie. Piękne [...] — czytaj całość

Czy Chrześci­jaństwo jest dob­re ?
Proszę spoj­rzeć na mapę - roz­wo­ju cy­wili­zacyj­ne­go , em­pa­tii , ilości szpi­tali , długości życia , ar­chi­tek­tu­ry bo­gac­twa sztu­ki . Ma­pa cy­wili­zac­ji nakłada się na mapę chrześci­jaństwa. Jest [...] — czytaj całość

Mogłabym zde­cydo­wanie to sa­mo po­wie­dzieć o To­bie - ja widze dwie stro­ny przysłowiowe­go me­dalu, ty tyl­ko jedną - po­lecam ja­kiś kurs fi­lozo­fii- roz­wi­ja umysł na wszys­tkich płaszczyz­nach i pot­ra­fi dos­tzrec dwie stro­ny a nie śle­po brnąć tyl­ko w jedną.

Pojęcie co jest dob­re będzie inaczej zde­finiowa­ne przez każde­go z nas - po­lecam na szerzse ot­worze­nie sie na ludzi i różno­rod­ność pog­ladów, o ile oczy­wiście pot­ra­fisz RózoR 

Two­ja pos­ta­wa i świado­mość udo­wad­nia że pro­pagan­da od­no­si suk­ce­sy . 
Ma­my obo­wiązek wie­dzieć co przez całe stu­lecia jest dob­re . 

Myślę,że cza­sy ko­munis­tyczne­go umacza­nia każde­go wszys­tkim ma­my już za sobą. Ja­koś umacza­naie w tym ut­worze jest zde­cydo­wanie na dru­gim pla­nie. Na pier­wszym jest prob­lem mo­les­to­wania, z które­go jak­by nie było w moim [...] — czytaj całość

Wier­sz jest o tym że można każde­go umaczać - a ga­zeta wy­bor­cza jest w tym dob­ra i zna­na z podłej agi­tac­ji.
Dos­ko­nale umieją emoc­ja­mi.
Przy­pomi­nam że jeszcze nie daw­no kościół w Pol­sce był os­to­ja pra­wości i em­pa­tii wo­bec ludzi , wyższych idei.
A te­raz co myślisz o kościele Ka­roli­no ? 

Szczerze - ten wier­sz to dla mnie szy­der­stwo z ofiar mo­les­to­wania . Ty­le w temacie.... 

carolyna

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]