Wspomnienia ogrzały Jak koc [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 19 opinii.

Ciepły koc

Wspom­nienia og­rzały
Jak koc pełen ciebie
A łzy co w perły zmieniły
W dzba­nuszku leżały
Cze­kały aż przyj­dziesz
I ją og­rze­jesz
Bo cze­ka na ciebie


Wier­szyk de­dykuję wszys­tkim in­fantyl­nym ba­bom jak i chłopom z te­go por­ta­lu.
Os­tatnie wier­szy­ki ja­kie przychodzi mi tu czy­tać przy­pomi­nają mi ( na miły Bóg) tan­detne, nis­ko­budżeto­we fil­my -Si­si al­bo ,,Piękna i bestia"
Nad­to do­minują wie­sze - o so­bie, ego­cen­tryczne , rzy­gać się chce - sa­me nos­talgiczne ba­by w rui i chłopy pół cioty . 
Coś głębiej i mądrzej oraz auten­tycznie - to co ważne , is­totne i cieka­we . 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2018, 12:30

Bo­gat­ka kra­sawi­ca od cier­ni mro­zu półdziewica
Wiat­rom północ­nym wyświęcona
Jak Cy­gan­ka w spódnic kratę
Ginęła od mil­czeń po­tom­nych zapętlo­na :)

cza­sem trze­ba tak dla poćwicze­nia możliowości odlotu
I ad­mi­nis­tra­torzy por­ta­li to lu­bią i hołubią
Prze­cież chodzi o wspózawodniczenie [...] — czytaj całość

Cielęciem może byłem ale nig­dy ,, rzęsą wodną roz­czu­loną "' 

... "za­pom­niał wół, jak cielęciem był"... ("Wiel­ka księga przysłów Pol­skich", pa­nie "Po­lak", mopanku)...

;-) 

Jak czy­tałem os­tatnią opi­nię Fyr­fle to mój kot bry­tyj­ski do­pomi­nał się bym go wy­puścił z kuchni . 
I tak oto stra­ciłem wątek . 
Su­mując - opieraj­my się tan­de­cie bo w niej uto­niemy . 

Tam różne so­bie rzeczy można o mnie po­pisać i ja so­bie różne mogę zarzu­cić, lecz z tym Wyklęty­mi to się aku­rat niez­godzę. Raczej przy nich jes­tem kon­sekwen­tny, że jes­tem prze­ciw ich kultowi, [...] — czytaj całość

PS  Odtwórz  

Odtwórz  

Kto nie był soc­ja­listą - ko­munistą .........
Fyr­fle nie ko­jarzy mi się z ko­cem . 
Nie poz­wa­lam być sobą dla ci.p wołowych -a to w ra­mach ochro­ny doj­rzałej es­te­tyki . 

No też Ci, którym po­mar­li żony i mężowie i smucą za­miast prze­cież te­go kwiatu pół światu i trze­ba im ko­lejną osobę kochać...lub odejść gdy par­tner to wrzód 

Część uważa, że poez­ja mu­si być cuk­rzo­na i smut­na i ty­le. Muszą być te sym­bo­le, prze­nośnie, ale­gorie, porówna­nia i jeszcze te niedo­powie­dze­nia, jak to na­zywają trze­cie dna, a mnie naj­bar­dziej tra­fia gdy wier­sz o chle­bie, a autor twier­dzi, że to było zbiera­niu grzechów w bel­kach lo­su człowie­cze­go, gdzieś pod ko­lonią łez uk­radzionych dziewi­cy pośród dróg marzeń o win­dzie do nieba, której imię aniel­ski orszak. 

fyrfle

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary