Zanim przeczytasz, posłuchaj https://youtube.com/watch?v=Y7SnPLBdoKI Tekst powstał [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 30 opinii.

Minister Antek

Za­nim przeczy­tasz, posłuchaj
Odtwórz
Tek­st pow­stał ku czci naj­lep­sze­go mi­nis­tra ob­ro­ny na­rodo­wej w his­to­rii Pol­ski. Ku roz­paczy na­rodu ten wiel­ki człowiek zos­tał bez­czel­nie usu­nięty ze swo­jego sta­nowis­ka przez sku­mulo­wane siły le­wac­twa będące w so­juszu z de­mona­mi li­bera­liz­mu, wszecho­becną żydo­maso­nerią i jak os­tatnio od­kry­li dzien­ni­karze os­tatniej praw­domównej te­lewiz­ji - TV Trwam, w dy­misję mi­nis­tra za­mie­sza­ne były taj­ne służby wysp Pikczu-pikczu.

An­to­ni, Antoni
Każdy dziś łzy roni
kto nas te­raz obroni
No kto An­to­ni ?

An­to­ni, Antoni
Kto za­woła Do bro­ni ?
Gdy wróg u gra­nic stoi
Każdy te­raz się boi

An­to­ni, Antoni
Tyś bo­hater, zdraj­cy oni
Kto będzie nas prowadził
Gdy pre­zydent zdradził

An­to­ni, Antoni
Twą pracę wróg roztwoni
Kto te­raz prawdę odkryje
Gdy w ko­mis­ji wro­gie ryje


An­to­ni, Antoni
Gdy pre­zes zadzwoni
Pop­roś o mar­szałka laskę
Nie oka­zuj wro­gom łaskę

An­to­ni Macierewiczu
AK spad­ko­bier­wiczu
Lo­sy two­jego narodu
W rękach pre­zesa, was obu

An­to­ni, nasz Antoni
pier­sią cały naród zasłoni
za­miast tar­czy antyrakietowej
je­go pięść sil­niej­sza od bom­by ato­mowej

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2018, 13:35

Wi­tam po­now­nie... po­dej­rze­wam, że ten fil­mik Cię za­cieka­wi, dla­tego pos­ta­nowiłem Ci go wysłać :) 
Jest w nim ten, który te­matem zaj­mu­je się za­wodo­wo
Zycho­wicz VS Żeb­row­ski

https://youtu.be/76ftts92J8I

Poz­dra­wiam :) 

Odtwórz
Odtwórz
Odtwórz
Odtwórz
Odtwórz
https://www.youtube.com/watch?v=iTZ7hNxrITc
https://www.youtube.com/watch?v=vckJnhka8b0
https://www.youtube.com/watch?v=HwyH78m5Ld8
https://www.youtube.com/watch?v=lwf5nVkGE8A
https://www.youtube.com/watch?v=enIDkonERgE
https://www.youtube.com/watch?v=GQ7SKsvefuc

http://www.taniaksiazka.pl/masakra-w-lipnikach-wladyslaw-hermaszewski-p-553297.html
http://www.taniaksiazka.pl/kres-konrad-piskala-p-776800.html?utm_source=google 

Niech wy­powie się ktoś, kto te­matem zaj­mu­je się zawodowo
https://youtu.be/5txVmS3eyvQ 

Pol­skie wsie były ata­kowa­ne przy po­mocy siekier obok uz­bro­jonej po zęby OUN - UPA , doz­bra­janej przez Niemców.
Okręg Wołyński AK - wchodził w skład ob­sza­ru lwow­skiego, od 1 lis­to­pada 1942 r. [...] — czytaj całość

w ce­lu przep­ro­wadze­nia ak­cji Burza, w której cały po­ten­cjał zos­tał zmar­no­wany, z resztą po­dob­nie było przez całą oku­pację, ak­cje AK nie miały żad­ne­go wpływu na lo­sy woj­ny, w od­we­cie Niem­cy lik­wi­dowa­li całe [...] — czytaj całość

Pol­skie wsie były ata­kowa­ne przy po­mocy siekier, cepów, kos i młotków. Pow­sta­nia by to nie pow­strzy­mało, ale kil­ka ludzkich żyć dałoby się ura­tować, do­piero 28 stycznia 1944 r. AK ut­worzyło 27 Wołyńską Dy­wizję Piechoty 

Wys­tar­czyłby mały od­dział... uśmie­cham się sze­roko :))
OUN-UPA - for­macja zbroj­na licząca ok. 15 - 25 ty­sięcy dob­rze uz­bro­jonych żołnie­rzy wspo­maga­na przez odziały chłopów uk­raińskich. Od początku or­ga­nizac­ja współpra­cująca z Ab­wehrą, dozbrajana [...] — czytaj całość

By pomóc ro­dakom prze­ciw Uk­rain­com wys­tar­czyłby mały odział uz­bro­jony w broń z lat 20, której w ma­gazy­nach nie brakowało
Mogę przy­toczy cy­taty ludzi, którzy uczes­tniczy­li w tych wydarzeniach.
Z opo­wiadań mo­jej bab­ci pa­miętam, jak So­wieci śmiali się z naiw­ności AK. 

Nie będę przedłużał, roz­mo­wa do nicze­go nie pro­wadzi...
Od­nośnie wy­powie­dzi kil­ku ludzi, którzy wy­jecha­li - dos­ko­nale wiemy o tym, że nie w tym rzecz... Mo­wa była o tym, że według Was wyjechała [...] — czytaj całość

AK - naj­większa podziem­na ar­mia w his­to­rii. Dob­rze fi­nan­so­wana, sto­sun­ko­wo dob­rze uz­bro­jona, wiel­kie struk­tu­ry, wyszko­leni dowódcy itd. Gdy zaczęły się pier­wsze mor­dy na Po­lakach na Uk­rainie do cen­tra­li AK napływało mnóstwo prób [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

dzisiaj, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]