Tam gdzie składa się [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 10 opinii.

Zorganizowana akcja

Tam gdzie składa się kwiaty Żydom
Wspo­mina się o sprawcach
Na­zis­tach i Po­lakach

Nie ma możli­wości racjonalnie
Udo­wad­niać wi­ny
Więc czy­ni sko­jarze­nia

Jak by kto nie wie­dział
Pod­su­mować nie umiał
To przypominam

Ta zmo­wa po­myłek trwa la­ta
I tyl­ko zdraj­ca lub głupek
Nie przyz­na że to 

Zor­ga­nizo­wana ak­cja

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 lutego 2019, 12:15

Do­dać mi po­zos­ta­je że te­mat opi­suję już wiele lat. 

Woj­ny są napędza­ne eko­nomią, a różne­go rodza­ju fa­naty­cy, żądni władzy dyk­ta­torzy, ter­ro­ryści... są tyl­ko narzędziem, pre­tek­stem i win­nym całego nie­szczęścia. Ko­munizm też miał źródła ekonomiczne.
Glo­bal­ny kon­flikt może się wy­dawać nieopłacal­ny dla istniejącego [...] — czytaj całość

Miałem na myśli że przy obec­nym układzie sił gdzie jed­na stro­na jest gos­po­dar­czo ska­zana na drugą, bo nie ma in­ne­go ryn­ku zby­tu, świat jest za mały, glo­bal­ny kon­flikt jest nieopłacalny.
Czy eko­nomiści napędzają woj­ny...? Hmm pat­rząc na XX wiek to raczej fa­natyczne ideolo­gie. Ko­munizm oba­liła eko­nomia, a nie woj­sko. Prze­ważnie gdy dwóch się bi­je, tam trze­ci za­rabia, zwyk­le USA, także cza­sem jak naj­bliżej eko­nomia napędza konflikty 

Ma­riusz, nie masz rac­ji, eko­nomiści pot­ra­fią liczyć zys­ki za­robione na kon­flik­tach, to oni napędzają woj­ny.

Ro­zaR, ta pa­ni wspom­niała o spraw­cach w in­nej ko­lej­ności, na­ziści im tyl­ko po­maga­li. Ta­kich ludzi zap­rasza­my do [...] — czytaj całość

Ta­ka jest po­lity­ka... czy ma­my ja­kiś in­te­resy z Iz­raelem? Chy­ba żeby pożyczy­li nam atomówke, byłby to lep­szy so­jusz niż NA­TO, jak po­kazała zim­na woj­na nic tak sku­tecznie nie od­strasza jak broń ato­mowa.... Pu­ki światem rządzą biz­nesme­ni a nie woj­sko­wi, to woj­na świato­wa nam nie gro­zi, bo umieją liczyć... 

Po­ważnie, uważam, zż to co wyp­ra­wiają Żydzi z Pa­les­tyńczy­kami jest skan­da­lem, ale kto bo­gate­mu zab­ro­ni ?? no chy­ba nie bid­na Pol­ska, czy pit­bull RozaR 

Też nie lu­bię groszku. Ja tam dos­trze­gam postępy w re­soc­ja­lizac­ji Ro­zaRa, ale jeszcze dużo pracy... 

Ro­zaR, rek­la­mac­ja, wo­le być bro­kułem, al­bo szpi­nakiem, os­ta­tecznie może być jar­muż, ale groszek, to ta­kie by­le ja­kie :D 

Onej­ko jes­teś zielo­na jak groszek.
Ma­my pier­wszą po­ważną reak­cję po­lityczną wo­bec Iz­raela za całą se­rię ,,po­myłek"
His­to­ryczny moment. 

cza­sem lu­bię od­wie­dzić twój psychiat­ryk RozaR 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

onejka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]