Razu pewnego cień zapukał [...] – szmit

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szmit — zgromadziliśmy 2 opinie.

Oswojone ciemności

Ra­zu pew­ne­go cień za­pukał do do­mu star­ca ślepego,
i za­pytał grzecznie czy w gościnę może wejść bezpiecznie.
Mi­mo że śle­piec skrom­nie żył to up­rzej­my był i zap­ro­sił wędrow­ca do swe­go domostwa,
tam ugościł jak naj­le­piej pot­ra­fił choć niewiele miał ugościł go jak każdy by chciał.

Tuż przy wyjściu cień rzecze,że po­daru­nek ma dla pa­na do­mu tego,
lecz nie wie czy pan z po­darun­ku te­go, po przes­trodze je­go odmówi wzięcia po­darun­ku jego
i słowa­mi ta­kimi przes­trogę niesie : Że światło straszniej­sze niż ciem­ność dla niego być może będzie!?
Śle­piec ucie­szo­ny wiel­ce że po raz pier­wszy światło widzieć będzie skiną głową w podzięce.

Ot­worzyw­szy oczy krzykną w pa­nice i po­wieki za­cisnął po bólu granice.
Po czym rzecze że ciem­ność światłem mu do końca będzie i że da­ru te­go się wyzbędzie.
Na co cień głosem cichym od­po­wiada że dar przyjął nie wy­pada by z pow­ro­tem go oddawać
i że z bólem tym już do końca swych dni będzie mu­siał się bić.

A na do widze­nia ta­kie padły słowa: Ciem­ność nie da uko­jenia po bez światła niema cienia.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2016, 00:09

Głupie, oglądałem film o ślep­cu, który odzys­kał wzrok. Sa­mo wyob­rażenie so­bie te­go mówi mi, że ktoś ta­ki nie po­siada się ze szczęścia. 

bar­dzo mądry tek­st i to przesłanie też! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niusza

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]