światła w domu po [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 6 opinii.

sezon na astry

światła w do­mu po dru­giej stro­nie ulicy
zaw­sze są jak­by cieplejsze

na­wet wrzosy
przek­wi­tają najpiękniej
na prze­ciw­ległym balkonie

py­tasz mnie
jak to się stało
że ciągle przy to­bie jestem

nie mówię nic
prze­cież życie pisze naj­lep­sze wiersze

cho­wam się w twoich objęciach
jak niedo­kończo­ny list

tej zi­my znów so­bie nie kupię
ciepłych rękawiczek
bo od tam­tej jesieni
nig­dy nie marzną mi dłonie

mo­jemu mężowi

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 października 2017, 13:09

za­pach_bzu... to fakt można mu tyl­ko współczuć, al­bo zaz­drościć, za­leży jak na to spojrzeć;)

Art., jak to co, fru­wać i straszyć;) Zap­raszam częściej;) 

To bar­dzo pasqudne...
tak zazdrościć...
ale co mi po­zos­tało?... ;)
Wyjątko­we słowa wyjątko­wej Kobiety.
Dob­rej noc­ki Madź. :)) 

Mąż może być dum­ny :) 

To fakt, dla­tego od niedaw­na zacząłem no­sić oku­lary :))
Pełne­go in­spi­rac­ji weeken­du, M. 

To praw­da, właśnie dla­tego zos­ta­liśmy stworze­ni do pa­ry, bo jak mówią słowa piosen­ki, jed­no ser­ce to za mało, żeby żyć.
A co do de­dykac­ji, to wca­le nie muszą być wpi­sywa­ne pod wier­szem, wystarczy, [...] — czytaj całość

Ktoś kiedyś po­wie­dział, a na­wet za­pisał, iż przes­trze­nie mie­dzy pal­ca­mi zos­tały stworzo­ne po to, aby in­ne mogły je wypełnić.
Piękny wier­sz-ukłon w stronę miłości. A miłości, ukłon ów zaw­sze się należy.
I tyl­ko de­dykac­ja niech nie zni­ka tak jak te, które były dla mnie...
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:32cyt.adela do­dał no­wy tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]