Po co ta miłość [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 3 opinie.

Aleja łez

Po co ta miłość
łza­mi pi­sana
Po­ran­nym płaczem
wie­czo­rem u drzwi

Ty­siące gestów
wie­czne roz­sta­nia
Osob­no choć ra­zem
czy war­to tak trwać

Za długie noce
I sza­re te dnie
A tam jest życie
a ser­ce rwie

Po co uda­wać
gdy cierń go­ryczy
Od­biera od­dech
od­wra­ca wzrok

Jak w wiel­kim mieście
blis­cy choć ob­cy
Od­wrócić i zos­ta­wić
tą aleję łez

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2018, 19:13

prze­myślę sprawę
wdzięczny jes­tem za miłe słowa i do zo­bacze­nia w przyszłości 

Ha ro­zumiem cię
- jest to za­rys piosen­ki(ma me­lodię) - jak ją za­piszę to po­zos­ta­nie i za­pew­ne z cza­sem dop­ra­cuję a obec­ność na fo­rum mo­tywu­je . . 
Ważna jest kon­cep­cja .
Pro­ponuję byś w miej­sce złośli­wości zas­ta­nowił się nad in­ny­mi te­mata­mi swych wier­szyków :-) 

ga­sisz Po­zaR?

jak to jest z tym pisaniem
nudzisz się i siadasz myśląc:
- hmm... może so­bie coś nas­kro­bię

jak wygląda chwi­la przed za­nim zaczniesz pi­sać? cieka­wi mnie to bardzo 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]