Po co ta miłość [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 3 opinie.

Aleja łez

Po co ta miłość
łza­mi pi­sana
Po­ran­nym płaczem
wie­czo­rem u drzwi

Ty­siące gestów
wie­czne roz­sta­nia
Osob­no choć ra­zem
czy war­to tak trwać

Za długie noce
I sza­re te dnie
A tam jest życie
a ser­ce rwie

Po co uda­wać
gdy cierń go­ryczy
Od­biera od­dech
od­wra­ca wzrok

Jak w wiel­kim mieście
blis­cy choć ob­cy
Od­wrócić i zos­ta­wić
tą aleję łez

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2018, 19:13

prze­myślę sprawę
wdzięczny jes­tem za miłe słowa i do zo­bacze­nia w przyszłości 

Ha ro­zumiem cię
- jest to za­rys piosen­ki(ma me­lodię) - jak ją za­piszę to po­zos­ta­nie i za­pew­ne z cza­sem dop­ra­cuję a obec­ność na fo­rum mo­tywu­je . . 
Ważna jest kon­cep­cja .
Pro­ponuję byś w miej­sce złośli­wości zas­ta­nowił się nad in­ny­mi te­mata­mi swych wier­szyków :-) 

ga­sisz Po­zaR?

jak to jest z tym pisaniem
nudzisz się i siadasz myśląc:
- hmm... może so­bie coś nas­kro­bię

jak wygląda chwi­la przed za­nim zaczniesz pi­sać? cieka­wi mnie to bardzo 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]