okna dymią ściany parzą pięści [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 2 opinie.

Skakanka*

ok­na dy­mią ściany parzą
pięści oj­ca matkę rażą
dziew­czynkę każde­go ranka
tu­li tyl­ko jej skakanka

oj­ciec krzyczy mat­ka płacze
a dziew­czyn­ka ciągle skacze

a sąsie­dzi się nie skarżą
ak­ceptują życie z marżą
zgasły ser­ca oczy uszy
nic ni­kogo już nie wzruszy

oj­ciec krzyczy mat­ka płacze
a dziew­czyn­ka ciągle skacze

nag­le nić roz­paczy pęka
kto by myślał że tak cienka
tyl­ko krzyk tyl­ko błysk noża
krwi ocean ga­si pożar

oj­ciec krzyczy mat­ka płacze
lecz dziew­czyn­ka już nie skacze*In­spi­racją do na­pisa­nia wier­sza była jed­na z głośnych, pol­skich spraw kry­minal­nych z lat 90, na te­mat której is­tnieje wiele ar­ty­kułów i filmów do­kumen­talnych.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 marca 2019, 05:42

War­te zatrzymania.
Pozdrawiam. 

prze­kaz cieka­wy ...pozdrawiam;-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

kati75

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]