O czym mówią ulice [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 12 opinii.

Ulice Warszawy

O czym mówią uli­ce War­sza­wy
O wol­ności
Która z pnia sta­rego rośnie

Co mówią po­tom­ko­wie na­jeźdźców
O faszyz­mie
W do­mu wiel­kiego sa­mos­ta­nowienia

A my mówi­my idąc uli­cami
O oj­czyźnie
Co du­si ich płomieniem czys­tym

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2018, 19:56

Na ko­niec jeszcze dodam…
Polacy…
My zaw­sze piekło
Uczy­nimy z raju. 

Chciałem coś po­wie­dzieć, ale…
Lecz ręce mi opadły
Za chwilę opadła i szczęka
Gruchnęła o posadzkę
Czytam…
Krótka analiza…
Ja­ka straszna męka
Ko­lej­ny raz głos słychać
- choć to tyl­ko wir­tual­ne szpal­ty -
„Pol­ska Win­kelriedem narodów!”
„Świat nas jest nie warty!”…

Niech da­lej ręce leżą
I niech leży szczęka
Wi­dać zno­wu mojszość
Wyg­ry­wa w mym kraju… 

Nie grzeb­my ludzi za życia może, po pros­tu, to, co te­raz na­pisałaś Ani­ka, to ty­powa pos­ta­wa"dwóch na­rodów", a prze­cież są dob­re po­mysły na Pol­skę pośród par­tii dzi­siej­szej opo­zyc­ji, ale to nies­te­ty margines [...] — czytaj całość

Opo­nentów proszę zwrócić uwagę kto bucha niena­wiścią w po­niższych pos­tach.
A tak na mar­gi­nesie nie wy­biera­my po­między PiS -PO SLD Ku­kizem czy lu­dow­ca­mi tyl­ko po­między wpływa­mi niemiec­ki­mi , ro­syj­ski­mi , ame­rykański­mi lub [...] — czytaj całość

Mir­ku, do dziś uważałam Cię za świet­ne­go fa­ceta,
już po Twoim pogrzebie...
A. 

Moim zda­niem, jeśli po­ważnie trak­tu­jemy niepod­ległość, to bliżej mi do Pra­wa i Spra­wied­li­wości, choć kry­tycznie trak­tuję na przykład wspiera­nie Oj­ca Rydzy­ka, czy sta­wianie na pom­ni­ki tak zwa­nych niezłom­nych. Uważam, że bez silnej [...] — czytaj całość

Mi­rek, dzi­wię Ci się ...?? My Ar­czi, wiel­ka praw­da przez Ciebie
prze­mawia, ta pi­sow­ska 'pra­wica' , ja­dem przesiąknięta... 

Oj­czyz­na ..na­leżało na­pisać z dużej litery
bez­nadziej­ny, nieus­tająco jesteś...
A. 

Ten mar­sz stoi w gar­dle . 
Reszta za fyr­fle . 

Chcę zwrócić uwagę na jeszcze je­den as­pekt wier­sza, ano, że jest to wier­sz o czymś w co wszys­cy jes­teśmy zaan­gażowa­ni, to nie jest in­dy­widualizm li­ryki z ja­kiś wewnętrznych przeżyć, czy o samotności, [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]