Nie Popiełuszko Ale pedofil [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 2 opinie.

Księża

Nie Po­piełuszko
Ale pe­dofil
Nie Zych i Ba­raniak
Tyl­ko zbocze­niec
Nie śmierć za Pol­skę
Więzien­ne cier­pienie
Lecz w waszych oczach
Tyl­ko dziecięce
Skrzyw­dzo­ne spoj­rze­nie

Nie Dachau
I płyt­kie gro­by Sy­biru
Nie Kol­be oraz Kaczma­rek
Tyl­ko szydzące
Czer­wo­nych stwier­dze­nia
Jak tęcza nad głową
Łas­ka­wej Pol­ski Królo­wej

Nie film o czwar­tym wydziale
Co zgnębił prze­kupił
Lub za­bił ot tak
Na za­wołanie
Nic nie wiado­mo
Kto tam pra­cował
Kto tak zachłan­nie
I bez su­mienia
Ka­tował księży
Co tak gor­li­wie
Za wolną Pol­skę
Cicho ginęli

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 16:58

Jak w każdej gru­pie społecznej tak i w kościele są jed­nos­tki wy­bit­ne, prze­ciętne i zwy­rod­niałe. Przed pra­wem od­po­wiadają jak każdy in­ny człowiek. Sza­nuję wy­bit­nych, nic nie mam do prze­ciętnych, potępiam zwy­rod­nialców. Pozdrawiam. 

Ro­zaR, dziękuję

dla jas­ności: nie jes­tem księdzem 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]